Pravo na penziju

Ostvarivanje prava na inostrane, starosne, porodične i invalidske penzije

Opis usluge

Agencija Direkta Vam obezbeđuje stručnu pomoć u postupcima za ostvarivanje prava na inostrane, starosne, porodične, i invalidske penzije kao i za ostvarivanje prava na najniži iznos penzije. Takođe, nudimo pomoć u postupcima dokazivanja staža osiguranja u zemlji i inostranstvu i dokazivanja beneficiranog staža, kao i u postupcima za povraćaj više uplaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u zemlji i inostranstvu.

Detalji usluge

Agencija Direkta je pozicionirana kao most između osiguranika zainteresovanih da ostvare svoje pravo na penziju s jedne strane i Fonda PIO sa druge, radi ubrzanja postupka, aktivnog učestvovanja u zaštiti prava podnosioca zahteva i staranja o zakonitom pokretanju, toku i okončanju postupka, u cilju zaštite interesa svojih klijenata. To podrazumeva i pružanje stručne pomoći kod pokretanja postupka po žalbi i upravnog spora, kao i zastupanje klijenata Direkte koji žele da ostvare pravo na penziju pred Upravnim sudom i sudovima redovne nadležnosti u parnicama za naknadu štete, koju pokreće Fond protiv penzionera ili penzioner protiv Fonda.

Agencija Direkta pruža sledeće usluge klijentima koji žele da ostvare PRAVO NA PENZIJU:

 • praćenje svih faza postupka, od podnošenja zahteva do donošenja i dostavljanja rešenja u prvostepenom postupku, kao i u postupku po žalbi, do odluke drugostepenog organa, uz aktivno učešće kod eventualnog zastoja postupka.
 • zastupanje u upravnim sporovima i parnicama za naknadu štete u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja
 • sve postupke pred nadležnim organima vodi naš tim spoljnih saradnika, advokata, specijalizovanih u oblasti ostvarivanja prava na penziju.

Cena usluge

Cena usluge se određuje po razmotrenju dokumentacije. Ukoliko želite da naručite uslugu i ostvarite svoje pravo na penziju, potrebno je da nam putem online formulara dostavite sve potrebne podatke kako bismo stekli uvid u vrstu prava koju želite da ostvarite. Ubrzo nakon dobijanja podataka, bićete kontaktirani od strane naših spoljnih saradnika zaduženih za oblast penzijskog i invalidskog osiguranja radi dogovora i dalje saradnje.

Naručite uslugu

Aktuelnosti

Više informacija o ostvarivanju pravo na penziju i aktuelnosti iz oblasti penzijskog osiguranja i možete pronaći na našoj blog stranici posvećenoj ovoj tematici. Za naš portal svoja mišljenja iznose naši spoljni saradnici, pravnici sa iskustvom u radu u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja.

Najčešća pitanja i odgovori

Na osnovu do sada postavljenih pitanja, primetili smo da budućim penzionerima, koji žele da ostvare pravo na penziju, najviše problema stvaraju česte izmene zakonskih uslova, kao i razumljive nedoumice u vezi sa samim postupkom ostvarivanja prava. Mi ćemo se potruditi da budućim penzionerima svojim savetima ukažemo na najčešće zastoje, koji se javljaju u toku postupka i uputimo ih na koji način da ih izbegnu, kako bi i sami doprineli bržem i efikasnijem ostvarivanju svojih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. To pre svega podrazumeva korišćenje jasnih i razumljivih izraza, a po potrebi i konkretnih saveta na osnovu primera iz prakse Fonda.

Koji su uslovi ostvarivanja prava na starosnu penziju u 2014. godini?

Osiguranik stiče pravo na penziju:

 • Kad navrši 65 (muškarac), odnosno 60 (žena) godina života i najmanje 15 godina staža.
 • Kad navrši 40 godina staža osiguranja i najmanje 54 godine i 4 meseca života (muškarac), odnosno 35 godina i 8 meseci staža osiguranja i 53 godine i 8 meseci života (žena)
 • Kad navrši 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine starosti (muškarac i žena)
Kako izgleda postupak ostvarivanja prava na starosnu penziju?

Postupak ostvarivanja prava na penziju se pokreće podnošenjem zahteva, mesno nadležnoj filijali ili ispostavi penzijskog i invalidskog osiguranja, sa pratećom dokumentacijom. Prateća dokumentacija je pobrojana na samom zahtevu, a obrazac zahteva u pisarnici filijale. Popunjen zahtev, podnosilac potpisuje svojeručno, jer se radi o ličnom pravu.

Na osnovu tako podnetog zahteva, Fond pokreće najpre postupak utvrđivanja staža i zarada registrovanih u matičnoj evidenciji, odnosno prikupljanja ovih podataka po službenoj dužnosti, ukoliko nisu svi podaci registrovani u matičnoj evidenciji Fonda.

U ovoj fazi postupka, preporučuje se vaše aktivno učestvovanje, dostavljanjem filijali uverenja, potvrda ili drugih dokaza o stažu, koji nije upisan u radnu knjižicu , ali je od značaja za Vaše pravo na penziju.

Kako staž može da bude ostvaren na području više filijala, različitih Fondova, na teritoriji bivših republika kao i u inostranstvu, to je u Vašem interesu da sve podatke od uticaja na utvrđivanje staža bez odlaganja dostavite filijali , kod koje je postupak pokrenut, odnosno Direkciji fonda, ako je u pitanju inostrani staž. Stoga se generalno uzev svim potencijalnim budućim penzionerima preporučuje da najkasnije dva meseca pre podnošenja zahteva za penziju , podnesu zahtev za donošenje rešenja o podacima unetim u matičnu evidenciju. Fond je dužan da po ovom zahtevu donese rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Na osnovu ovog rešenja, Vi ćete pouzdano znati da li su svi periodi staža, koji ste ostvarili registrovani kod Fonda, a ako nisu da podnesete zahtev za utvrđivanje tog staža. Ovo je od značaja posebno ako ste radili na poslovima, na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem tzv. beneficirani staž. Ukoliko poslodavac nije izmirio doprinose za ovaj staž, imaćete vremena da pokrenete odgovarajući postupak dokazivanja i uplate ovog staža, pre podnošenja zahteva za penziju. U suprotnom , može se desiti neprijatna situacija da podnesete zahtev za penziju, računajući na ovaj staž i raskinete radni odnos a onda se utvrdi da doprinos za beneficirani staž nije plaćen i da ne ispunjavate uslove za penziju. Poseban savet se upućuje licima, koji su radili na beneficiranim radnim mestima, da obrate pažnju na period trajanja staža na ovim poslovima, jer će se ovaj staž uračunavati samo ako je osiguranik na beneficiranim poslovima proveo 10 godina. Mnogi ne znaju za ovu izmenu, obzirom da je ranije bilo dovoljno 5 godina, provedenih na beneficiranim poslovima.

Dakle, pre raskida radnog odnosa, pažljivo proverite sve podatke o stažu, čime ćete izbeći neprijatne i nepotrebne situacije. Kod osiguranika, koji su ostvarili staž u inostranstvu, bitno je da blagovremeno podnesu zahtev za utvrđivanje tog staža, najbolje nekoliko meseci pre podnošenja zahteva za penziju, imajući u vidu preopterećenost Fonda zbog velikog priliva takvih zahteva, kao i činjenicu da će se ovaj postupak voditi najpre kod Fonda PIO, a zatim i kod inostranog nosioca osiguranja, što automatski produžava postupak za više meseci. To isto važi i za slučaj staža, ostvarenog na području bivših republika.

Ukoliko i sami doprinesete bržem i efikasnijem postupku, nema smetnji da Fond u zakonskom roku od 30, a najviše 60 dana, od dana podnetog zahteva, donese rešenje o penziji po našim propisima, odnosno da u tom roku kompletira predmet i uputi ga inostranom nosiocu osiguranja, radi odlučivanja o inostranoj penziji.

Koji su uslovi ostvarivanja prava na invalidsku penziju?

Za priznavanje prava na invalidsku penziju potrebno je da su ispunjena dva uslova:

 • da je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti i
 • da je navršeno najmanje 5 godina staža osiguranja , ako je potpuni gubitak radne sposobnosti, nastao zbog bolesti ili zbog povrede van rada

Ukoliko je potpuni gubitak radne sposobnosti, posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, onda se pravo na penziju stiče bez obzira na godine staža.

Kako izgleda postupak ostvarivanja prava na invalidsku penziju?

Pre pokretanja postupka za priznavanje prava na invalidsku penziju, započinje tzv. obrada za ocenu radne sposobnosti. Ordinirajući lekar, na zahtev osiguranika ili lica van radnog odnosa, ili po sopstvenoj proceni upućuje ga na specijalističke preglede i na osnovu dobijenih nalaza, priloženih otpusnih lista i laboratorijskih analiza, rendgenskih snimaka i dr. formira medicinsku dokumentaciju – Obrazac br.1

Postupak se pokreće podnošenjem zahteva sa medicinskom dokumentacijom nadležnoj filijali, nakon čega Fond podnosiocu zahteva, daje neposredno obrasce ili ih šalje na adresu, radi podataka o radu i socijalnom statusu, koje popunjava poslodavac. Po dostavljanju popunjenih obrazaca, filijala formira dosije i obaveštava Direkciju Fonda, koja je centralizovala pozivanje za teritoriju celog Fonda pa se iz Direkcije upućuje poziv za veštačenje na adresu osiguranika.

Fond neprimetno kroz izmene i dopune Pravilnika o obrazovanju, organizaciji i načinu rada organa veštačenja, kao internog akta Fonda, u stvari suštinski menja striktne zakonske propise o nadležnosti filijala. Ovo se primećuje kroz uvođenje nove prakse pozivanja na veštačenje kod prvostepenog organa veštačenja u Direkciju Fonda, a što je protivno propisima o nadležnosti, jer je Direkcija Fonda drugostepeni organ. Fond je dužan da organizuje prvostepeno veštačenje na području svake filijale, kao prvostepenog organa, eventualno za dve filijale ako je mala udaljenost. Fond ne sme da zloupotrebljava neukost svojih korisnika i da ih izlaže nepotrebnim troškovima i fizičkom iscrpljivanju, a posebno nije ovlaćen da strogo formalne propise zakonske propise o nadležnosti menja internim aktom i međusobnim dogovaranjem službenih lica Direkcije fonda.

Ako već ne postoji mogućnost da se ograniči samovolja organa veštačenja, onda bi svakako trebalo napomenuti da osiguranici imaju pravo na putne troškove, ako dobiju poziv za veštačenje pred organima veštačenja u Direkciji fonda. Potrebno je da se odmah po obavljenom veštačenju, na osnovu poziva, obrate za naplatu na blagajni Direkcije.

Organ veštačenja u prvostepenom postupku je lekar veštak, iako se pogrešno među osiguranicima odomaćio termin invalidska komisija, jer u prvostepenom postupku ne postoji nikakava komisija, već samo lekar pojedinac. Dakle lekar pojedinac nakon pregleda, donosi nalaz, na koji saglasnost daje ili ne daje lekar – kontrolor, takođe lekar pojedinac, a ne komisija. Na osnovu nalaza organa veštačenja, donosi se prvostepeno rešenje. Rešenje se donosi u zakonskom roku od 30 dana,a najkasnije u roku od 60 dana, od dana podnetog zahteva.

Pravo na invalidsku penziju, kao i druga prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, (pravo na negu i pomoć, pravo na telesno oštećenje) pripadaju od dana podnetog zahteva, kao i najviše šest meseci unazad, ako za to postoje dokazi, na pr. otpusna lista ili drugi specijalistički nalazi iz kojih se pouzdano vidi, da je bolest postojala i šest meseci (ili manje) pre podnetog zahteva.

Ako je u rešenju o pravo na penziju, kao datum priznavanja prava naveden datum pregleda, a ne datum podnetog zahteva, to je osnovan razlog za pobijanje rešenja, zbog povrede čl.84. Zakona o PIO.  Žalba se podnosi u roku od 15 dana Direkciji fonda, kao drugostepenom organu. Ukoliko drugostepeni organ odbije žalbu, to ukazuje na nezakonit i nepravilan rad ovog organa jer je zakonska odredba koja propisuje datum ostvarivanja prava nedvosmislena. U takvom slučaju može se podneti tužba Upravnom sudu.

Kakvog je značaja nalaz, ocena i mišljenje organa veštačenja za donošenje rešenja?

Nalaz, ocena i mišljenje organa veštačenja predstavlja zakonski osnov za donošenje rešenja o priznavanju prava na invalidsku penziju. Bez ocene organa veštačenja, ne može se pristupiti rešavanju po zahtevu za invalidsku penziju. Shodno tome nalaz organa veštačenja bi trebalo da bude sastavni deo rešenja i to pre svega negativnih, kojima se odbija zahtev za invalidsku penziju.

Da bi stranka mogla da izjavi žalbu na rešenje, kojim joj se ne priznaju prava iz PIO i to pravo na penziju, pravo na telesno oštećenje ili pravo na negu i pomoć, mora da bude upoznata sa razlozima zbog kojih je njen zahtev odbijen. Na osnovu rešenja, koja su tipska i programska ne može se zaključiti, koji su razlozi odbijanja. Fond je dužan da osim naznačenja broja i datuma nalaza organa veštačenja, u rešenje unese i tekst nalaza. Ukoliko nadležni organ Fonda, tako ne postupi, onda je dužan da uz rešenje dostavi i kopiju nalaza.

U svakom slučaju, stranka ima pravo da traži na uvid spise fotokopiranje nalaza, kao što se to čini kada je u pitanju nalaz sudskog veštaka. Lekari veštaci Fonda, nisu sudski veštaci, ali su zakonski veštaci, pa se i na njih odnose zakonske odredbe o veštačenju, uprkos višegodišnjem nastojanju Fonda da organima veštačenja, omogući tajnost u postupanju.

Godinama su korisnici Fonda PIO, bili u zabludi da je uvid u nalaz i ocenu organa veštačenja i fotokopiranje ovih nalaza zabranjeno. Na nalazima do nedavno, nije bilo imena i prezimena veštaka, već su obeležavani šiframa. To je u suprotnosti sa zakonskom obavezom i društvenom ulogom veštaka, ali je u skladu sa tendencijama birokratskih struktura Fonda, da spreče transparentnost u postupku veštačenja i odlučivanja o pravu na invalidske penzije.

Dakle, ukoliko treba da pišete žalbu na rešenje kojim Vam nisu priznata prava iz invalidskog osiguranja, a kasnije možda i tužbu Upravnom sudu, neophodno je da se upoznate sa nalazom, iz više razloga. Jedan od razloga je taj što nalaz organa veštačenja, može da ima manjkavosti, zbog kojih se rešenje može pobijati. Na primer, u nalazu nisu navedeni specijalistički nalazi, koji su u suprotnosti sa nalazom organa veštačenja ili su samo taksativno nabrojani, ali nije obrazloženo zašto nisu prihvaćeni ili je nalaz organa veštačenja u suprotnosti sa stručnim, naučnim i etičkim kriterijumima struke.

