Udruženja građana

Osnivanje udruženja građana

Opis usluge

Agencija Direkta posvećena je uspehu svojih klijenata. Postavljajući stabilnu osnovu za dalji razvoj poslovanja, svoje klijente usmeravamo na put uspeha, u vidu usluga registrovanja privrednih subjekata, kreiranja korporativnog identiteta, poreskog konsultovanja, vođenja poslovnih knjiga, izrade veb sajtova i kreiranja marketing kampanja. Prepoznali smo potrebe klijenata za internet prisustvom kao ključnim faktorom uspeha savremenog poslovanja i u tom pogledu posebno se ponosimo time što smo prvi objedinili navedene usluge. Na taj način, štedimo Vaš novac i vreme, a istovremeno obezbeđujemo kompetentnost Vašeg prisustva na tržištu u gotovo svim oblastima, u najkraćem vremenskom periodu. Agencija Direkta je Vaš prvi poslovni saradnik.

Osnivanje udruženja

Doneli ste odluku da budete deo uspešnog poslovnog sveta. Pokreće Vas preduzetnički duh i imate sjajnu poslovnu ideju za realizaciju. Koji su Vaši dalji koraci? Prvi korak pokretanja postupka registracije jeste odabir naziva Vašeg budućeg udruženja. Nakon besplatne provere dostupnosti naziva, izaberite paket usluga iz naše ponude koji najviše odgovara Vašim potrebama. Popunjavanjem jednostavnog online formulara obezbeđujete nam sve potrebne podatke za osnivanje udruženja. Kompletnu profesionalnu uslugu, kao i podršku, dobijate od tima stručnjaka iz oblasti prava, knjigovodstva, grafičkog dizajna i internet marketinga koji će Vam potom kreirati jedinstvenu poslovnu strategiju. Celokupan postupak od popunjavanja formulara do registracije udruženja traje najviše 5 dana. Uz našu podršku, Vaša poslovna ideja postaje uspešna realizacija.

Kako će se zvati Vaše udruženje?

Naziv vašeg udruženja predstavlja ključni faktor u ostavljanju prvog utiska kod budućih članova i kreiranju identiteta. Sa aspekta osnivanja udruženja, neophodno je i osmisliti ime koje je slobodno za registraciju. Svim našim posetiocima besplatno nudimo mogućnost provere dostupnosti naziva budućeg udruženja, potrebno je samo u ponuđenim poljima uneti željeni naziv i Vašu e-mail adresu i u roku od 24 časa bićete obavešteni o dostupnosti željenog imena.

Paketi usluga

START

250€ *sa uračunatom taksom APR-a

    • Izrada dokumentacije
    • Izrada automat pečata
    • Taksa za osnivanje udruženja
    • Otvaranje tekućeg računa
    • PORESKO KONSULTOVANJE
    • KREIRANJE POSLOVNOG EMAIL-a
    • KNJIGOVODSTVENO KONSULTOVANJE

BUSINESS

400€ *sa uračunatom taksom APR-a
    • Izrada dokumentacije
    • Izrada automat pečata
    • Taksa za osnivanje udruženja
    • Otvaranje tekućeg računa
    • PORESKO KONSULTOVANJE
    • KREIRANJE POSLOVNOG EMAIL-a
    • KNJIGOVODSTVENO KONSULTOVANJE

Prepustite nam pokretanje svog poslovanja i budite korak bliže uspehu

Za Vaš poslovni uspeh neophodna je odgovarajuća profesionalna podrška. Stručni tim agencije Direkta nudi vam regulativnu, knjigovodstvenu i marketinšku podršku pri pokretanju Vašeg poslovanja. Postupak osnivanja, finansijski konsalting i promociju biznisa prepustite nama, Vi se neometano fokusirajte na ciljeve i rezultate u okviru svoje stručne oblasti

Pravne usluge

Svojim klijentima pružamo pravnu podršku u izradi svih pravnih akata neophodnih za normalno funkcionisanje i zakonito poslovanje
Saznaj više

