Klasifikacija delatnosti
otvaranje radnje

Stručna i brza registracija poslovnih promena.

Modern Design
Wilson’s design is perfect which can adapt to any market niche
User Experience
We provide the user with an accessible and intuitive interface
Powerful Editor
Wilson has been packaged with an incredibly robust set of tools & plugins
Fully Responsive
In any kind of device, your website still looks amazing & catchy
Sektor A
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Sektor obuhvata korišćenje biljnih i životinjskih resursa, uključujući gajenje useva i zasada, uzgoj i razmnožavanje životinja, iskorišćavanje šuma i gajenje ostalih biljaka, životinja i proizvoda životinjskog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima ili na njihovom prirodnom staništu.
Sektor B

Rudarstvo

Rudarstvo obuhvata eksploataciju svih vrsta mineralnih sirovina: čvrstih (ugalj i rude), tečnih (nafta) i gasovitih (zemni gas). Pod eksploatacijom mineralnih sirovina smatra se izvođenje radova na otvaranju, pripremi i otkopavanju ležišta, kao i transport mineralnih sirovina i izvođenje drugih rudarskih radova u zemlji i na njenoj površini.
Sektor C
Prerađivačka industrija
Obuhvata fizičku ili hemijsku transformaciju materijala, supstanci ili komponenti u nove proizvode. Materijali, supstance ili komponente koji se transformišu jesu sirovine koje predstavljaju proizvode poljoprivrede, šumarstva, ribolova, vađenja ruda i kamena, kao i proizvode drugih prerađivačkih delatnosti.
Sektor D

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Obuhvata proizvodnju i snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i toplom vodom pomoću mrežnog sistema cevovoda, magistralnih vodova i mrežnih električnih kablova, kao i distribuciju električne energije, gasa, pare i tople vode u industrijskim pogonima ili stambenim zgradama.
Sektor E
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama
U ovaj sektor svrstane su aktivnosti u vezi sa procesom uklanjanja raznih formi otpada (uključujući sakupljanje i obradu), poput čvrstog ili tečnog industrijskog otpada ili otpada iz domaćinstava, kao i aktivnosti kontrole kontaminiranih deponija.
Sektor F

Građevinarstvo

Obuhvata opšte i specijalizovane građevinske radove na zgradama i ostalim građevinama. Obuhvataju se novogradnja, popravke, dogradnja i adaptacija, postavljanje montažnih zgrada ili objekata na gradilištu, kao i građevine privremenog karaktera.
Sektor G
Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala
Ovaj sektor obuhvata trgovinu svim vrstama robe na veliko i na malo (prodaja bez prerade) i pružanje usluga pri prodaji robe. Trgovina na veliko i trgovina na malo predstavljaju poslednje faze u distribuciji robe. Obuhvaćena je i popravka motornih vozila i motocikala.
Sektor H

Saobraćaj i skladištenje

Obuhvata pružanje usluga prevoza putnika i tereta u železničkom, cevovodnom i drumskom saobraćaju, saobraćaju unutrašnjim plovnim putevima i vazdušnom saobraćaju, pružanje usluga u pratećim delatnostima, izdavanje saobraćajnih sredstava u najam, poštansku i kurirsku delatnost.
Sektor I
Usluge smeštaja i hrane
Obuhvata pružanje usluge smeštaja za kraći boravak posetilaca i drugih putnika, kao i pripremanje kompletnih obroka i pića za neposredno konzumiranje.
Sektor J

Informisanje i komunikacija

Obuhvata proizvodnju i distribuciju informacija i kulturnih sadržaja. Obezbeđuje sredstva za prenos ili distribuciju ovih proizvoda, kao i podataka ili komunikacija. Obuhvata delatnost informacione tehnologije i obrade podataka i pružanje ostalih informacionih usluga.
Sektor K
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja
Obuhvata finansijske usluge, uključujući usluge osiguranja, reosiguranja, penzijskih fondova i pomoćne delatnosti u vršenju finansijskih usluga. Takođe obuhvata i delatnost holding kompanija, delatnost povereničkih fondova (trastova), investicionih fondova i sličnih finansijskih entiteta.
Sektor L

Poslovanje nekretninama

Obuhvata usluge zakupodavaca, agenata ili posrednika u jednoj ili više delatnosti: prodaji ili kupovini nekretnina, iznajmljivanju nekretnina i pružanju drugih usluga u vezi s nekretninama.
Sektor M
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti
Obuhvata specijalizovane stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti. Da bi se one mogle obavljati, neophodan je visok stepen obučenosti, posedovanje specijalizovanih znanja i stručnosti, koje se korisnicima stavljaju na raspolaganje.
Sektor N

Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

Ovaj sektor obuhvata raznovrsne delatnosti kojima se podržava poslovanje ekonomskih subjekata. Od delatnosti u sektoru M razlikuju se po tome što njihova glavna svrha nije prenošenje specijalizovanih znanja.
Sektor O
Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje
Obuhvata aktivnosti državne uprave koje obavlja državna administracija. Obuhvata donošenje zakona i sudsko tumačenje zakona i odgovarajućih propisa, kao i realizovanje programa koji su zasnovani na tim zakonima i propisima, zakonodavnu vlast, oporezivanje, narodnu odbranu, javni red i bezbednost, imigracione usluge, spoljne poslove i obavljanje poslove državne uprave.
Sektor P

Obrazovanje

Obuhvata obrazovanje na svim nivoima i za sve profesije. Podučavanje se može izvoditi usmeno ili pismeno i može biti realizovano posredstvom radija, televizije, interneta ili dopisnim putem.
Sektor Q
Zdravstvena i socijalna zaštita
Obuhvata aktivnosti iz oblasti zdravstvenog i socijalnog rada, počevši od zdravstvene zaštite koju obezbeđuje stručno medicinsko osoblje u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, do brige i zdravstvene nege u ustanovama za trajni smeštaj (rezidencijalnim ustanovama) i aktivnosti socijalnog rada bez učešća zdravstvenih radnika.
Sektor R

Umetnost, zabava i rekreacija

Obuhvata delatnosti kojima se zadovoljavaju različite kulturne, zabavne ili rekreativne potrebe i interesovanja, uključujući izvođenje muzičkih i scenskih dela, rad muzeja, galerija i zbirki, zaštitu kulturnih dobara, održavanje igara na sreću, sportske i rekreativne aktivnosti.
Sektor S
Ostale uslužne delatnosti
Ovaj sektor (kao rezidualna kategorija) obuhvata delatnosti organizacija na bazi učlanjenja, popravku računara, popravku predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu i različite lične uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute.
Sektor T

Delatnost domaćinstva kao poslodavca

Obuhvata delatnost domaćinstva koje zapošljava poslugu, kao i delatnosti domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe.
Sektor U
Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela
Obuhvata: delatnosti međunarodnih organizacija, kao i rad diplomatskih i konzularnih misija.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vaše nove firme i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
otvaranje firme paketi direkta

Ponosimo se ostvarenim rezultatima.

95%
Usvojenih prijava iz prvog pokušaja
Visoki procenat usvojenih prijava iz prvog pokušaja garantuje vam uštedu vremena i novca
80%
Usvojenih prijava u roku od 2 dana
Registraciju svih promena za 48 sati obezbeđuje vam brz povratak redovnim poslovnim aktivnostima
Blanche Fields
Google, CEO
“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do.”
Tim Cook
Apple, CEO
“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do.”
Elon Musk
X space, CEO
“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do.”
Da li su vam potrebne konsultacije?
Proverite sve aspekte poslovanja u Srbiji pre otvaranja firme.