Vaše je pravo da izvršite uvid u nalaz , čak i kad je nalaz citiran u rešenju, jer postoji mogućnost da nije pravilno i potpuno citiran. Nalaz veštaka se ne sme tretirati kao poverljiv dokument jer on to nije. Protiv odbijanja zahteva za razgledanje spisa, pa i nalaza, dopuštena je žalba i kad nije izdat pismeni zaključak. Žalba se izjavljuje odmah po saopštenju, a najdocnije u roku od 24 časa od izvršenog saopštenja. O žalbi se mora odlučiti u roku od 48 časova od časa izjavljivanja žalbe.

Pod pritiskom javnosti, Fond postepeno menja nezakonitu praksu i zato je preporučljivo da se stranke u postupku informišu o svojim pravima i na taj način postanu aktivni učesnici promena radi bržeg usvajanja principa dobre uprave.

Imate li Vi neko pitanje?

Ukoliko na ovoj stranici niste pronašli odgovor na Vaše pitanje, budite slobodni da nam ga postavite. Naš tim spoljnih saradnika iz oblasti penzijskog osiguranja, u najkraćem roku će Vam pružiti odgovore i ponuditi pomoć pri ostvarivanju Vaših prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Pitanje možete postaviti ostavljanjem komentara pri dnu stranice ili putem naše kontakt forme.

Kontakt

Responses (400)

 1. Miroslav
  3. јуна 2014. at 17:48 · Odgovori

  Poštovani,

  Zanima me da li bih mogao da ostvarim pravo na invalidsku penziju. Imam 50 godina, živeo sam i radio u Švajcarskoj 13 godina, kao i u srbiji imam ostvaren radni staž od nekih 7 godina. 2001. godine sam imao težak infarkt srca. Do sada sam se dobro osećao ali sada se stanje pogoršalo, a u medjuvremenu sam dobio probleme i sa kičmom. Pošto nisam sposoban za nikakve poslove koje iziskuju i najmanje napore i osećam se veoma loše, a i pošto se spremam za bolničko lečenje, interesuje me da li je moguce na osnovu mog zdravstvenog stanja ostvariti pravo na penziju kako kod nas tako i u Švajcarskoj.

  Srdačan pozdrav

  • Agencija Direkta
   4. јуна 2014. at 12:50 · Odgovori

   Poštovani Miroslave,

   Invalidska penzija se ostvaruje na osnovu potpunog gubitka radne sposobnosti i penzijskog staža. Uslov staža ispunjavate, a ocenu radne sposobnosti vrše organi veštačenja po podnošenju zahteva za invalidsku penziju. Ukoliko imate verodostojnu dokumentaciju dovoljnu za pravilnu ocenu, nema razloga da ne ostvarite pravo na penziju, ali morate imati u vidu da su uslovi pooštreni i da mišljenja lekara specijalista i lekara veštaka ne moraju da se podudaraju. Ocena se donosi na osnovu razmotrenja medicinske dokumentacije i neposrednog pregleda, a po slobodnom uverenju lekara veštaka, pa Vam niko ne može reći unapred da li ćete ostvariti pravo na penziju.

 2. Nataša
  9. јуна 2014. at 21:42 · Odgovori

  Postovani,

  Kontaktiram Vas zbog bakine porodicne francuske penzije. Interesuje me da li imate iskustva sa francuskim zakonodavstvom i ako mi mozete pojasniti njenu situaciju. Naime, njoj su odobravanjem porodicne penzije smanjili licnu pa je ukupni iznos penzije koju sada dobija isti kao i prethodni iznos njene penzije. Bukvalno ona je dobila porodicnu penziju a ipak prima skoro isti iznos.

  • Agencija Direkta
   10. јуна 2014. at 15:24 · Odgovori

   Poštovana Nataša,

   Zakonom o penzijskom osiguranju Francuske, propisano je ograničenje visine porodične penzije u zavisnosti od ukupnog godišnjeg prihoda korisnika porodične penzije. U prihode se ubrajaju prihodi od imovine, zarade, lične penzije i dr. Smanjenje iznosa penzije moglo je da nastupi ukoliko su ukupni prihodi Vaše bake, prešli maksimalni iznos, koji se određuje svake godine.

 3. Jovica
  22. јуна 2014. at 11:08 · Odgovori

  moj otac ima 67 godina predao je zahtev za penziju pre dve godine i do danas nije dobio nikakvog resenja ima oko 20 godina radnog staza i oko 3 godina u Francuskoj kome se treba obratiti

  • Agencija Direkta
   6. августа 2014. at 16:52 · Odgovori

   Poštovani Jovice,

   Molimo Vas da popunite formular za ostvarivanje prava na penziju sa podacima Vašeg oca na sledećoj adresi – http://www.direkta.rs/formular/penzije/ kako bismo mogli podrobnije da Vam pomognemo. Srdačan pozdrav

 4. Biljana Nikolic
  30. јула 2014. at 11:15 · Odgovori

  Postovani imam za vas jedno pitanje .U Srbiji sam radila kao medicinska sestra 23 godine , za trece dete isto u Srbiji dobila sam dve godine koje su upisane u radnu knjizicu sto je ukupno 25 godina .Od 22. o8 .2009 nalazim se na rad u Italiji.Ne radim vise u struci ali imam dokumente .Naglasavam da imam 48 godina mogu li ja da ostvarim penziju u srbiji za ovo vreme koje sam radila u zdravstvu odnosno za ovih 25 godina.Od 2009 je prekinut radni odnos mogu li da uplatim radni staz za ovih 5 zadnjih godina ili se to vise nemoze. HVALA UNAPRED BILJANA NIKOLIC

  • Agencija Direkta
   6. августа 2014. at 16:50 · Odgovori

   Poštovana, na žalost ne ispunjavate uslov za ostvarivanje prava na penziju, koji se odnosi na godine starosti. U ovoj godini uslov za starosnu penziju je 60 godina života. Za invalidsku penziju je dovoljno 5 godina staža bez obzira na godine starosti, ali samo za slučaj da se radna sposobnost nikakvim lečenjem ni rehabilitacijom ne može popraviti. Ako imate još pitanja rado ćemo Vam odgovoriti.

 5. Mirjana
  11. септембра 2014. at 11:51 · Odgovori

  Postovani zanima me da li moja baka nakon dedine smrto koji je imao austrijsku penziju moze da porodicnoj penziji pripoji i svoje 4,5 godine radnog staza posto nije ostvarila pravo na penziju u Austriji a ni u Srbiji?

  • Agencija Direkta
   12. септембра 2014. at 17:42 · Odgovori

   Poštovana Mirjana,

   Takva zakonska mogućnost ne postoji.

 6. marija culo
  6. октобра 2014. at 14:46 · Odgovori

  postovani, mene zanima kako i na koji nacin moj muz moze dobiti invalidsku penziju iz Svajcarske naime moj muz je od 01.07.2012. u trajnoj invalidskoj penziji iz Austrije a u Svajcarskoj ima oko 8 god radnog staza i vec smo na puno adresa pokucali i sve smo to debelo platili a od penzije nista imamo svu mogucu dokumentaciju a najvaznije je resenje o inv penziji iz Austrije cak smo i pisali direktno u Zenevu ali nista .za nas je preskupo da idemo u Svajcarsku jer je austrijska penzija minimalna zato Vas molim da nas posavetujete sta da radimo unapred hvala POZRAV

  • Agencija Direkta
   8. фебруара 2015. at 19:57 · Odgovori

   Poštovana,

   Ukoliko do sada niste preduzeli potrebne radnje za ostvarivanje prava kod inostranog nosioca osiguranja, javite se direktno .našoj saradnici adv. Zorici Tršić na telefon 064 592-4-692

   Pozdrav

 7. Danijela
  6. октобра 2014. at 18:20 · Odgovori

  Postovani,

  Potrebne su mi informacije u vezi ostvarivanja prava na penziju mog oca , koji je australijski drzavljanin od 1966.god. Naime , tata je boravio u Australiji 70-tih godina , kada je i postao australijski drzavljanin. 1989.god je ponovo otisao kako bi ostvario pravo na penziju. Vratio se 1992.god zbog tadasnjeg stanja u Srbiji a kako su se granice zatvorile , nije mogao da se vrati iz finansijskih razloga. Vrlo brzo je ozbiljno oboleo i vise nije bilo govora o bilo kakvom putovanju. Proteklih godina , u vise navrata , smo se obracali ambasadi Australije u Beogradu ali bezuspesno je sve bilo.

  Moj otac je preminuo Jula meseca 2014.god . Ubrzo posle oceve smrti uspeli smo da stupimo u kontakt sa sluzbom koja se bavi penzijama u Austrajili Department of Human Services, i ukratko opisali situaciju. Njihov odgovor jos uvek nije stigao , proslo je mesec dana , i da budem iskrena , nismo neki optimisti…
  Tata je ostvario pravo na starosnu penziju pre 17 godina pa nas interesuje da li je ikako moguce nesto u vezi toga da se uradi ? I , da li majka moze da ostvari pravo na ocevu penziju i nasledi je.

  Nadam se da cete ovo procitati i , ako je to moguce , pomoci.

  Unapred zahvalna,

  • Agencija Direkta
   9. октобра 2014. at 00:39 · Odgovori

   Poštovana,

   Dobro ste postupili što ste se obratili DHS, verovatno ćete dobiti pravu informaciju, a period od mesec dana nije ni tako dug, pa morate imati malo strpljenja. Republika Srbija nema sporazum sa Australijom, osim što se našim građanima vrše isplate penzija po principu reciprociteta, pa iz tog razloga Agencija Direkta ne radi ovu vrstu poslova.

   Eventualno, možemo vam dostaviti adresu našeg saradnika – notara iz Australije, preko koga možete dobiti bliže informacije.

   Srdačan pozdrav.

 8. Vasa
  17. октобра 2014. at 13:31 · Odgovori

  Ozenjen sam francuskom drzavljankom, koja su moja prava u pogledu nasledjivanja suprugine penzije.

  • Agencija Direkta
   17. октобра 2014. at 19:32 · Odgovori

   Poštovani Vaso,

   Uslov za ostvarivanje prava na penziju je da preživeli supružnik ima navršenih 55 godina i da je brak sklopljen po zakonu. Vanbračna zajednica nije izjednačena sa zakonitim brakom, ni ako su u takvoj zajednici rođena deca.

 9. Goran
  20. октобра 2014. at 19:25 · Odgovori

  Trazeno je razdvajanje staza izmedju srbije i slovenije. PIO fond je odbio po clanu 37 tacka 3. Gde su mi i usmenim putem rekli da ukoliko je ostvarena neka treca penzija do potpisivanja konvencije sa Slovenijom nema pravo na razdvajanje staza. Otac je radio u Sloveniji nepunih 20 god, u Srbiji nekih 15, a u Nemackoj 1 god i 8 meseci. Umro je 2004g. Nemacku penziju je majka ostvarila 2006g, a srpsku 2013g u septembru. Nakon njegove smrti odmah je zatrazeno razdvajanje kao i jos 2 puta, jednom pre, a drugi put posle potpisivanja konvencije sa Slovenijom. Ono sto me zanima je to Kakoko je PIO mogao da spoji staz iz Slovenije I srbije, i kako smo mi mogli da znamo da ce biti zabranjeno razdvajanje staza ukoliko se ostvari treca odnosno Nemacka penzija, nakon potpisivanja konvencije. Obavezali su nas na spajanje staza bez naseg znanja i volje, niti smo imali izbora da trazimo razdvajanje. Hvala unapred

  • Agencija Direkta
   20. октобра 2014. at 19:27 · Odgovori

   Poštovani Gorane,

   Nažalost, odredbe Sporazuma su jasne i naš komentar, čak i da iznesemo svoje slaganje sa Vašim mišljenjem, sigurno ne bi značio doprinos ka izmeni odluke ili stanja, kako je uređeno Sporazumom.

  • Zoran
   18. новембра 2014. at 16:36 · Odgovori

   Postovanje Gorane
   Imam isti problem kao i Vi (Trazeno je razdvajanje staza izmedju srbije i slovenije. PIO fond je odbio po clanu 37 tacka 3. ),Da li ste dosli do nekih novih saznanja?
   Ujedno bih zamolio ljude iz Agencije Direkta za savet : koja su moja prava?Kome da se zalim?
   Pozdrav

 10. Igor
  1. новембра 2014. at 17:33 · Odgovori

  Moje pitanje je ja sam preselio iz Srbije u Kanadu, u Srbiji imam uplacivano 6godina za radni staz, dali je to nekako moguce preneti u Kanadu i tu nastaviti sa penzionim planom ili nekako povući uplacena sredstva, ili je tih 6 godina propalo?

  • Agencija Direkta
   29. новембра 2014. at 17:50 · Odgovori

   Poštovani Igore,

   Srbija nema zaključen međunorodni ugovor sa Kanadom, a što se tiče povlačenja sredstava uplaćenih našem Fondu PIO na ime doprinosa takva zakonska mogućnost takođe ne postoji. Da li se sredstva mogu smatrati propalim, procenićete na kraju radnog veka, prema zakonima koji tada budu važili. Možda će se i sa Kanadom u budućnosti zaključiti ugovor ili ćete raditi u nekoj državi, sa kojom Srbija ima zaključen ugovor. Na kraju radnog veka i šest dana mnogo znači, a tek šest godina. Budućnost je nepredvidiva.

   Pozdrav

 11. Olga Kostić
  6. новембра 2014. at 16:14 · Odgovori

  Poštovana gospodo iz uslužne agencije Direkta, moj suprug je uživalac Austrijske penzije, a državljanin je R. Srbije. Da li ja, kao njegova venčana supruga, imam pravo na porodičnu penziju, naravno u slučaju njegove smrti, iako nisam prijavljena na njegovoj adresi stalnog boravka. Vlasnik stana je njegov sin, a moj suprug ima pravo doživotnog plodouživanja. Ja sam prijavljena, takođe kao plodouživalac, na adresi stana čiji je vlasnik moja kći. Da li za ostvarivanje austrijske porodične penzije iza supruga moram biti prijavljena na istoj adresi stanovanja koju ima moj suprug? Sa poštovanjem, unapred zahvaljujem na odgovoru.

  • Agencija Direkta
   6. новембра 2014. at 19:19 · Odgovori

   Poštovana gospođa Olga,

   Ukoliko ispunjavate uslove propisane zakonom, onda svakako možete da ostvarite pravo na porodičnu penziju, bez obzira da li živite na istoj adresi. Adresa nije od uticaja na pravo na penziju.

 12. Petar Curcin
  25. новембра 2014. at 22:52 · Odgovori

  Majka je zivela kod mene u Srbiji do smrti /12.11.2014 /primala je nemacku penziju /sestra slala uputnicom/usta sumnjam da je tolika/deo oceve i njena/ pa me interesuje
  – kako da doznam kolika joj je bila penzija ukupna primanja
  -dali i koliko se penzija prima nakon smrti ili bilo kakva prinadleznost
  -imala je i osiguranje i dali je ista tu naplativo /IDUNA/
  Molim Vas ako mi iko moze dati savet i pomoci da sve to doznam
  Hvala

  • Agencija Direkta
   29. новембра 2014. at 17:41 · Odgovori

   Poštovani,

   Da biste pribavili podatke,koje navodite, morali biste da imate punomoćje, a po svemu je ovlašćeni punomoćnik bila Vaša sestra.Inostrani nosilac osiguranja, kao i naš daje podatke isključivo ovlašćenom licu. Što se životnog osiguranja tiče, zavisi od uslova pod kojima je ugovor o osiguranju zaključen. Ukoliko imate ugovor, možete proveriti u nadležnoj fiijali Dunav osiguranja.