Knjigovodstvo

Cilj vođenja poslovnih knjiga jeste da pomogne osnivačima da redovno i efikasno prate svoje poslovanje u finansijskom smislu
Saznaj više

Internet prisustvo

Izradom internet prezentacije u mogućnosti ste da budućim članovima efikasno predstavite vaše ciljeve koje ostvarujete
Saznaj više

Aktuelnosti

Više informacija i korisnih saveta o pokretanju poslovanja, značaju vizuelnog identiteta i internet prisustvu, možete pronaći na našoj blog stranici posvećenoj ovoj tematici. Za naš portal svoje autorske tekstove i mišljenja iznose naši zaposleni, kao i spoljni saradnici, stručnjaci u pomenutim oblastima. Svake nedelje bićete u prilici da pročitate novi tekst koji će Vam olakšati proces pokretanja poslovanja i uputiti Vas o trendovima internet marketinga. Naše tekstove i ostale aktuelnosti možete pratiti i na Facebook i Google+ stranicama agencije Direkta.

Zašto izabrati nas?

 • Mi najbolje razumemo Vaše potrebe i troškove
 • Izrađujemo svu potrebnu dokumentaciju za osnivanje udruženja
 • Uslugu osnivanja za Vas obavlja tim dipl. pravnika i advokata
 • Jedini nudimo objedinjene usluge osnivanja i digit. marketinga
 • Pružamo ključnu podršku u pokretanju Vašeg poslovanja
 • Savetujemo Vas i u nastavku razvoja poslovanja
 • Štedimo Vaše vreme, novac i energiju

Registrujte udruženje građana brzo i efikasno

Popunite online formular i dostavite nam sve potrebne podatke za osnivanje udruženja

Najčešća pitanja i odgovori

Kako bismo svim posetiocima sajta i budućim klijentima na najbrži i što jednostavniji način pružili mogućnost da dodju do informacija koje ih interesuju u vezi osnivanja udruženja građana, prikupili smo set najčešćih pitanja i odgovora dobijenih u dosadašnjem radu sa klijentima.

Šta je udruženje?

Udruženje je dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.

Šta je savez?

Savez je neprofitna organizacija na koju se primenjuju ista pravila kao i na udruženja, s tim da se kod saveza kao osnivači javljaju samo udruženja građana (već registrovana).

Ko može osnovati udruženje?

Udruženje, saglasno zakonskim regulativama Republike Srbije, osnivaju fizička i pravna lica (najmanje 3 lica). Maloletno lice može biti osnivač udruženja uz prethodnu overenu pisanu saglasnost zakonskog zastupnika. Pravno lice, može biti osnivač udruženja ukoliko je prethodno registrovano saglasno pravilima i zakonskim regulativama Republike Srbije.

Kako dati naziv udruženju?

Naziv udruženja, mora biti na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Isto u nazivu može koristiti reči stranih jezika (koja kod nas nemaju prevod) odnosno reči jezika koji više nisu u upotrebi koristeći pismo navedenog jezika. Svako udruženje, radi lakšeg povezivanja sa međunarodnim organizacijama, prilikom osnivanja može registrovati i naziv na bilo kom stranom jeziku (bez ograničenja).

Da li udruženje može imati registrovani ogranak?

Ne, registrovanje (osnivanje ogranka) nije predviđeno zakonom.

Da li udruženje može imati sopstvenu imovinu?

Udruženje ima svoju imovinu, kojom odgovara za svoje obaveze. Ta imovina nije vezana za članove udruženja. Ukoliko udruženje prestane da postoji, sva imovina prenosi se na drugo nedobitno lice, koje ostvaruje slične ili iste ciljeve, Ukoliko takva organizacija ne postoji, imovina može preći na teritorijalnu jedinicu na kojoj udruženje ima sedište i kao krajnji primalac imovine može biti određena Republika Srbija.

Zašto osnovati udruženje?

