SAMO ZA SPORTSKE KLUBOVE: Da li znate da ste u prekršaju ako vam statut nije usklađen sa novim Zakonom o sportu?

Novi Zakon o sportu objavljen je u „Službenom glasniku RS“, br. 10/2016 od 08.02.2016. godine, a stupio je na snagu 16.02.2016. godine. Dakle, i nije baš tako nov. Ono što jeste novo i što bi sva sportska udruženja (klubovi) trebalo da znaju je da je rok od godinu dana za usklađivanje opštih akata sa novim Zakonom o sportu istekao i da su sada sva sportska udruženja (klubovi) koji nisu uskladili akte, pre svega statut, u prekršaju i podložni su kažnjavanju od strane inspekcije.

Šta znači usklađivanje statuta sa novim zakonom?

Usklađivanje statuta sa novim zakonom podrazumeva izmene i dopune onih odredbi statuta koje su u novom zakonu rešene drugačije u odnosu na zakon koji je važio u vreme donošenja starog statuta. Imajući u vidu da se statuti sportskih udruženja (klubova) donose na osnovu Zakona o sportu, u svakom momentu moraju biti usaglašeni sa novim (pozitivnim) zakonskim rešenjima.

Ko radi usklađivanje statuta sa novim zakonom?

Usklađivanje najčešće vrše pravni stručnjaci, odnosno advokati, tako što, koristeći se metodom individualnog pristupa, prvo utvrđuju sadržinu starog statuta, a zatim vrše upoređivanje sa novim zakonskim rešenjima. Ono što nije saglasno usklađuje se donošenjem izmena i dopuna statuta ili se pak u slučaju većih odstupanja donosi novi statut, a stari se stavlja van snage. Pošto se ovaj korak dovrši, pravi se zapisnik sa Skupštine na kojoj se usvajaju izmene i dopune, kao i prečišćen tekst novog statuta i sve se registruje u Agenciji za privredne registre, čime je postupak usklađivanja dovršen.

Ko je sve u obavezi da uskladi statut?

Obavezu usklađivanja opštih akata sa novim Zakonom o sportu imaju sva sportska udruženja, društva i savezi u oblasti sporta odnosno sve sportske organizacije. Najveći broj ovih subjekata su razne vrste sportkih udruženja (sportske akademije, školice sporta, udruženja ljubitelja sportskih aktivnosti, sportskih igara, pa čak i misaonih sportova – šah, bridž, itd.) koje imaju sportske aktivnosti i ciljeve i sportski klubovi (fudbalski, rukometni, košarkaški, odbojkaški, plivački, fitnes i ostali klubovi).

Koje su posledice ukoliko se ne sprovede usklađivanje statuta?

Članom 177, stav 1, tačka 14 Zakona o sportu predviđeno je da će se novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kazniti za prekršaj organizacija u oblasti sporta i drugo pravno lice, ako ne uskladi svoju organizaciju, rad i opšte akte u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 16.02.2017. godine. Nadzor nad primenom Zakona o sportu i propisa na osnovu njega donetih i inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo, preko republičkih sportskih inspektora, odnosno preko gradskih i opštinskih inspektora.

Ne dozvolite da poslujete u prekršaju. Pratite odgovorno svoje zakonske obaveze, uskladite opšte akte sa novim zakonskim rešenjima i na taj način izbegnite visoke novčane kazne.