   Pozdrav.

 13. Janko
  26. новембра 2014. at 07:44 · Odgovori

  Postovani
  U braku sam sa austrijskom drzavljankom 6 meseci Ja imam 57 godina a ona 86. Da li postoji odredjeno koliko godina moramo biti u braku da bih mogao ostvariti pravo na njenu penziju? Inace zivim i radim u Austriji. Unapred hvala na odgovoru i savetu

  • Agencija Direkta
   8. фебруара 2015. at 19:56 · Odgovori

   Poštovani,

   Pravo na porodičnu penziju možete ostvariti ukoliko brak traje najmanje 10 godina.

   Pozdrav

 14. Sandra Spasojevic
  26. новембра 2014. at 09:05 · Odgovori

  Postovani,

  da li moja majka(70god) koja je zivela sa mojim ocem (preminuo 06.11.) u zakonskom braku 40 god ima pravo na njegovu nemacku penziju ? Ako ima, koja je procedura ?
  I da li je moguce podici ceo iznos koji je uplacivan za penzijsko, obzirom da je radio u Nemackoj samo 2,5 godine (negde sam procitala za tu opciju) ? Hvala.

  Sandra

  • Agencija Direkta
   8. фебруара 2015. at 19:45 · Odgovori

   Poštovana Sandra,

   Vaša majka ima pravo na porodičnu penziju po smrti Vašeg oca, ukoliko je bila sa njim u zakonskom braku. Inostrani nosilac osiguranja će i sam ponuditi jednokratnu celokupnu isplatu, ako je u pitanju mali iznos mesečne penzije i ako je to za njega celishodnije, a onda će Vaša majka da da izjavu o prihvatanju ili odbijanju obračunatog celokupnog iznosa.

   Pozdrav

 15. slavisa
  27. новембра 2014. at 18:26 · Odgovori

  otac za osam meseci puni 65god bio je u Svacarku ukupno 30 meseci .Zanimame kako moze da ostvati svoja prava na penziju ili novcanu nadohnadu. On zivi na kosovu a kako cujemo da je na kosovu trenutno obustavljena bila kakva isplatapenzija iz Svajcrke .Zanimame dali treba da se prijavi usrbiju ida se tim dokumentima iz srbije aplicira za penziju.ili to moze da uradi isa kosovskim dokumentima .HVALA

  • Agencija Direkta
   29. новембра 2014. at 16:53 · Odgovori

   Poštovani,

   Popunite naš formular sa tačnim podacima, jer sve zavisi od toga da li je imao ostvaren staž samo u Švajcarskoj ili je radio na Kosovu, u užoj Srbiji ili na teritoriji bivših republika. Po uvidu u formular ocenićemo kome organu treba da podnese zahtev.Nakon toga možete i telefonom dobiti detaljnija uputstva o pokretanju i vođenju postupka.

 16. Petar Curcin
  5. децембра 2014. at 14:21 · Odgovori

  Niste mi odgovorili –dali i koliko se penzija prima nakon smrti ili bilo kakva prinadleznost- umrla 12.11.2014 –
  A sto se tice punomoci data je sestri zato sto ona zivi u Nemackoj i kao sto obicno biva zloupotreba je cesta pojava

  Zadnja penzija primljena 03.11.2014 god a poslata iz Nemacke 31.10.2014 god

 17. ana
  8. децембра 2014. at 17:00 · Odgovori

  Postovani,

  Moj deda je radio u Nemackoj 14 godina ali njih je tamo slala firma iz Srbije i oni su kao radnici te firme radili u Nemackoj u rudniku. Kasnije je moj deda otisao u penziju i primao je srpsku penziju i to najnizu pa me interesuje da li je on imao prava i na nemacku penziju ili ne. I da li to pravo zastareva posto mi je deda umro pre 14god.?

  • Agencija Direkta
   11. децембра 2014. at 19:55 · Odgovori

   Poštovana Ana,
   Vaš deda je verovatno imao status detaširanog radnika, što znači da se po Sporazumu SFRJ i SR Nemačke tretirao kao radnik preduzeća, koje ga je uputilo na rad u inostranstvo pa su shodno tome doprinosi za PIO uplaćivani domaćem nosiocu osiguranja u SFRJ. Ukoliko je Vaš deda, uživalac najnižeg iznosa penzije, to ukazuje da su dorpinosi za PIO, uplaćivani po najnižoj osnovici. Da bi ostvario pravo na nemačku penziju, mogao je da bude lični obveznik uplate doprinosa nemačkom nosiocu osiguranja, ali to bi on sigurno znao i za života pokrenuo postupak za ostvarivanje tog prava.

   Pozdrav

 18. Renata
  8. децембра 2014. at 22:07 · Odgovori

  Postovani molim vas da mi odgovorite! Ja sam Jovanka zivim u Srbiji. Imam 5 god radnog staza u Austriji,u Srbiji nemam. Muz je radio 3god i 7 mes u Austriji,nastradao je na poslu i imao je invalidsku penziju. Ja sad imam 72 god. Muz je umro 2003 god. Bili smo u braku 26 god. Molim vas da mi odg da li imam pravo na porodicnu penziju ili bilo kakvu naknadu za staz moj ili muzev? Hvala unapred!

  • Agencija Direkta
   11. децембра 2014. at 19:27 · Odgovori

   Poštovana,
   Nejasno je zašto do sada niste ostvarili porodičnu penziju, ako je Vaš pok.suprug bio invalidski penzioner, obzirom da po podacima, koje ste dostavili smatramo da nije bilo zakonskih smetnji, da mnogo ranije podnesete zahtev i ostvarite pravo. Zahtev se podnosi Direkciji Fonda PIO, Odeljenju za inostrano osiguranje, lično, poštom ili preko filijale u mestu gde živite.
   Pozdrav

   • Renata
    11. децембра 2014. at 20:00 · Odgovori

    Postovani, ja sam slala zahtev za penziju da li moju ili od muza ali nismo trazili porodicnu. Dobila sam odbijenicu da moram imati 15 godina radnog staza. Molim vas samo mi odgovorite da li porodicnu penziju isplacuju kao jednokratnu pomoc ili na vise meseci? Unapred hvala.

    • Agencija Direkta
     12. децембра 2014. at 21:29 · Odgovori

     Poštovana

     Da li će se penzija isplaćivati mesečno ili u jednokratnom iznosu zavisi od visine penzije Ukoliko inostrani nosilac osiguranja proceni da bi zbog malog iznosa penzije, bilo celishodnije da se isplati jednokratni iznos , predložiće takvu opciju, na osnovu čega ćete Vi doneti odluku. Mi Vam želimo da dobijate veći iznos, da primate mesečno i da penziju dugo uživate.
     Pozdrav

 19. Rada
  10. децембра 2014. at 02:07 · Odgovori

  Postovani,primam porodicnu penziju posle smrti muza koja je odobrena na 30 meseci(po zakonu Austrije).Zdravstveno sam lose,posedujem odredjenu medicinsku dokumentaciju.Podnela bih zahtev za produzenje penzije pa bih vas zamolila da mi odgovorite da li mogu da predam u PIO fondu u Srbiji gde i zivim ili moram direktno u Austriji da saljem zahtev?30 meseci mi isticu u oktobru 2016.Znam da bi trebalo 2-3 meseci pre isteka penzije da predam,objasnite mi na koji nacin i gde.Unapred zahvalna,Rada

  • Agencija Direkta
   11. децембра 2014. at 19:14 · Odgovori

   Poštovana Rado
   Zahtev za produženje prava na porodičnu penziju ostvarenu kod inostranog nosioca osiguranja, predaje se filijali u mestu gde živite ili direktno u Direkciji Fonda PIO u Beogradu, ul.Aleksandra Kostića br.9, Odeljenju za inostrano osiguranje.U filijali, kao i u Direkciji fonda PIO, možete dobiti obrazac zahteva, koji se predaje sa pratećom medicinskom dokumentacijom, na osnovu čega se pokreće postupak utvrđivanja opravdanosti zahteva za produženje prava.

 20. emsa
  11. децембра 2014. at 11:30 · Odgovori

  Postovanje! moja mama ima 9god radnog staza u njemackoj i ima penziju od 150 e mozete li mi odgovoriti je li to normalno mama je rodjena 1935 zivi u BiH hvala

  • Agencija Direkta
   11. децембра 2014. at 19:07 · Odgovori

   Poštovana Emsa,

   Svakako da imamo razumevanje za mali iznos penzije, ali visina penzije se određuje na osnovu zakonskih kriterijuma, koji važe za sve korisnike penzija jednog nosioca osiguranja. Kod penzionera se ustalila izreka“nije važno kolika je penzija, nego koliko će se uživati“.
   Pozdrav

 21. nikola
  11. децембра 2014. at 16:11 · Odgovori

  Deda je preminuo a bio je austriski penzioner supruga ga je ostala iza njega sa kojom je bio u braku vise od 50 godina kome i kako da ostvari pravo na porodicnu penziju ali neznamo kome da se obratimo i odakle da pocnemo

  • Agencija Direkta
   11. децембра 2014. at 18:55 · Odgovori

   Poštovani Nikola,
   Zahtev za porodičnu penziju po smrti penzionera koji je ostvario pravo kod austrijskog nosioca osiguranja, možete predati u filijali, u mestu gde supruga pok.penzionera živi.U filijali dobićete obrazac zahteva, koji treba da popunite, a na samom obrascu je navedena potrebna dokumentacija,koja se dostavlja uz zahtev.Ukoliko živite u Beogradu, zahtev možete lično da predate u Direkciji Fonda PIO, Odeljenju za inostrano osiguranje.Adresa Fonda je , ul.Aleksandra Kostića br.9, Beograd.
   Naš je savet da fotokopirate dokumentaciju,koju predajete , radi sveke eventualnosti.
   Pozdrav

 22. Olja
  17. децембра 2014. at 11:42 · Odgovori

  Poštovani, imam 47 god i u vezi sam sa nemačkim penzionerom koji je 19 god stariji od mene. Interesuje me koliko godina bih trebala biti u braku da bih nasledila njegovu penziju!? Unapred hvala

  • Agencija Direkta
   18. децембра 2014. at 14:09 · Odgovori

   Poštovana Olja,

   Po nemačkim propisima porodična penzija zavisi od trajanja braka i razlike u godinama supružnika.
   Tako, ukoliko je razlika u godinama do 20 godina, uslov je ispunjen, ako je brak trajao 3 godine.

   Za razliku od 20-25 godina potrebno je 5 godina i za razliku iznad 25 godina, trajanje je 10 godina.
   Na Vas se odnosi , naravno prva opcija od 3 godine.

   Želimo Vam srećno sklapanje braka, jer najlepši je život udvoje.
   Pozdrav

 23. Синиша
  20. децембра 2014. at 14:23 · Odgovori

  Поштовани,

  Радио сам у Швајцарској 7-година, (сезонски радник, како су нас тада звали), рекли су нам да имамо право на пензију, на основу тог рада , када напунимо 65 година старости. С обзиром да ускоро стичем услов што се тиче година, занима ме да ли ја могу лично да доставим документа тамо негде и остварим право на пензију или то мора да се ради преко агенција? Друго, да ли су потребна нека посебна , сем личних, документа за остваривање исте, и да ли има неке сметње ако сам већ уживаоц пензије у Србији? Морам да напоменем да у том периоду нисам био у радном односу у нашој земљи.
  Најлепше хвала.

 24. Jelena
  22. децембра 2014. at 22:23 · Odgovori

  Deda ima radni staz 1 god i uplatio je osiguranje u Austriji. To je bilo oko 1970. Radio je na zeleznici. Da li ima pravo na penziju i da podigne osiguranje.. Hvala

 25. Zdravko
  23. децембра 2014. at 11:37 · Odgovori

  Poštovani,
  Ostvario sam pravo u Srbiji na starosnu penziju decenbra 2012. g. (imam 40 godina i 13 dana staža). U okviru tog staža imam i 25 meseci u SR Njemačkoj. Pravo na Nemaćki deo penzije (doduše nešto umanjen) prema tada važećim propisima imao sam kad napunim 63 godine starosti.
  Interesuje me dali su se propisi u toj oblasti u međuvremenu menjali.
  ‘s poštovanjem Zdravko

 26. zvonko
  11. јануара 2015. at 08:10 · Odgovori

  Tetka i teca su nemacki penzioneri .da li tetka ima pravo posto je teca preminuo da dobija njegovu penziju koja je znatno veca a da se odrekne svoje i koji je postupak u ovakvom slucaju.

  • Agencija Direkta
   19. јануара 2015. at 23:14 · Odgovori

   Poštovani, Vaša tetka ima pravo na porodičnu penziju.Potrebno je da podnese popunjen zahtev sa pratećom potrebnom dokumetacijom, koja je navedena na obrascu zahteva, a koji se može podići u bilo kojoj filijali Fonda PIO. Popunjen zahtev sa navedenom dokumentacijom, šalje se na adresu Direkcije Fonda PIO, Odeljenju za inostrano osiguranje ili se predaje filijali u mestu gde živi. Ukoliko dođe do zastoja i odugovlačenja postupka, možete zatražiti , naše usluge u svakoj fazi postupka.
   Pozdrav

 27. Ljiljana
  11. јануара 2015. at 14:39 · Odgovori

  Postovani,

  Moje pitanj: Do rata 1992 radila sam u tasu- u 92g 19 marta sam rodila. po zavrsetku rata izlazi clan 143 po kom se uspostavlja radno pravni statua po kojem sam se ija obratila za regulisanj radno pravnog statusa.Tada dobijamnegativan odgovor uz izgovor da sam samovoljno podigla radnu knjizicu itako raskinula radno odnos .Od tada traju moje muke i vucaranje po sudovima .U medju vremenu obolim od karcinoma dojke gdje slijedi operacija i borbaza zivot i razne terapije . Potom slijedi pshijatrija (imam papire) Napominjem da je svima priznat stas do 1997 i isplacena odpremina od 10. 000 hiljadaAS U FIRMI REDI ODREDJEBROJ RADNIKAN.Zato vas molim ako ste umogusnosti da miodgovorite imali nade za moj slucaj.Napominjem meni da su priznali radni staz do 96g mogla bi u invalisku penziju. Ps.molim vas da li vi preuzimate predmete i koji su vasi uslovi.