Osnivanje udruženja se vrši radi lakšeg i bržeg ostvarivanja zamišljenih ciljeva osnivača ili grupe građana. Ciljevi ne smeju biti protivustavni, ili protivpravni, a raspon ciljeva radi kojih se vrši osnivanje udruženja je raznolik. Ukoliko imate nameru da zaštitite svoja prava, ili da poboljšate uslove života u određenoj sredini, ili da razvijete ideje Vašeg mesta ili unapredite Vašu struku pravi izbor je osnivanje udruženja.

Kako se osniva udruženje?

Osnivanje udruženja vrši se donošenjem i usvajanjem statuta i usvajanjem osnivačkog akta udruženja. Statutom udruženja, određuje se naziv i sedište, ciljevi osnivanja udruženja, organi udruženja i pečat udruženja.

Da li udruženje građana ima svojstvo pravnog lica?

Da. Osnivanjem udruženja, odnosno registracijom udruženja u Agenciji za privredne registre, udruženje građana dobija matični broj, poresko-identifikacioni broj (PIB) i dobija svojstvo pravnog lica. Sa svojstvom pravnog lica, udruženje obavlja sve poslove u pravnom prometu.

Da li je osnovano udruženje u obavezi da ima žiro račun?

Ne. Poželjno je da osnovano udruženje ima otvoren račun u banci (po izboru), obzirom na to da osnovano udruženje može sarađivati sa svim udruženjima osnovanim na teritoriji Republike Srbije i udruženjima međunarodnog karaktera i kao takvo može dobijati sponzorstva i donacije koje će iskoristiti isključivo za obavljanje svojih ciljeva.

Da li udruženje mora imati pečat?

Da. Osnivanje udruženja i sticanje svojstva pravnog lica, podrazumeva i da udruženje građana mora imati pečat. Izgled pečata udruženje određuje svojim statutom, a izradu vrši nakon dobijanja rešenja o osnivanju udruženja. Ono što je jako važno je da se naziv udruženja na pečatu izrađuje na način kako je izvršena registracija i da se udruženju ostavlja na raspolaganju da na pečatu navede i sedište i nazive u prevodu na druge strane jezike.

Šta je to delatnost udruženja?

Udruženje dobija delatnost prilikom vršenja postupka osnivanja udruženja. Delatnost udruženja određuje se prema članstvu udruženja, tj. prema tome ko su članovi udruženja. Ukoliko udruženje odluči da članovi mogu biti zainteresovani onda deluje kao organizacija na bazi učlanjenja. U zavisnosti od potreba udruženja, isto se može ograničiti tako da strukturu udruženja čine samo lica određene struke, pravnici, advokati, lekari, profesori, učitelji, te time udruženje postaje strukovno udruženje. Kada se kao osnivači udruženja jave preduzetnici (registrovani) odnosno registrovana privredna društva, koja kroz udruženje zajednički obavljaju delatnosti koje su i sami registrovali, udruženje tada postaje poslovno udruženje.

Da li udruženje može obavljati privrednu delatnost kao neprofitna organizacija?

Zakonom o udruženjima (Sl.glasnik RS 51/09) omogućeno je udruženjima da obavljaju privrednu delatnost. Udruženje može neposredno da obavlja i privrednu ili drugu delatnost kojom se stiče dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti, pod sledećim uslovima: da je delatnost u vezi sa njegovim statutarnim ciljevima; da je delatnost predviđena statutom; da je delatnost manjeg obima, odnosno da se delatnost obavlja u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva udruženja. Sva dobit stečena obavljanjem delatnosti koristi se za ostvarivanje ciljeva.

Delatnost udruženja i privredna delatnost, pa to je isto?

Ne. Delatnost udruženja se dobija samim osnivanjem udruženja, na osnovu članstva u udruženju. Privrednu delatnost udruženje samo određuje, saglasno Uredbi o klasifikaciji delatnosti, tako što se navodi šifra delatnosti i opis. Udruženje može imati jednu privrednu delatnost (koja se karakteriše kao glavna), ali može obavljati i sve druge, koje su od značaja za ostvarivanje ciljeva udruženja. Te privredne delatnosti se upisuju opisno, na način kako su navedene u Uredbi.

Da li udruženje mora voditi knjige?