  • Agencija Direkta
   19. јануара 2015. at 23:04 · Odgovori

   Poštovana,

   Kako nismo baš u potpunosti razumeli prvi deo pitanja, možemo samo da Vam odgovorimo na drugi, koji se tiče prava na invalidsku penziju.
   Ukoliko imate oboljenja i verodostojnu medicinsku dokumentaciju, kao što navodite ( nalaze i otusne liste) onda je dovoljno 5 godina radnog staža, da bi ste ispunili uslove i podneli zahtev za priznavanje prava na invalidsku penziju, naravno ukoliko organ veštačenja Fonda, donese nalaz da kod Vas postoji potpuni gubitak radne sposobnosti. Zahtev se podnosi filijali u mestu gde živite i za to Vam ne treba advokat.Ukoliko imate manje od 5 godina staža, onda ne ispunjavate uslove.Ukoliko mislite na odgovor nije potpun, javite se na telefon Agencije, koji se nalazi na sajtu, da biste mogli da nam date tačne podatke i razjasnite koji je Vaš problem.
   Pozdrav

 28. dana
  20. јануара 2015. at 09:07 · Odgovori

  Postovani , moj muz je penzioner , radio u austriju sad ima 72 godine . zajedno smo 14 godine al u braku 5 godine . Ja imam 40 godine , i molim vas da mi kazete ako imam pravo na penziju posle nijegove smrti . Hvala vam …

 29. Milan
  21. јануара 2015. at 02:13 · Odgovori

  Poštovani,

  Molim Vas za pomoć. Otac je invalidski penzioner od 1997. godine. Ukupni radni staž iznosi 27 godina. Ima 22 godine radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj i 5 godina u Republici Srbiji, gde je i penzionisan. Godine 2003 je pokrenut postupak za preračunavanje penzije i 2007 godine je dobio odgovor da Republika Hrvatska nije priznala pravo na invalidsku penziju, tako da je nastavio da prima i dalje samo u Srbiji. Prošle godine je otac napunio 65. godina i preko PIO fonda je podneo zahtev za starosnu penziju za staž ostvaren u Hrvatskoj. Pre nekoliko dana je dobio obaveštenje od PIO fonda kako nema osnova za pokretanje postupka za starosnu penziju primenom sporazuma o socijalnom osiguranju između Srbije i Hrvatske, jer 2007. godine kada mu Hrvatska nije priznala pravo na invalidsku penziju, staž ostvaren u Republici Hrvatskoj ostaje obaveza Republike Srbije, i da zbog toga nema osnova za pokretanje prava na starosnu penziju u republici Hrvatskoj, a pri tom iznos penzije sve ove godine je isti. Napominjem da za 27. godina radnog staža prima penziju oko 14 000 dinara. Zanima me da li ima pravo da pokrene zahtev ispred hrvatskog penzionog fonda, mislim na to da on lično ode u Hrvatsku i podnese zahtev, ili da li ima pravo kod PIO fonda da podnese zahtev za starosnu penziju s obzirom da je napunio 65. godina. Mislim da bilo kakvo drugo rešenje ne može biti nepovoljnije od ovog sada. Voleo bih da mi odgovorite, te ukoliko smatrate da ima osnova da se nešto učini kontaktirali bi Agenciju. Pozdrav

  • Agencija Direkta
   21. јануара 2015. at 15:36 · Odgovori

   Poštovani Milane,

   Odgovor ,koji ste dobili od Fonda PIO je tačan i dat shodno odredbama Sporazuma sa Hrvatskom. U ovom slučaju naša pravna pomoć, ne bi ništa mogla da promeni, pa je u skladu sa poslovnom politikom agencije da odgovor damo u svemu prema važećim zakonskim odredbama i pravilima postupka, kako bi se kod stranaka otklonila sumnja u neregularnost postupka, ako za to nema osnova, a u nameri da se stranke ne bi izlagale nepotrebnim troškovima. Želja nam je da odnos sa posetiocima sajta uspostavimo na bazi uzajamnog poverenja, ali i da otvorenošću i slobodnim pristupom svim temama vezanim za penzijsko i invalidsko osiguranje utičemo i na promenu postupanja nadležnih organa Fonda i poštovanje prava osiguranika i korisnika.
   Mnogo pozdrava

 30. andja
  21. јануара 2015. at 18:21 · Odgovori

  Molim vas da mi Odgovorite da li cu ostvariti pravo na austrijsku penziju ako nemam 15 godina staza u Austriji
  U Republici srpskoj imam 16 godina radnog staza a u Austriji imam 11 godina
  Unaprijed hvala pozdrav

  • Agencija Direkta
   21. јануара 2015. at 20:36 · Odgovori

   Poštovana Anđo

   Na osnovu podataka koje ste dali, Vi u 2015.godini možete da ostvarite pravo na srazmernu inostranu penziju, sabiranjem staža navršenog u RS i Austriji, ukoliko imate 62 godine i 4 meseca starosti. Na isti način će se utvrditi i pravo na austrijsku penziju, sabiranjem staža, kad navršite godine starosti po uslovima austrijskog nosioca osiguranja. Dakle, imate dovoljno staža, a od starosti zavisi da li možete već da podnesete zahtev za penziju.
   Pozdrav

 31. Darinka
  25. јануара 2015. at 09:08 · Odgovori

  Postovani ,

  Moje pitanje je u vezi sa penzijom za decu . Bila sam u vanbracnoj zajednici sa covekom koji je drzavljanin Australije . Preminuo je 2008 godine . Imam sina sa njim , ima 17 godina , nosi njegovo prezime. Da li je moguce da ostvarim pravo na penziju ili deciji dodatak i kako ? Nemam nikakva primanja osim decijeg dodatka. Hvala unapred .

  • Agencija Direkta
   28. јануара 2015. at 21:45 · Odgovori

   Poštovana Darinka,

   Republika Srbija nije zaključila konvenciju sa Australijom, pa na ovo pitanje, na žalost ne možemo da Vam odgovorimo.

 32. Bojana
  27. јануара 2015. at 17:10 · Odgovori

  Postovani, Molim Vas da mi pomognete. Ja imam 63 godine.Zivela sam sa muzem kao nevencana supruga od 1997 godine do 2009 godine kada je muz preminuo. On je bio drzavljanin Hrvatske i Srbije. Umro je u svojoj 62 godini. Ziveli smo u kuci koju smo zajedno napravili i koja je pripala meni posle njegove smrti. Nemamo zajednicke dece. Zanima me da li imam pravo na inostranu porodicnu penziju i kome mogu da se obratim? Unapred hvala. Pozdrav

  • Agencija Direkta
   28. јануара 2015. at 02:54 · Odgovori

   Poštovana,

   Zakoniti brak je prvi i osnovni uslov za priznavanje prava na porodičnu penziju. Kako ne ispunjavate uslove, odgovor je na žalost negativan.

   Pozdrav

 33. Snežana
  28. јануара 2015. at 17:31 · Odgovori

  Postovani.

  moj otac je preminuo 22.01.2015.majka je predala za porodicnu penziju i rekli su nam da je zakonski rok dva meseca,mene zanima koliko taj proces traje ,jer ona nema drugih sredstava za zivot i da li ce osnovica penzije biti ona pre umanjenja vlade.

  • Agencija Direkta
   29. јануара 2015. at 17:32 · Odgovori

   Poštovana Snežana,

   Zahtevi za porodičnu penziju bi trebalo da imaju prioritet, što znači da se po njima rešava hitno i bez odlaganja. Po zakonu po zahtevima se rešava najkasnije u roku od 60 dana, ali u praksi se na rešenja čeka po nekoliko meseci, što zavisi od organizacije svake pojedine filijale. Morate biti istrajni i s vremena na vreme podsećati nadležne u filijali da je u pitanju porodična penzija.
   Ukoliko to ne pomogne, nužno je pokretanje postupka zbog ćutanja administracije.

   Pozdrav

 34. Marko
  31. јануара 2015. at 12:56 · Odgovori

  Postovani,
  Molim vas za informaciju.
  Majka koja je 20 god. primala Austrijsku penziju preminula je , da li imam pravo na nadoknadu pogrebnih troskova ili bilo kakvu drugu novcanu nadoknadu. Zivela je u Beogradu i primala penziju preko Vojvodjanske banke.
  Hvala.

  • Agencija Direkta
   8. фебруара 2015. at 17:58 · Odgovori

   Poštovani, koliko smo mi obavešteni, nemate pravo na pogrebne troškove, uz obaveznu rezervu da naš odgovor na ovo pitanje ne mora da bude tačan.
   Da biste bili sigurni, uputite zahtev austijskom nosiocu osiguranja, oni će Vam sigurno odgovoriti.

   Pozdrav

 35. Tomislav
  31. јануара 2015. at 17:50 · Odgovori

  Poštovani,

  Ja i žena smo radili u Austriji nazalost moja supruga je preminula 2000.god ja sam ostvario porodicnu penziju iz Austrije ona iznosi oko 350eura ja treba u 2017. god. da idem u starosnu penziju jer punim 65 god. Interesuje me da li cu i dalje da primam porodičnu penziju pored moje penzije koju budem ostvario i ona neće biti veća od 500 eura

  Unapred hvala na odgovoru.

  • Tomislav
   10. фебруара 2015. at 12:52 · Odgovori

   molim vas odgovorite na moje pitanje pozdrav

 36. Jelena
  2. фебруара 2015. at 11:32 · Odgovori

  Postovani,moj deda je radio u Nemackoj ukupno oko cetri godine.Prvog puta je otisao preko Dubrovacke firme i radio oko dve godine,taj rad mu je priznat i ostvario je tu inostranu penziju.Drugog puta je otisao preko Beogradske firme i tada je radio skoro dve godine.Mi sumnjamo da je njemu uracunat samo ovaj radni staz prvog puta kad je radio a da ovog drugog puta kad je radio nisu ni uracunali za penziju.Molim da mi kazete gde i kome mozemo da se obratimo kako bih videli sta je tu uracunato a sta ne.Unapred hvala.

  • Agencija Direkta
   8. фебруара 2015. at 17:57 · Odgovori

   Poštovana Jelena,

   Dostavite kopiju rešenja o penziji, na adresu Direkte (Železnička 22, 11300 Smederevo) ili skenirajte rešenje i pošaljite na naš mejl (pravnik@direkta.rs), kako bismo mogli da izvršimo uvid u rešenje i rado ćemo Vam odgovoriti.

 37. Zikret
  2. фебруара 2015. at 19:50 · Odgovori

  Postovani..Imam pitanje i zelim vasu strucnu pomoc , pitanje glasi: moj Rodjak ima 60 go i ima 25 god. radnog staza u Republici Sloveniji i 2 god.u BiH. TRENUTNO JE NEZAPOSLEN I IMA INVALIDITET 60% MOLIM VAS DA LI ON IMA PO BILO KOJEM OSNOVU DA BI MOGAO OSTVARITI PENZIJU. UKOLIKO IMA OSNOVE PO OVIM STO SAM VAM IZNIO DA OSTVARI PENZIJU, MOLIO BIH VAS ZA VAS ODGOVOR, BR TELEFONA ..I ADRESU GDJE BIH MOGLI DOCI LICNO DA SE UPOZNAMO SA OVIM PREDMETOM..UNAPRJED ZAHVALJUJEM NA POMOCI.

  • Agencija Direkta
   8. фебруара 2015. at 18:17 · Odgovori

   Poštovani, dostavite kopiju rešenja o penziji, na adresu Direkte ili skenirajte i pošaljite na naš mejl (pravnik@direkta.rs) kako bismo mogli da izvršimo uvid u rešenje i rado ćemo Vam odgovoriti.

   Agencija Direkta
   Železnička 22
   11300 Smederevo
   Srbija

 38. Mladen
  3. фебруара 2015. at 03:29 · Odgovori

  Postovanje. Moj tast je do rata 92. ostvario 21 godinu radnog sta za u federaciji BiH,a u rep. Srbijii 8godina. 01.01.2014 je ostvario pravo na starosnu penziju koju je dobio u Srbiji u iznosu od 2610.din,a iz federacije je stiglo resenje gde je na osnovicu od 275km,uračunato 45 posto i utvrđeni iznos za 21 godinu staza je 115 km. Nakon dobijanja resenja,PiO rep.srbije mu opet izdaje resenje u kojem je uračunata penzija od 2610 din plus preračunato penzija iz BiH u din,6786 din i dodata je razlika od 3824 din.tj do minimalne penzije u rep. srbiji u iznosu 13222 din.
  Pitanje: Da li je moguce da za ukupni stažu obe republike iznos bude toliki i da li postoji po vasem misljenju neka greska. Da nije radio u rep. srbiji,on da bi imao cistu penziju iz federacije koju oni racunaju po osnovici pa plus 1.81 koeficijent sto bi ispalo oko 497 km,a ono sto nije logički je i da u srbiji ima istu penziju kao da nema staza u drugoj rep. Da li su oni negde pogrešili i sto su spojene ukupne penzije da bi se doslo do iznosa od 13222 din. Logički je bilo da covek koji je imao 21 god.staza,nakon sto je izbegao nastoji da u Srbiji nakupi jos godina staza,ali po ovim resenjima je to ispalo minus. jer bi on imao ovoliku penziju da uopste nije radi o u BiH.s obzirom da je usao u starosnu penziju.

  • Agencija Direkta
   8. фебруара 2015. at 18:00 · Odgovori

   Poštovani

   Iz Vašeg pitanja i podataka koje ste dali, pretpostavljamo da je filijala kod koje ste podneli zahtev, postupila u svemu prema Sporazumu o socijalnom osiguranju sa BiH, kao i prema propisima o najnižem iznosu penzije. Da li greška postoji, ne može se utvrditi bez uvida u rešenje i prateću dokumentaciju.

   Ukoliko želite možemo Vam omogućiti konsultacije sa našim saradnikom, ekspertom za sporazume o socijalnom osiguranju sa drugim državama, kao i sa bivšim republikama. Konsultacije se zakazuju telefonom. Brojevi telefona nalaze se na našoj kontakt stranici.

   Srdačan pozdrav.

 39. Nataša
  4. фебруара 2015. at 18:03 · Odgovori

  Mama je u braku sa penzionerom koji prima svedsku penziju,u braku su 12 godina,mama prima nasu penziju. Supruznik je preminuo pre par meseci,pa me zanima da li mama ima prava na njegovu penziju. Da napomenem da je preminuli zadnjih 4-5 godina ziveo u Srbiji, gde i moja mama zivi. Hvala unapred

 40. Nataša
  6. фебруара 2015. at 18:55 · Odgovori

  Postovani, nisam dobila jos odgovor na postavljeno pitanje,pa bih da pokusam opet.Naime radi se o mojoj mami, koja prima nadu penziju,minimalnu. U braku je vec 12 godina sa covekom koji je iz Srbije, ali je ziveo i radio u Svedskoj, gde je i ostvario penziju. Pre par godina se vratio u Srbiji, gde je i preminuo pre par meseci. Zanima me da li mama ima prava da nasledi njegovu penziju, naravno svoje bi se odrekla ako je potrebno? Ako ima ikakvih sansi ja bih Vas kontaktirala, da preuzmete predmet za ostvarivanje penzije. Hvala unapred.

  • Agencija Direkta
   8. фебруара 2015. at 18:06 · Odgovori

   Poštovana,

   Izvinjavamo se Vama i svim posetiocima, što nismo u mogućnosti da svakodnevno odgovaramo na postavljena pitanja. Naši saradnici za penzijsko i invalidsko osiguranje, su prezauzeti sastavljanjem žalbi protiv rešenja Fonda PIO o ukidanju penzija pa molimo za razumevanje zbog kašnjenja odgovora, jer se radi o egzistencijalnim pravima lica, koja ostaju bez prihoda i zdravstvenog osiguranja, pa trenutno kod nas imaju prioritet.

   Odgovori će se i dalje objavljivati uz naše malo zakašnjenje i Vaše strpljenje.

   Što se tiče porodične penzije Vaše majke, ona ispunjava uslove ako je živela u zakonitom braku najmanje 5 godina i ako je starija od 36 godina.

   Ukoliko želite da pokrenemo postupak umesto vas, potrebno je da opunomoćite našeg advokata Zoricu Tršić, koju možete dobiti na kontakt telefon: 064/592-4-692

   Srdačan pozdrav

 41. Tomislav
  10. фебруара 2015. at 12:27 · Odgovori

  Postovani 31.1.2015 sam poslao pitanje jos nisam dobio odgovor hvala unapred

 42. Tomislav
  10. фебруара 2015. at 12:35 · Odgovori

  Postovani 31.januara sam poslao pitanje ali jos nisam dobio odgovor avidim da ko je kasmije trazio odgovor dobio je unapred hvala.