Da. Osnivanje udruženja i sticanje svojstva pravnog lica dovodi do toga da udruženje mora voditi poslovne knjige i sačinjavati finansijske izveštaje. Takođe, na zahtev članova udruženja omogućava se uvid u poslovne knjige i poslovanje udruženja.

Kada i na koji način se vrši promena osnivača udruženja?

Kada se vrši osnivanje udruženja, osnivači postoje na osnivačkoj skupštini. Nakon osnivanja udruženja, svi osnivači dobijaju status članova udruženja, koji su u pravima i obavezama jednaki sa članovima koje udruženje kasnije primi u svoje članstvo. Svojim statutom, udruženje građana određuje koja lica mogu biti članovi, i koja su im prava i obaveze. Ukoliko neko od osnivača napusti udruženje, primenjuju se odredbe statuta udruženja kojim je regulisano prestanak članstva. Jedino u slučaju da je udruženje funckionisalo sa tri člana (osnivača) i da u određenom roku, udruženje ne primi u članstvo novog osnivača, kako bi broj članova bio tri, udruženje prema odredbama Zakona prestaje da postoji.

Ako su svi članovi jednaki, šta je onda zakonski zastupnik?

Zakonski zastupnik udruženja, odnosno lice ovlašćeno za zastupanje, je lice koje je krivično i materijalno odgovorno za poslovanje udruženja i određuje se prilikom osnivanje udruženja. Udruženje može imati najmanje jednog zastupnika a maksimalan broj nije ograničen. To lice deponuje potpise u banci i odgovorno je za finansijsko poslovanje udruženja. Zastupnik mora imati prebivalište na teritoriji republike Srbije.

Kako odrediti punomoćnika udruženja?

Punomoćnik udruženja je lice koje ovlasti zakonski zastupnik da u njegovo ime preduzme određene radnje. Punomoćje može biti specijalno (samo za određenu vrstu posla) ili generalno (za sve poslove iz nadležnosti zastupnika). Punomoćnik može biti lice bilo koje struke ili advokat. Ukoliko zastupnik udruženja ovlasti advokata da u njegovo ime izvrši određeni posao pravne prirode, advokat punomoćje overava svojim pečatom.

Prilikom gašenja udruženja, da li izvršiti likvidaciju ili skraćeni postupak likvidacije?

Udruženja sprovode mahom skraćeni postupak likvidacije. Posle donošenja odluke o prestanku rada udruženja većina članova skupštine prilažu Registratoru izjavu da su izmirene sve poreske obaveze, obaveze udruženja prema poveriocima i da su regulisani svi odnosi sa zaposlenima. Postupak likvidacije se vrši kada udruženje donosi odluku o prestanku rada likvidacijom, i ostavlja rok od 30 dana da potraživanja budu namirena. Zastupnik udruženja postaje likvidacioni upravnik, i nakon sprovedenog postupka likvidacije udruženje prestaje da postoji.

Zašto da usluge osnivanja vršim preko Agencije Direkta?

Naručivanjem usluge osnivanja preko naše agencije obezbeđujete da Vaša prijava bude pravilno popunjena i u skladu sa zakonskim propisima. Naš tim stručnjaka proverava sve prijave pre slanja u APR da bi se izbegle uobičajene greške. Na taj način sprečava se donošenje negativnog rešenja i odlaganje postupka osnivanja uz dodatne troškove. Nepotpuna dokumentacija i nepravilno popunjene prijave osnivanja mogu Vas koštati vremena i novca.

Imate li Vi neko pitanje?

Ukoliko na ovoj stranici niste pronašli odgovor na Vaše pitanje vezano za osnivanje udruženja, budite slobodni da nam ga postavite. Naš tim spoljnih saradnika iz oblasti registracije privrednih subjekata, u najkraćem roku će Vam pružiti odgovore i informacije vezane za osnivanje udruženja. Pitanje možete postaviti ostavljanjem komentara pri dnu stranice ili putem naše kontakt forme.

Kontakt

Slične usluge

Response (1)

 1. […] Osnivanje udruženja građana […]

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Nazad na Vrh stranice