  • Agencija Direkta
   10. фебруара 2015. at 15:31 · Odgovori

   Poštovani Tomislave, izvinjavamo se u pitanju je bila slučajna omaška, pri kojoj smo zamenili pitanja.Tačno je da se ponekad na kasnije pitanje dobije ranije odgovor, ali samo iz tog razloga, što u tom momentu na pitanja odgovara stručnjak za propise određene države.

   Što se Vaše dileme tiče, po sadašnjim propisima imate pravo da uživate obe penzije, jer se one isplaćuju po različitim osnovama.

   Pozdrav i želimo Vam da dugo uživate obe penzije.

 43. Zivomir
  12. фебруара 2015. at 11:05 · Odgovori

  Postovanje zivm u Italiji i radio sam 12 godina i zbog bolesti ostvario sam invalisku peziju,ali imam i rad u Srbiji oko 13 godina . Pitanje: Dali imam pravo da ostvarim invalisku peziju i u Srbiji i sta mi je potrebno od dokumentacije iz italije . Hvala

  • Agencija Direkta
   12. фебруара 2015. at 20:21 · Odgovori

   Poštovani Živomire,
   Ukoliko ste ostvarili invalidsku penziju u Italiji, a imate ostvaren staž u Srbiji onda se postavlja pitanje, da li ste italijanskom nosiocu osiguranja dali potrebne podatke. Ukoliko ste u zahtevu za penziju, podnetom u Italiji naglasili da imate staž u Srbiji, onda je italijanski organ, bio dužan da spise predmeta dostavi RFPIO Direkcija Beograd, Odeljenje za međunarodne sporazume, kako bi se pokrenuo postupak pred našim Fondom PIO.
   Ukoliko želite da mi to proverimo umesto Vas, javite se radi davanja potrebnih podataka.
   Pozdrav

 44. sanja
  12. фебруара 2015. at 12:28 · Odgovori

  postovani: imam jedno pitanje za Vas: moji roditelji su navrsili starosne godine za poljoprivrednu starosnu penciju . Otac ima 69 god majka 64. uplacivali su staz ali u pio fondu u bg izvadili smo listing na kome je 14 godina a uverenje koje moramo da izvadimo u poreskoj upravi u obrenovcu glasi da su uplacivali samo 8 godina.imaju ogroman dug i kamatu. Oni su odjavljeni 2011 god. molimo vas za savet i za strucnu pomoc. hvala unapred.

  • Agencija Direkta
   12. фебруара 2015. at 19:40 · Odgovori

   Poštovana Sanja,
   Slažem se sa Vama u potpunosti da su evidencije doprinosa kod poljoprivrednog osiguranja neuredne i da se teško utvrđuju tačni podaci, ako poljoprivrednik nije sam čuvao dokaze o uplatama. Bez uvida u dokumentaciju koju imate i spise predmeta kod nadležne filijale, ne možemo da Vam damo savet.
   Ukoliko ste zainteresovani, možete da zakažete konsultacije telefonom, na brojeve, koji se nalaze na našoj kontakt stranici.
   Pozdrav

 45. nina
  13. фебруара 2015. at 23:05 · Odgovori

  Postovani, suprug je bio profesionalni sportista. Ima 35 godina, a u Srbiji je bio u radnom odnosu od 1999.do 2006., sa redovno uplacivanim stazom. Nakon toga, 1 godinu je radio u Nemackoj, 8 meseci u Svedskoj I 2 god.u Madjarskoj. Napominjem da je u tom periodu primao platu I poslodavci su regulisali obaveze prema drzavi u smislu osiguranja. Nakon toga, vratio se u Srbiju I bio samostalni preduzetnik do maja prosle godine. U tom periodu su mu otkrili genetsku bolest, na osnovu koje bi trebalo da dobije resenje od invalidskoj penziji. Kakva su njegova prava sto se tice inostrane penzije? Hvala.

  • Agencija Direkta
   14. фебруара 2015. at 01:33 · Odgovori

   Poštovana Nina,

   Ukoliko je zahtev podnet Direkciji Fonda, Odeljenju za međunarodne ugovore, onda će Vaš suprug ostvariti pravo na srazmernu penziju, pri ćemu će mu se računati ukupan staž ostvaren u državama u kojima je radio, a sa kojima imamo zaključenu Konvenciju o socijalnom osiguranju. Po donošenju rešenja, organ nadležan za priznavanje prava, proslediće inostranom nosiocu osiguranja svu potrebnu dokumentaciju, radi donošenja rešenja od strane druge (drugih) države ugovornice.

   Pozdrav

 46. Jela
  19. фебруара 2015. at 12:12 · Odgovori

  Postovani,
  Interesuje me da li otac koji je ostvario penziju u inostranstvu (Svajcarska) ima prava da podnese zahtev za spajanje radnog staza u Srbiji i dobije i ovde penziju,ako spajanjem staza ima 40 godina staza i 63 godine zivota? Da li podnosenjem zahteva ovde utice nesto na inostranu penziju ili moze da prima obe? Unapred zahvalna!

  • Agencija Direkta
   19. фебруара 2015. at 17:14 · Odgovori

   Poštovana,

   Vaš otac ima pravo na obe penzije, ali niste nam dali dovoljno podataka da procenimo zašto nije švajcarski organ automatski prosledio njegov zahtev Fondu PIO Srbije, a što je uobičajeni postupak. Podnošenjem zahteva u ovoj godini, može da ostvari pravno na prevremenu starosnu penziju i da obe penzije koristi. Pod predpostavkom da je pravo na penziju ostvario u prošloj 2014. godini i da je dokumentacija prosleđena našem Fondu, onda bi Vaš otac imao pravo na punu starosnu penziju. Kod prevremene penzije je propisano umanjenje od 0,34% mesečno, zbog odlaska u penziju pre navršene 65. godine života.

   Pozdrav

 47. milan simic
  20. фебруара 2015. at 09:04 · Odgovori

  postovani
  zamolicu vas za odgovor isavet.pitanje glasi;pok.otac ima i srpsko i svedsko drzavljanstvo,bio je uzivaoc obe penzije.nakon smrti na sestrino insistiranj sahranjen je u svedskoj a u troskovima smo ucestvovali zajedno.posto troskovi nisu bili mali interesuje me da li imam pravo na deo povracaja od svedskog pio(kao sto je kod nas naknada oko 35000 za troskove) i da li njihovo osiguranje isplacuje naknade u ovakvim slucajevima(posto je u svedskoj obavezno osiguranje)zivim u bgd,a sestra u svedskoj,ali od nje nemogu dobiti istinitu informaciju. pozdrav,milan

 48. Daca
  22. фебруара 2015. at 18:17 · Odgovori

  Postovani,posto nisam dobila odgovor ,probala bi ponovo.Radila sam u Austriji 3,5godina,u Srbiji nemam nijedan dan radnog staza.Pa me interesuje da li imam pravo na Austrijsku penziju ili povracaj sredstava.Ocekujem vas odgovor ,hvala unapred.

  • Agencija Direkta
   25. фебруара 2015. at 13:01 · Odgovori

   Poštovana Daco,
   Ukoliko imate samo 3,5 godine staža ne ispunjavate uslove za penziju.

   Pozdrav

  • Agencija Direkta
   24. марта 2015. at 01:19 · Odgovori

   Poštovana Daco,

   Pre svega želimo da Vam se izvinimo, što kasnimo sa odgovorom na Vaše pitanje. Pravo na penziju ne možete ostvariti, obzirom da se ovo pravo ostvaruje na osnovu navršenih 60 godina za osiguranika-ženu i najmanje 15 godina radnog staža. Nažalost, austrijski nosilac osiguranja više ne vrši povraćaj doprinosa, pa je odgovor i na ovo pitanje negativan.

   Pozdrav.

 49. Dalibor
  25. фебруара 2015. at 09:22 · Odgovori

  Poštovani,

  Da li je pravno dozvoljeno da jedno lice bude radno prijavljeno paralelno na dva mjesta (puno radno vrijeme, kod nas i u inostranstvu). Te tako da mu se na oba mjesta uplacuje socijalno/penziono osiguranje. Kako bi se na taj način obračunavala penzija.

  Lp,

  • Agencija Direkta
   25. фебруара 2015. at 12:27 · Odgovori

   Poštovani,

   Pitanje je interesantno, ali je potrebno da se obratite Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu zaštitu i zatražite stručno mišljenje. Nadamo se da ćete nam se po dobijanju mišljenja ponovo javiti.

   Pozdrav

 50. Asmir
  25. фебруара 2015. at 14:45 · Odgovori

  Postovana gospodo

  Moj otac ima 5 godina radnog staza u Njemackoj,od 2008 godine je penzioner u Bosni ima invalidsku penziju koju i danas koristi roden je 1956.Dali ima pravo i na prijevremenu penziju iz Njemacke i kada.

  Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru

  L.P.

  • Agencija Direkta
   27. фебруара 2015. at 14:03 · Odgovori

   Poštovani Asmire,

   Niste nam dali sve podatke potrebne za odgovor. Nejasno je zašto Vaš otac nije ostvario pravo na invalidsku penziju i kod nemačkog nosioca osiguranja. Ukoliko nije prijavio staž u Nemačkoj nadležni organ Fonda PIO, nije mogao da zna da on ima staž u Nemačkoj, ali nije kasno ni sada da prijavi taj staž i da podnese zahtev da mu se odredi penzija po Konvenciji. Proverite u Vašem Fondu, da li je inostranom nosiocu osiguranja upućen zahtev sa pratećom medicinskom dokumentacijom radi priznavanja prava na nemačku invalidsku penziju pa nam se javite sa novim informacijama.

   Pozdrav

 51. Daca
  25. фебруара 2015. at 16:33 · Odgovori

  Postovani,tri puta sam slao pitanje jos nisam dobio odgovor.POZDRAV

 52. VASVA CIZMIC
  26. фебруара 2015. at 19:16 · Odgovori

  moj muz ima 14 godina staza u Bosni a u Austriji 13 i 6 mjeseci stim sto je zadnji staz u Austriji.Vec 10 godina zadnjih je nezaposlen isao je na ocjenu za invalidsku penziju dva puta i dobio je drugu kategoriju promjena radnog mjesta.Nas zanima dali moze podnijeti u Austriji zahtjev za invalidsku ocjenu posto ima vise dijagnoza a kod nas nisu priznali invalidnost hvala.

  • Agencija Direkta
   27. фебруара 2015. at 14:01 · Odgovori

   Poštovana Vasva,

   Zahtev za ocenu radne sposobnosti, podnosi se nosiocu osiguranja u zemlji ugovornici na čijoj teritotiji osiguranik živi. Vaš suprug bi mogao da podnese zahtev austrijskom nosiocu osiguranja samo pod uslovom da ima boravište na teritoriji Austrije.

   Pozdrav

 53. Tomislav
  27. фебруара 2015. at 11:09 · Odgovori

  Postovani interesuje me od 1985god. do 2000 god sam radio u Austriji megde 1994god imao sam nezgodu na radnom mestu .Posle nezgode sam prebacen u bolnicu gde su me operisali i odstranili jedan testis u to vreme sam imao i privatno zivotno osiguranje pored toga sam imao i obavezno osiguranje.
  Tada sam isao ma komisiju privatnog osiguranja i oni su me odbili nisu mi dali nikakvu ostetu interesuje me daji imam pravo za neku odstetu jer imam pumo problema zbog ostranjenog testisa i gde mogu da se obratim jer sada zivim u Srbiji sada sam u 63godini zivota .
  Unapred zahvalan na odgovoru
  Pozdrav od Tomislava.

  • Agencija Direkta
   27. фебруара 2015. at 14:02 · Odgovori

   Poštovani,

   Kao austrijski osiguranik, nemate prava na telesno oštećenje po našim propisima.

   Pozdrav

 54. Viktor
  27. фебруара 2015. at 17:40 · Odgovori

  Molim samo jedno pitanje,od 19g zivim u austriji i radio sam 3g u metalnoj industriji 3,4godine sam bio na birou prijavljen,sad sam se vratio u hrvatsku ponovo mene samo zanima kakve uvjete ja imam za penziju i dali ih uopce imam,ako naravno radim recemo 5g u austriji ,3godine u njemackoj kako se to obracunava kad naravno steknemo to pravo na starosnu dob.,hvala

  • Agencija Direkta
   28. фебруара 2015. at 00:00 · Odgovori

   Poštovani Viktore,

   Kad ispunite starosni uslov za penziju, tj.navršite godine života za penziju po hrvatskom zakonu, omda se zbrajaju godine staža ostvarenog u Hrvatskoj i drugim državama u kojima ste radili, a sa kojima Hrvatska ima sporazum o socijalnom osiguranju.

   Pozdrav

 55. Tomslav
  27. фебруара 2015. at 18:59 · Odgovori

  Mozda se nismo razumeli ja znam da nemam pravo na nase ostecenje interesuje me dali imam pravo na Austrijsko kao njihov osiguranik ako imam pravo kako da ostvarim to pravo .
  Pozdrav od Tomislava

  • Agencija Direkta
   27. фебруара 2015. at 19:34 · Odgovori

   Poštovani Tomislave,

   Moguće je da se nismo potpuno razumeli. Međutim, prema podacima, koje ste naveli, Vi ste pregledani od strane privatnog nosioca osiguranja i nije Vam priznato pravo. Očigledno je da pravo niste ostvarili, ni kod nosioca obaveznog osiguranja ili zato što takva povreda nije povlačila neko pravo iz socijalnog osiguranja ili zato što niste imali potrebnu dokumentaciju. Pretpostavljam, a moguće je da grešim, da je poslodavac izbegao da izda dokument, kojim se potvrđuje da je povreda nastala na radu. U svakom slučaju posle 20 godina od nastanka povrede, ako nemate dokaze, teško je da možete da ostvarite neko pravo.

   Iskreno nam je žao, što zaista ne možemo da Vam damo savet ili uputstvo, koje bi vodilo rešenju Vašeg problema.

   Pozdrav

 56. Tomislav
  27. фебруара 2015. at 19:46 · Odgovori

  Postovani stvarno vam se izvinjava na dosadi STO SE TICE FIRME ZA KOJU SAM RADIO to je firma moje sada pokojne supruge ja i ona smo bili suvlasmici niko nam nije trazio potvrdu A radove sam izvodio u fabrici zeljeza u Lincu odakle me je odvezla hitna pomoc. izvinite jos jednom

  • Agencija Direkta
   27. фебруара 2015. at 20:11 · Odgovori

   Poštovani,
   Potpuno Vas razumemo, ali nemamo predlog za rešenje Vašeg problema.Žao nam je.

   Pozdrav

 57. Branislav
  1. марта 2015. at 13:18 · Odgovori

  Postovani,
  Radim za kompaniju iz Svajcarske koja se bavi recnim turizmom,Viking River Cruises,na osnovu sezonskog ugovora i shodno tome placam sve takse u Svajcarskoj.Interesuje me koliko minimalno radnog staza treba da imam da bih ostvario pravo na svajcarsku penziju.
  Unapred zahvalan
  p.s.verovatno ce na vasem odgovoru biti zahvalno i stotinak kolega iz Srbije

  • Agencija Direkta
   2. марта 2015. at 18:28 · Odgovori

   Pravo na štvajcarsku penziju stiče osiguranik-muškarac sa 65 godina života i osiguranik- žena sa 64 godine života i najmanje jednom godinom staža osiguranja s tim što ovaj staž mora da bude ostvaren u Švajcarskoj.

   Predviđen je i institut prevremene penzije i to za muškarca sa 63 godine i za žene sa 62 godine starosti, pri čemu se penzija umanjuje za 6,8 odn. za 13,6% u zavisnosti od toga da li se pravo na penziju ostvaruje godinu ili dve godine pre navršenja godina starosti za punu penziju.

   Pozdrav

 58. senaid
  3. марта 2015. at 21:08 · Odgovori

  poštovani ..
  moj otac je radio u sloveniji 80 tih. nez koiliko samo znam da je radio ,nasazalost preselio je davno a r.knjižice nemam.
  kako da provjerim i koliko bi iznosila po jednoj godini s beneficijom penzija. poz.
  hvala lijepo.

  • Agencija Direkta
   4. марта 2015. at 04:24 · Odgovori

   Poštovani Senaide,

   Na Vaša pitanje na žalost ne možemo da damo odgovor, jer nema dovoljno podataka.U svakom slučaju sa detaljnijim ličnim podacima i preciznijim podacima o periodu rada i firmama u kojima je Vaš otac radio, možete da se obratite direktno slovenačkom nosiocu osiguranja.
   Pozdrav

 59. Ivana Lazarević
  5. марта 2015. at 12:57 · Odgovori

  Poštovani,
  moja majka je invalid rada II kategorije sa 31 godinom staža. 2003 god. je proglašena za tehnološkog viška i dobila otkaz. Zanima me da li je mogla da ostvari pravo na polovičnu ili prevremenu invalidsku penziju?
  Hvala

  • Agencija Direkta
   6. марта 2015. at 10:26 · Odgovori

   Poštovani,
   Vaša majka ispunjava uslove za priznavanje prava na delimičnu penziju u smislu čl.225 datog u prelaznim odredbama Zakona o PIO.
   Iznenađuje činjenica da do sada nije podnela zahtev.
   Potrebno je da podnese zahtev nadležnoj filijali PIO.
   Molimo da nas po podnošenju zahteva obavestite o toku postupka mejlom ili telefonom na br.064 592-4-692

 60. Jugoslav
  6. марта 2015. at 12:33 · Odgovori

  Poštovani
  Moja majka je 28.11.2014 godine napunila 60 godina. Skoro 20 godina uplaćivala je penzijsko osiguranje po propisima poljoprivredne delatnosti. Danas zivi i radi u Italiji. Ima li pravo na penziju u Srbiji?

  • Agencija Direkta
   6. марта 2015. at 15:31 · Odgovori

   Poštovani,

   Vaša majka je ispunila uslove za pravo na penziju još prošle godine, pošto je u 2014. godini bilo dovoljno da navrši 60 godina života i 15 godina staža. Ove godine osiguranik žena ispunjava uslove sa 60 godina i 6 meseci života i 15 godina staža.

   Pozdrav

 61. Ivo
  6. марта 2015. at 15:35 · Odgovori

  Poštovani,

  Ja sam nemacki penzioner i nemacki sam drzavljanin preko 20 godina. Radio sam u Nemackoj 40 godina, a sada sam dobio stalni boravak u Srbiji zato. Moja supruga isto je iz Srbije, ovde boravimo već treća godina. Penzija moja ide na nemačko konto redovno do sada, sada su stopirali, uzrok mi nije jasan zasto. Da li ja moram da se javljam nemacčkom penzijskom osiguranju da sam jos ziv a nisam odjavljen iz Nemacke?

  • Agencija Direkta
   6. марта 2015. at 15:35 · Odgovori

   Poštovani Ivo,

   Verovatno Vam je stornirana isplata jer niste dostavili potvrdu o životu za poslednjih 6 meseci.Ovo pravilo uvedeno je da ne bi došlo do neosnovane isplate u slučaju smrti korisnika, u kom slučaju sredstva Fonda bez osnova stoje na računima banaka.

   Vi, pošto ste strani državljanin, možete sa pasošem da se obratite Policijskoj upravi mesta u kome imate prijavljeno prebivalište ili boravište, opštinskoj upravi ili filijali PIO u mestu gde živite, kako bi Vam izdali potvrdu o životu.

   Pozdrav

 62. Zoran
  6. марта 2015. at 15:37 · Odgovori

  Dobar dan postovani. Rodjen sam 30.06.1954, Imam 132 meseca radnog staza u Austriji. Pitanje bi glasilo dali imam prava na neku vrstu penzije. U Srbiji nemam radnog staza. Hvala na saradnji. Vas budući klijent.

  • Agencija Direkta
   6. марта 2015. at 15:37 · Odgovori

   Poštovani Zorane,

   Starosnu penziju možete ostvariti sa 65 godina starosti i 15 godina staža. Trenutno ne ispunjavate nijedan od uslova. Naš predlog je da se prijavite na dobrovoljno osiguranje, koje podrazumeva mesečnu uplatu doprinosa samo za penzijsko osiguranje, do ispunjenja uslova za penziju.

   Radi bližih informacija o pokretanju postupka i iznosu mesečne uplate možete se obratiti filijali PIO u mestu gde živite.

   Pozdrav

 63. Pavla
  9. марта 2015. at 15:00 · Odgovori

  Ostvarila sam pravo na starosnu penziju od januara 2015g.radeci u Hitnoj pomoci sa beneficijom
  koja je priznata i uplacena.
  Medjutim moja sva dokumantacija je poslata po konacnom obracunu iz PIO Cuprije za INO penzije
  Beograd jer sam radila svega 3g. u bivsoj Cehoslovackoj republici.
  Radni staz upisan redovno u radnoj knizici jos pre 30.g po konvenciji sa Ceskom republikom i ja sada navodno imam da cekam godinu dana bez ikakvog prihoda,jer se smatram gastarbajterom i ako
  penziju sam stekla radeci u Srbiji zemlji.
  Da li ima svrhe otici licno i pitati za predmet?
  Hvala

  • Agencija Direkta
   10. марта 2015. at 15:02 · Odgovori

   Poštovana Pavla,

   Na Vaše pitanje možemo samo da odgovorimo sa više pitanja. Nejasno je zašto je rešenje doneto u Ćupriji, ako je staž iz Češke upisan u radnu knjižicu. Znači na prvi pogled je moralo biti jasno da se radi o pravu sa stranim elementom pa je zahtev za penziju filijala Ćuprija trebalo odmah da uputi odeljenju za inostrano osiguranje Direkcije fonda, ali greške se događaju, moguće je da je učinjen previd i da nije primećen taj staž, a verovatno ni Vi niste naglasili tu činjenicu.

   Dalje može se reći da su svi, koji ostvaruju penzije sa inostranim elementom narodski rečeno, gastarbajteri, ali to nije razlog da se na rešenje čeka godinu dana. Pretpostavljamo da postoji neki problem ili propust, koji se može ustanoviti samo uvidom u spise. Svakako imate pravo da idete u Direkciju, odsek inostranog osiguranja i da proverite u čemu je problem. Naša je preporuka da se često ide lično radi ubrzanja postupka, obzirom da je ovaj odsek preopterećen, da se tu slivaju predmeti iz cele Srbije i da se jedino na taj način, može izvršiti pritisak da se konkretan postupak okonča.

   Trebaće Vam strpljenje i upornost.

   Pozdrav

 64. dado
  10. марта 2015. at 11:17 · Odgovori

  Postovana DIREKTA
  potrebna mi je informacija.moj otac je 70-tih radio u Nemackoj,Hamburg.ima oko 4 godine a od tih 4 je 9 meseci bio na njihovom birou.DALI SE I TO RAUCUNA U RADNI STAZ? Zbog razvoda sa prvom suprugom vratio se i u srbiji zaposlio.sad je u starosnoj penziji.od 1.12.2014.od papira nema nista.KAKO BI SE TO PROVERILO? Ima samo stari pasos(sa prijavljenim boravkom tamo,adresa i br,ofental)i vozacku dozvolu(tamo je polozio) KAKO DO PRIPAJANJA TE PENZIJE OVOJ I KAKO PROVERITI KOLIKO IMA STAZA TACNO? UNAPRED HVALA

  • Agencija Direkta
   11. марта 2015. at 14:42 · Odgovori

   Poštovani Dado,

   Vaš otac može da podnese zahtev za utvrđivanje inostranog staža Odeljenju za inostrano osiguranje Direkcije RFPIO u Beogradu ili Pokrajinskog fonda PIO u Novom Sadu, u zavisnosti od mesta prebivališta.

   Za dokazivanje staža nije neophodno da ima dokaze, već je dovoljno da u zahtevu navede periode u kojima je radio u inostranstvu i mesto firme u kojoj je radio. Fond PIO će na osnovu njegovog zahteva pokrenuti postupak kod inostranog nosioca osiguranja, a po utvrđivanju staža, može odmah da pokrene postupak za utvrđivanje penzije po osnovu inostranog staža.

   Pozdrav

 65. milka
  10. марта 2015. at 20:50 · Odgovori

  moj pokojni suprug je imao invalidsku penziju austrije bili smo u braku dve goine posle njegove smrti nastavila sam da dobijam penziju da bi mi posle tri god ukinuli navodno trabala sam da prodjem kroz lekare da bi mi se ustanovila invalidnost stosam i ucinila posto nisam sve zavrsila u zakazanom roku tako da su me oni odbili i od 2010 ja nedobivam penziju meni je 60 god i nije mi jasno zasto traze da im dokazem da nisam sposobna za rad kada ja nisam zivla niti radila u austriji pitala bih vas sta ja jos mogu da ucinim po ovom pitanju unaprd hvala.

  • Agencija Direkta
   11. марта 2015. at 14:43 · Odgovori

   Poštovana Milka,

   Po propisima austrijskog osiguranja, penzija bez vremenskog ograničenja određje se za slučaj :
   – ako su supružnici imali zajedničko jedno ili više dece, bez obzira na trajanje braka
   – ako je preživeli bračni drug navršio 35 godina života ili ako je kod njega nastupila invalidnost
   – ako je brak trajao najmawe 10 godina.

   Ako nijedan od tih uslova nije ispunjen, preživelom bračnom drugu određuje se penzija u trajanju od 30 meseci.

   Pozdrav

 66. Rade
  11. марта 2015. at 15:03 · Odgovori

  Postovani/a,
  Interesuje me kako i na koji nacin mogu da dodjem do dokumenta o radnom stazu iz Austrije koje mi je potrebno da bih dokazao i dopunio radni staz za odlazak u penziju. Molio bih za odgovor da dobijem na moju e-mail adresu.
  Srdacan pozdrav
  Rade

  • Agencija Direkta
   12. марта 2015. at 15:04 · Odgovori

   Poštovani,

   Potrebno je da podnesete zahtev za utvrđivanje staža Odeljenju za inostrano osiguranje Direkcije Fonda PIO. Dovoljno je da u zahtevu navedete tačan period u kome ste radili i naziv firme u kojoj ste radili. Navedeni organ Fonda uputiće Vaš zahtev inostranom nosiocu osiguranja na rešavanje.

   Pozdrav

 67. velinka jovanovic
  12. марта 2015. at 15:31 · Odgovori

  Postovani, molim vas da mi kazete da li I kada cu steci pravo na srazmerni deo penzije iz Hrvatske? Rodjena sam 3.1.1959.u Hrvatskoj imam 4 god 11 mes 27 dana rad staza, a u Srbiji 30. God, 8 mes, 3 dana ukupno35 god I 8 mes.u penziji sam u Srbiji od 27.10.2014.molim vas kada sticem pravo po hrvatskom zakonu za hrv deo radnog staza? Hvala puno! Pozdrav!

  • Agencija Direkta
   16. марта 2015. at 15:29 · Odgovori

   Poštovana,
   Prema hrvatskim propisima osiguranik-žena ispunjava uslove za starosnu penziju, kad navrši 60 godina života i 35 godina penzijskog staža,
   a za prevremenu starosnu penziju kad navrši 56 godina života i 31 godinu penzijskog staža.

   Pozdrav

 68. Aurika
  13. марта 2015. at 21:08 · Odgovori

  Moj otac je primio jednokratnu isplatu penzije iz Svajcarske pre 10god. ovde prima poljoprivrednu penziju umanjenu skoro 50% u odnosu na ostale poljoprivredne penzionere.Pitao zasto i rekli mu da je to zbog Svajcarske isplate penzije.Da li je to po zakonu?

  • Agencija Direkta
   24. марта 2015. at 00:47 · Odgovori

   Poštovana Aurika,

   Po našem mišljenju, umanjenje poljoprivredne penzije ne može biti ni u kakvoj vezi sa nekadašnjom isplatom švajcarske penzije, a naročito ne 50% od iznosa penzije. Preporučujemo da se javite našem advokatu na telefon: 064/592-4-692 koji će Vas uputiti na koji način da utvrdite u čemu je problem.

   Srdačan pozdrav.

 69. ratko
  15. марта 2015. at 09:46 · Odgovori

  Veliko postovanje Direkta. Rođen 04.03.1949 Penzijonisan sa 36g staza prijevremeno istarosti 60g. U austriji sam radijo i imam pisani izvestaj od njihovog pe-osig VERSICHERUNGSDATENAUSZUG , Sada me interesuje kome dase obratim za ostvarenjem svojih prava u vezi isplate staza ili regulisanja penzije ili neke mesecne nadoknade. Unapred puno zahvalan.

  • Agencija Direkta
   16. марта 2015. at 15:12 · Odgovori

   Poštovani Ratko,

   Pošto iz Vašeg pitanja nije jasno, na ostvarivanje kojih prava mislite, obzirom da ste napisali da ste ostvarili pravo na prevremenu penziju, možete da se javite našem advokatu na tel. 064 592 4 692, radi boljeg razjašnjenja.

 70. Milutin
  15. марта 2015. at 12:28 · Odgovori

  Postovani,
  Moje pitanje je sledece:
  Moji prijatelji su radili u Austriji on 9 god. a ona 7.5 god. Ostatak vremena su radili u Svajcarskoj i tu stekli pravo na penziju. Kada su poslali zahtjev u Austriju dobili su negativan odgovor sa obrazlozenjem da se ne priznaje spajanje staza iz CH jer su drzavljani Srbije a kod nas nisu radili.
  Jel to po zakonu i moze li se nesto po tom pitanju napraviti?
  Hvala na odgovoru i pozz

  • Agencija Direkta
   16. марта 2015. at 15:07 · Odgovori

   Poštvani Milutine,
   Postupanje po zahtevima za penziju između Austrije i Švajcarske je regulisano sporazumom država ugovornica i odnosi se na državljane ovih zemalja pa je u skladu sa tim i dat odgovor Vašim prijateljima, koji su naši državljani, a ne državljani pomenutih zemalja.
   Po našem mišljenju tu se ne može ništa uraditi.

   Pozdrav

 71. Biljana
  16. марта 2015. at 15:15 · Odgovori

  Postovani, da li je moguce da je invalidska penzija moje majke 18500,00 din., a ima 32 god radnog staza i 1958. je godiste, ove godine je dobila resenje za invalidsku penziju koja je trajna jer je u pitanju karcinom pluca.
  Koga bih mogla pitati da mi objasni posto ne mogu da se snadjem u obracunu inv penz, licnih bodova i koeficijenata.
  Mislili smo da ce biti makar 22000-23000 jer je tako dobio njen kolega koji ima samo 2 god staza vise i njemu je preivremena jer treba da se javlja na kontrolni pregled.
  Da li visina penzije zavisi i od vrste bolesti?

  Hvala i molila bih Vas ako bi mi bar nesto pojasnili

  • Agencija Direkta
   18. марта 2015. at 15:16 · Odgovori

   Poštovana Biljana,

   Penzija se obračunava na osnovu staža i zarada ostvarenih u toku radnog veka, bez obzira na vrstu penzije, a oboljenje je samo uzrok za utvrđivanje potpunog gubitka radne sposobnosti, a ne osnov za obračun penzije.

   Vi možete da podneste zahtev nadležnoj filijali za ponovni obračun penzije ili ako sumnjate u tačnost obračuna filijale da angažujete veštaka ekonomsko finansijske struke da izvrši obračun i da nalaz.

   Pozdrav

 72. marija
  16. марта 2015. at 16:10 · Odgovori

  Postovani,zanima me koliko radnog staza mora da se ima u Norveskoj da bi se ostvarila penzija u Srbiji?

  Hvala
  Pozdrav

  • Agencija Direkta
   16. марта 2015. at 18:24 · Odgovori

   Poštovana Marija,

   Prema Konvenciji zaključenoj između SFRJ i Kraljevine Norveške ukoliko jedno lice naš državljanin ili državljanin Norveške nastanjen u našoj zemlji, na osnovu staža ostvarenog u Jugoslaviji ne ispunjava uslove za penziju, u staž će mu se uračunati periodi osiguranja ostvareni u Norveškoj.
   Inače pravo na opštu starosnu penziju po propisima Kraljevine Norveške stiču muškarac i žena pod istim uslovima i to: 67 godina starosti i 3 godine provedene sa prebivalištem u Norveškoj.
   Propisano je i pravo po osnovu zarade i ono se stiče sa 67 godina života i 3 godine provedene na radu Norveškoj.
   Uz navedene uslove traži se i da osigurwanik ostvaruje ograničenu zaradu ukoliko je mlađi od 70 godina.

   Pozdrav

 73. Milena
  16. марта 2015. at 17:11 · Odgovori

  Postovani,
  moj tata je radio u Srbiji i otisao je u invalidsku penziju. Nakon toga je boravio u Austriji i imao je privatnu firmu u formi OEG Jedno 2 godine gde je uplacivao pripadajuce doprinose. Sada ima 78 godina. Da li je smetnja sto je otisao u invalidsku penziju u Srbiji, koliko znam on nije radio u svojoj radnji, vec sin itd. Da li mora preko naseg fonda da podnese zahtev ili bi brat to mogao da podnese i u Austriji. Hvala unapred.
  spostovanjem Milena

  • Agencija Direkta
   16. марта 2015. at 17:59 · Odgovori

   Poštovana,

   Penzioneru, starosnom ili invalidskom, koji u Srbiji ostvari pravo na penziju, nije dozvoljeno da radi u inostranstvu.Ukoliko se utvrdi da je posle penzionisanja radio u inostranstvu, obustaviće se isplata za onoliko meseci, koliko je radio u inostranstvu.
   Za razliku od ovog slučaja starosnom penzioneru, koji se po ostvarivanju prava na penziju ponovo zaposli u Srbiji, neće se obustavljati isplata penzije.
   Pozdrav

 74. gorica
  16. марта 2015. at 20:52 · Odgovori

  Vec dve godine sam u braku sa covekom koji prima francusku penziju.koliko godina mora da prodje da bih ostvarila pravo na njegovu penziju?unapred hvala.

  • Agencija Direkta
   18. марта 2015. at 13:14 · Odgovori

   Po zakonskim propisima važećim u Francuskoj pravo na porodičnu penziju, može ostvariti bračni drug, ako je u momentu smrti pok.osiguranika navršio 55 godina života i pod uslovom da je brak trajao najmanje dve godine ili da je u braku rođeno ili začeto dete.

   Pozdrav

 75. predrag
  18. марта 2015. at 08:49 · Odgovori

  Postovani meni je 65god, slogiran sam i nemam svoju kucu. Pre deset god bio sam u Domu za stare, a zadnje cetiri godine u Vrscu na neuropsihijatriji.Sada se o meni stara sestrić , koji je takođe socijalni slučaj. Podneo sam zahtev za tuđu negu i pomoć, ali sam odbijen. Odgovorite mi sta treba da uradim po ovom pitanju jer smatram da mi pripada prava na negu i pomoć.
  Pozdrav Predrag

  • Agencija Direkta
   19. марта 2015. at 23:02 · Odgovori

   Poštovani Predraže,
   Svakako je trebalo da podnesete žalbu na rešenje kojim ste odbijeni od prava na negu i pomoć. U praksi se ovo pravo priznaje samo nepokretnim i slepim licima. Ali lica kao Vi, takođe nisu u stanju da se brinu o sebi, pa svakako spadaju u kategoriju, kojoj je potrebna tuđe nega, kao i oboleli od Alchajmerove bolesti i sl.oboljenja.
   Po našem mišljenju u takvim slučajevima, možda će drugostepeni organ imati više slobode da iako u okviru zakona ipak odluči i na osnovu pravičnosti, pa stoga treba izjaviti žalbu.Ukoliko je rok za žalbu protekao, onda pokušajte ponovo. Ukoliko nije pošaljite nam kopije rešenja i specijalističkih nalaza, Direkta će vam sastaviti žalbu bez naknade.

 76. Biljana
  20. марта 2015. at 15:07 · Odgovori

  Mozete li pomoci mojoj majci koja vec6 godina ceka u hrvatskoj porodicnu penziju. Otac je imao staza u Srbiji pa ako treba mogu vam poslati jedan od dokumenata. Ne znam vise kome da se obratim i kako da pokrenem resavanje ovog pitanja zbog kojeg moja majka vec 6 godina ceka ocevu penziju.

  • Agencija Direkta
   22. марта 2015. at 15:07 · Odgovori

   Poštovana Biljana,

   Iz Vašeg upita nedostaju nekoliko ključnih detalja na osnovu kojih bismo mogli da Vam pružimo odgovor. U upitu niste ostavili broj telefona, kako bi mogao da Vas kontaktira naš pravni savetnik i razmotri predmet oko porodične penzije. Ukoliko budete želeli, ostavite broj telefona i najkraćem roku ćemo Vas kontaktirati.

   Srdačan pozdrav,

 77. AMir
  21. марта 2015. at 08:48 · Odgovori

  Poštovani, moj otac je 1975/76 radio u Sloveniji 1 godinu i 2 dana,a 2005.godine je otišao u invalidsku penziju sa 51g starosti i 26g radnog staža. Ima staru radnu knjižicu, upisan radni staž od jedne godine i dva dana, kako do te penzije u Sloveniji, obzirom da smo došli do saznanja da određen broj osoba kao što je i on prima tu penziji u iznosu od nekih 20-ak eura. Hvala na odgovoru. LP

  • Agencija Direkta
   24. марта 2015. at 00:57 · Odgovori

   Poštovani Amire,

   Naši odgovori su namenjeni osiguranicima i korisnicima penzija, koji prava ostvaruju na osnovu sporazuma Republike Srbije sa drugim državama i bivšim jugoslovenskim republikama.

   Kako se iz Vaše poruke može pretpostaviti da je Vaš otac penzioner BiH, ne možemo da damo precizan odgovor, ali možemo da Vas uputimo da se obratite nadležnoj filijali u Tuzli i proverite da li je postupljeno u skladu sa Sporazumom o socijalnom osiguranju BiH sa Slovenijom, obzirom da je Vaš otac invalidsku penziju ostvario 2005. godine, a Sporazum sa Slovenijom je zaključen 2007.godine, pa je možda propušteno da se spisi predmeta dostave socijalnom osiguranju Slovenije na ocenu i prihvatanje nalaza organa veštačenja. Ukoliko je to slučaj, onda ni sada nije kasno da filijala Tuzla pokrene postupak po službenoj dužnosti.

   Očekujemo da nam se javite po dobijanju odgovora od nadležne filijale.

   Pozdrav

 78. Dragoljub
  21. марта 2015. at 15:19 · Odgovori

  Poštovani,

  Otac mi je radio u Australiji 17 godina sada ima 82 godine 34. godiste je nema nikakva primanja od kako se vratio niti je radio u Srbiji nigde nike prijavljen. dali mi mozete pomoci oko ostvarivanja njegove penzije ima njihovo drzavljanstvo pasaos unapred hvala nadam se da ce te mi odgovoriti i da ce mo se dogovoriti oko svega.

  Pozdrav.

  • Agencija Direkta
   24. марта 2015. at 15:36 · Odgovori

   Poštovani Dragoljube,

   Republika Srbija nema Konvenciju sa Australijom pa se pravo na penziju može ostvariti isključivo na teritoriji nosioca socijalnog osiguranja.

   Pozdrav,

 79. Slavica
  22. марта 2015. at 21:34 · Odgovori

  Postovani,zanima me da li moja majka,starosti 66godina,ima pravo na penziju ili naplatu osiguranja.Radila je u Austriji 9 godina i ima troje dece,ukoliko je i taj podatak važan.Inače,u Srbiji nema staža.Koje su njene obaveze i prava.Hvala Vam.

  • Agencija Direkta
   24. марта 2015. at 00:59 · Odgovori

   Poštovana Slavice,

   Po austrijskim propisima osiguranik žena ostvaruje pravo na starosnu penziju sa 60 godina starosti i 15 godina penzijskog staža.

   Pozdrav.

 80. Ljiljana Pjevac
  23. марта 2015. at 11:57 · Odgovori

  Poštavani,

  Moj suprug je živeo i radio u Italiji 17 godina, nažalost preminuo je 11.02.2014. Ja kao njegova zakonita supruga podnela sam zahtev za porodičnu penziju u pio-Novi Sad, 13.03.2014, pošto je suprug imao 13 godina staža u Srbiji. 25.07.2014 sam dobila rešenje sa obrazloženjem da kod nas u Srbiji ne isupunjavam uslov za penziju zbog navršenih 48 godina života. Potom je fond iz Novog Sada službeno poslao zahtev u Italiju, rečeno mi je u Rim. Iz Italiji do danas nisam dobila nikakvu informaciju. Da li možete da mi pomognete, kome da se obratim? Telefoni na koje sam pokušavala da pozovem nisu mi dali mogućnost da pričam sa operaterom i da nešto saznam. Iz gore navedenog videli ste da imam 48 godina života, a pokojni suprug 17 godina staža. U braku smo od 20.10.1984 do trenutka njegove smrti.

  Da li ja uopšte imam prava ne porodičnu penziju iz Italije?

  Unapred hvala,
  Ljiljana Pjevac

  • Agencija Direkta
   24. марта 2015. at 01:01 · Odgovori

   Poštovana Ljiljana,

   Po našim propisima možete ostvariti pravo na porodičnu penziju kad navršite 53 godine života ili odmah uz decu, ako imate jedno ili više dece, koja imaju pravo na prodičnu penziju po ocu, pod uslovom da prema toj deci obavljate roditeljsku dužnost.

   Po italijanskim propisima udova, odnosno udovac može ostvariti pravo na porodičnu penziju, ako nije sposoban za privređivanje. Iz prakse nam je poznato da se saradnja sa italijanskim nosiocem osiguranja uspostavljala mnogo teže nego sa drugim inostranim nosiocima osiguranja, kao na primer Nemačkom, Austrijom, Francuskom pa smo iz tog razloga retko preuzimali zastupanja u vezi italijanskih penzija.

   Po najnovijim informacijama pribavljenih od naših korisnika, koji žive u Italiji, poslednjih meseci izvršene su bitne promene u ljudskim resursima u socijalnom osiguranju i povećana ažurnost pa se do informacija dolazi lakše i jednostavnije.

   Naš je savet da se obratite direktno direktoru Instituta, zahtevom koji će biti preveden na italijanski i u kome ćete zatražiti informaciju o toku postupka, sa navođenjem datuma i broja, pod kojim je Vaš predmet upućen na dalje rešavanje italijanskom nosiocu osiguranja i molbom da da prognozu o roku donošenja odluke.

   Pozdrav

 81. Saša
  23. марта 2015. at 15:10 · Odgovori

  Poštovani
  Obraćam vam se radi savjeta ili eventualne saradnje,naime.Moja majka je radila u Holandiji u periodu od 1971 do 1974 nekih 3,5 godina i iduće godine navršava 65 godina zivota.Po mojem saznanju to je starosna granica za odlazak u penziju kod njih.Zanima me sta bi ona sad trebala da preduzme kakvu dokumentaciju da pripremi i na koji način može da ostvari pravo na Holandsku penziju.Ja sam čuo da postoji mogućnost dobijanja penzije ili ako nema dovoljan broj godina radnog staža da može biti jednokratno isplacena.Kako god molio bih vas da me uputite kako da preduzmem nesto povodom toga.
  Unaprijed hvala

  • Agencija Direkta
   25. марта 2015. at 15:11 · Odgovori

   Poštovani Saša,

   Ukoliko Vaša majka nema regulisan staž u Holandiji, najpre bi trebalo da blagovremeno podnese zahtev za utvrđivanje staža, jer bi to kasnije prilikom podnošenja zahteva za penziju, znatno ubrzalo postupak.

   Pozdrav

 82. Petar
  25. марта 2015. at 14:45 · Odgovori

  Postovanje

  Interesu je me, pošto su se moji roditelji posle 30 godina braka razveli da li moja majka ima prava da naslijedi očevu penziju, obzirom da je on korisnik švajcarske penzije.

  • Agencija Direkta
   27. марта 2015. at 18:52 · Odgovori

   Poštovani Petre,

   Porodičnu penziju po propisima Švajcarske, pod određenim uslovima mogu ostvariti udova, udovac, deca i bivši bračni drug.
   Ako bi došlo do osiguranog slučaja, koji povlači pravo na porodičnu penziju, zahtev se podnosi Fondu PIO Srbije ili druge republike na čijoj teritoriji udova ima prebivalište.
   Pozdrav

 83. Daca
  26. марта 2015. at 12:28 · Odgovori

  Postovani,posto nemam pravo na austrijsku penziju od 3,5 godine,da li imam pravo na povracaj sredstava za te 3,5 godine sto sam radila u Austriji? Hvala unapred!

  • Agencija Direkta
   27. марта 2015. at 01:50 · Odgovori

   Poštovana Daco,

   Potrudili smo se da na Vaše pitanje damo odgovor odmah i bez odlaganja i tako ispravimo omašku od prošlog puta, kad ste nešto duže čekali na odgovor. Na žalost odgovor Vas neće obradovati, jer Austrija ne vrši povraćaj doprinosa osim u posebnim slučajevima, koji se ne odnose na Vas.

   Pozdrav

 84. tanja
  26. марта 2015. at 19:19 · Odgovori

  Postovani. imam oko 5.god radnod staza u italiji. Zanima me dali postoji mogucnosta da prodam taj radni staz. hvala

  • Agencija Direkta
   27. марта 2015. at 18:44 · Odgovori

   Poštovana Tanja, takva zakonska mogućnost ne postoji.
   Pozdrav

 85. Katarina
  27. марта 2015. at 15:39 · Odgovori

  Postovani,
  Molim Vas recite mi da li osoba ( muskarac ) koja ima 65 godina i 4 meseca koja prima srpsku starosnu penziju od prosle godine i ima u Italiji 10 godina radnog staza, moze da prima italijansku penziju posto su se stekli starosni uslovi za to ako je u Srbiji u radnom odnosu i da li moze da bude u radnom odnosu u Srbiji i da prima italijansku penziju?
  Unapred hvala.

  • Agencija Direkta
   28. марта 2015. at 15:39 · Odgovori

   Poštovana Katarina,

   Što se tiče uslova za srazmernu penziju, odgovor je potvrdan.Lice sa podacima koje ste nam poslali ispunjava uslove i treba da podnese zahtev, našem Fondu PIO, ako Fond nije po službenoj dužnosti pokrenuo postupak kod italijanskog nosioca osiguranja.
   Što se tiče drugog dela pitanja, uzdržaćemo se od odgovora, pošto to zavisi od zakonodavstva države ugovornice.

   Po Zakonu o PIO Srbije, korisnik starosne penzije, koji radi u inostranstvu, ne može da prima penziju od našeg Fonda PIO, za razliku od korisnika starosne penzije, koji radi u Srbiji i može da prima platu i penziju istovremeno.

   U većini zemalja ugovornica je rešeno na isti način, pa možemo samo da pretpostavljamo da je to slučaj i sa Italijom, ali o tome nemamo saznanja.To treba proveriti direktno kod nosioca osiguranja u Italiji.

   Pozdrav

 86. husein
  27. марта 2015. at 22:05 · Odgovori

  Postovani….Da li ste pronasli odgovor na moje pitanje od 11.marta i kome da se obratim.HVALA.

  • Agencija Direkta
   31. марта 2015. at 20:28 · Odgovori

   Poštovani Huseine,

   Nismo pronašli Vaše pitanje, zbog čega se izvinjavamo i molimo , ako Vam nije problem da nam ponovo pošaljete pitanje, na koje ćemo odmah odgovoriti, naravno ako budemo znali odgovor ili Vas uputiti na nekog ko zna.
   Nadamo se da ćete imati razumevanje i prihvatiti izvinjenje.

   Pozdrav

 87. Ljuba
  31. марта 2015. at 15:45 · Odgovori

  Postovana Direkta,
  jedan pozdrav sas naze strane za ceo vas tim. imam jedno jako vazno pitanje za vas evo ovako da budemo malo jasniji ja sam bio radnik u Svajcarsku od 1978 godine do 2013 kada sam ostao bez posla jer hotel gde sam radio bio otiso u stecaj tako dasmo svi radnici ostali bez posla pa uglavnom mi stranci a narocito ja u 57 godinu niko nije hteo da me primi na posao zbog starosti pa sam morao da napustim svajcarsku jer standard zivota nije dozvolio da ostajem tamo znam da zakonska prava u svajcarsku da ljudi sas 63–64–i normalno u65 godinu moze dase ide u penziju ja vas pitam normalno mozda ste u mogucnosti vi da nesto ranije izvucete privremenu penziju posto i ovamo u srbiju nije bas sjajno pez nekog primanja to sto sam pisao za mene to vazi i za moju suprugu imamo sve dokumente sad jedan srdacan pozdrav nadamse dace te odgovoriti na moj e.mail

  • Agencija Direkta
   1. априла 2015. at 15:46 · Odgovori

   Poštovani Ljubo,

   Prevremena penzija se po švajcarskim propisima stiče sa 63 ( muškarac) i 62 godine (žena). Zaista i pored najbolje volje, nismo u stanju da utičemo na propisane uslove, ali Vam želimo dobro zdravlje i dug život i da dočekate i dugo uživate penziju, znamo da ste je zaslužili.

   Srdačan pozdrav

 88. Slavoljub
  31. марта 2015. at 15:51 · Odgovori

  Poštovani
  Majka je bila korisnik austrijske penzije tj.porodične(otac je radio tamo
  25 godina)Umrla je 01.03.2015.Da li imam pravo na pogrebne troškove
  austrijskog fonda i ako imam kako da ostvarim to pravo?Da li imam pravo na penziju za mesec februar?Srdačan pozdrav

  • Agencija Direkta
   1. априла 2015. at 15:52 · Odgovori

   Poštovani Slavoljube,

   Po našim saznanjima austrijski nosilac osiguranja nije predvideo pravo na pogrebne troškove, ali nema nikakvih smetnji da direktno nadležnom austrijskom organu podnesete zahtev , kako biste dobili zvaničan odgovor.
   Kako se penzije isplaćuju unazad, to smo mišljenja da joj pripada isplata za februar.Problem će biti u tome, što nećete moći da podignete penziju bez ostavinskog rešenja.

   Pozdrav

 89. Milan
  31. марта 2015. at 20:53 · Odgovori

  Postovani, imam jedno pitanje.
  Moja baka koja je bila nemacki penzioner preminula je krajem prosle godine. Internacionalnu umrlicu poslao sam njihovom penzionom fondu ali odgovor nije stigao. Sada smo pozvani na ostavinsku raspravu i medju dokumentima koje trebam poneti navodi se i polisa osiguranja, ali ja to nemam. Niti bilo ko od nas zna da tako nesto i postoji, jedino na sta sam naisao je AOK zdravstveno osiguranje, da li se na tu polisu osiguranja odnosi i da li tu uopste postoji bilo kakva isplata? Hvala vam na odgovoru

  • Agencija Direkta
   1. априла 2015. at 21:40 · Odgovori

   Poštovani Milane,

   Na pitanja koja ste nam postavili na žalost, nismo u mogućnosti da damo pouzdan odgovor, jer to nije oblast kojom se bavimo.Po našem mišljenju, poziv za ostavinsku raspravu je tipski obrazac, pa su na istom pobrojani dokumenti, na osnovu kojih se dokazuje postojanje pokretne i nepokretne imovine, navedeno je da Vas uputi da priložite tu vrtu dokaza ,ukoliko imate. Naravno da ne možete da dostavite nešto što nemate.Što se tiče AOK polise zdravstvenog osiguranja, to je Vaša baka koristila za života i na osnovu te polise je mogla da ima izvesne povlastice i bodove kod lečenja, ali nemamo saznanja da AOK ima i životno osiguranje. To možete da saznate samo iz ugovora o osiguranju, ako je isti zaključen.

   Pozdrav

 90. husein
  1. априла 2015. at 10:43 · Odgovori

  Pstovani iz agencije Direkta….Radio sam u Njemackoj od 93. do 99.g. bez prekida 5g. i 2mj.Vratio se 99,g.i prijavio na biro i bio bez posla 3.5g.kada sam se zaposlio na 4 sata i tako do 2005.kada sam penzionisan zbog bolesti i tjelesnog ostecenja -inv. penzija.Tada sam imao 16,5 g, domaceg i 5g. i 2mj. Njemackog radnog staza i 48g. .starosti,inace sam 56.godiste.PIO je uputio dokumentaciju i u Njemacku sto su oni prihvatili,da bi me kasnije obavjestili da nemogu dobiti ad njih penziuj zbog zakona iz 68.g.koji je nasnazi i u kome stojI da moram imati 3g. radnog staza po povratku ,i na tu odluku nisam se zalio.Sada mi je 59.g pa me interesuje imam li sada pravo na neku od penzija ili retnu,kao i da li imam pravo na djeciji dodatak za period proveden u Njemackoj jer tada zbog DULDUNG vize nismo imali pravo,ali su se sada zakoni i kod njih promijnili pa Vas molim ako mozete da mi odgovorite da li imam pravo po nekom osnovu da ovo ostvarim.Unapred mnogo vam hvala ,jer znam da imate mnogo upita pa razumijem ako se malo i priceka na odgovor.Jos jednom hvala…..

  • Agencija Direkta
   1. априла 2015. at 20:57 · Odgovori

   Poštovani Huseine,

   U Vašem pitanju sadržan je i odgovor.Po propisima nemačkog nosioca osiguranja traži se gustina staža, to je upravo taj period od 3 godine, koji predstavlja gustinu staža, a u kome ste bili van radnog odnosa, a bez koga pravo na penziju na žalost ne možete da ostvarite. Međutim starosnu penziju po nemačkim propisima moći ćete da ostvarite kad navršite 65 godina starosti, obzirom da imate 5 godina i 2 meseca staža u Nemačkoj. Izvinjavamo se zbog propusta i dužeg čekanja i još jednom hvala na razumevanju.

   Pozdrav

 91. Ekrem
  1. априла 2015. at 15:48 · Odgovori

  Postovani Molio bih vas za odgovor i informaciju drzavljanin sam RBIH penzionisan sam u rep Sloveniji 2014 god invalidska penzija invalid 1 kat 60% ,radnog staza imam i u Bosni i hercegovini 4 god i 8 mjeseci te jos u Ceskoj republici 2 god i 7 mj. Interesuje me dali imam pravo na invalidsku penziju u BIH i Ceskoj rep.
  Hvala lijepa

  • Agencija Direkta
   2. априла 2015. at 15:49 · Odgovori

   Poštovani Ekreme,

   Bosna i Hercegovina je zaključila Sporazum o socijalnom osiguranju sa Slovenijom 1.07.2008.godine, kao i Sporazum o sukcesiji međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju sa Češkom.pa po navedenim aktima imate pravo .Po našem mišljenju slovenački nosilac osiguranja je po službenoj dužnosti, pokrenuo postupak kod Fonda BiH, ukoliko je imao prethodno podatke o stažu ostvarenom u BiH. Trebalo bi da se proveri, pa ako u spisima ne postoje dokazi o tom radnom stažu da podnesete zahtev Fondu sa priloženim dokazima. To isto važi i za postupak po osnovu češkog staža.Ukoliko ste dali sve potrebne podatke, organ socijalnog osiguranja je bio dužan da pokrene postupak kod češkog Fonda, odn.ako to nije slučaj, nije kasno da sada podnesete zahtev.

   Dajemo napomenu, da po osnovu staža ostvrenog u Češkoj, postoji razlika u ostvarivanju staža između radnog odnosa zasnovanog ličnim ugovorom sa poslodavcem i radnog odnosa, koji jedno lice obavlja kao detaširani radnik. U svakom slučaju podnesite zahtev i pokrenite postupak sa dokazima o postojanju staža u navedenim državama, s tim ako živite na teritoriji BiH, podnosite zahtevu fondu BiH, a ukoliko živite na teritoriji Slovenije, podnosite zahtev nadležnom organu Slovenije.

   Pozdrav

 92. Hana
  4. априла 2015. at 08:22 · Odgovori

  Postovani, moj otac je radio u Svajcarskoj preko 20 godina. Imao je tesku povredu na poslu nakon cega je dobio invalidsku penziju u Svajcarskoj. Vratio se u Srbiju. Prosle godine je poginuo u saobracajnoj nesreci. Moja mama je prosvetni radnik. U radnom je odnosu u Srbiji. Ima li ona prava na ocevu penziju? Da li moze ukoliko dobije ocevu penziju i dalje da radi u svojoj struci posto joj do ostvarivanja njene penzije fali oko dve godine? Unapred zahvalna na odgovoru.

  • Agencija Direkta
   7. априла 2015. at 11:43 · Odgovori

   Poštovana Hana,

   Po obećanju, izvršili smo sve potrebne provere kod našeg i kod nosioca socijalnog osiguranja Švajcarske i obaveštavamo Vas da nema nikakvih smetnji da Vaša majka ostane u osiguranju odn.nastavi da radi i da istovremeno prima platu i porodičnu penziju. Zahtev se podnosi RFPIO, Odeljenje za PIO po međunarodnim ugovorima, a ne direktno švajcarskom organu.

   Pozdrav

 93. Milica
  6. априла 2015. at 15:54 · Odgovori

  Prosle godine sam podnela zahtev za penziju na osnovu spajanja staza sa italijanskim stazom(30godina,9meseci i 15dana u Srbiji +6godina u Italiji).Imam 59godina zivota. Interesuje me koji je zakonski rok za dobijanje resenja od PIO fonda?I koja su moja prava?

  • Agencija Direkta
   7. априла 2015. at 15:55 · Odgovori

   Poštovana Milice,

   Rok za donošenje rešenja po Zakonu o opštem upravnom postupku je dva meseca. Rok nije mogućno uvek ispoštovati, zbog nedostatka nekog dokaza, zbog velike preopterećenosti referenta ili iz nekog drugog razloga.

   Vaše je pravo da Vam se rešenje donese u zakonskom roku uz izvesnu toleranciju kašnjenja, ali uvek možete da se obratite nadležnom organu i utvrdite pravi razlog odugovlačenja postupka i možda time baš doprinesete bržem odlučivanju.

   Pozdrav

 94. Suad
  6. априла 2015. at 15:58 · Odgovori

  pozdrav !
  Molim Vas da mi odgovorite na sljedeće pitanje :
  -ako je uslov za odlazak u starosnu penziju u Srbiji 65 godina starosti i najmanje 15 godina staža osiguranja , da li bih ja po sticanju 65 godina života,tj.starosti i sa 13 godina efektivnog staža i još 3 godine uvećanog staža (beneficiranog) —što ukupno iznosi 16 godina ispunio uslov od najmanje 15 godina staža(napred navedenog kao uslov pored godina starosti) , i tako mogao ostvariti starosnu penziju. Unapred zahvalan !

  • Agencija Direkta
   8. априла 2015. at 15:59 · Odgovori

   Poštovani Suade, po Zakonu o PIO Republike Srbije, vreme provedeno na poslovima na kojima se računa staž sa uvećanim trajanjem, uračunava se staž samo u slučaju ako je osiguranik na tim poslovima proveo najmanje 10 godina.
   Dakle, odgovor je negativan, ako ste na beneficiranim poslovima u Srbiji proveli manje od 10 godina.

   Pozdrav

 95. Hana
  7. априла 2015. at 16:09 · Odgovori

  Hvala Vam puno. Veliki pozdrav.

 96. Milos
  10. априла 2015. at 12:50 · Odgovori

  Postovani

  Moja baba je radila u Austriji oko 4 godine, u Srbiji nema radnog staza, sada ima 72 godine i nije uzivalac nikakve penzije. Interesuje me da li ima pravo na inostranu penziju ili isplatu sredstava koje je poslodavac uplacivao?

  Unapred hvala

  • Agencija Direkta
   15. априла 2015. at 13:08 · Odgovori

   Poštovani Miloše,

   Vaša baba ne ispunjava uslove za penziju. Austrijski nosilac osiguranja vrši izetno povraćaj doprnosa samo u slučaju udove, čiji supružnik nije imao dovoljno staža, pa ona ne može da ostvari pravo na porodičnu penziju. Tada se vrši povraćaj doprinosa, ali u umanjenom iznosu.
   Pozdrav

 97. selma
  13. априла 2015. at 08:00 · Odgovori

  Postovana!

  Radila Sam u Svajcarskoj u periodu od 1992-1999.Posjedujem AHV-karticu kao dokaz da Sam radila u tom periodu.Imam 55 god,zivim i radim u Swedskoj.Zanima me imam Li pravo na Svajcarsku penziju i kome da se obratim.
  unaprijed zahvaljujem na odgovoru!

  • Agencija Direkta
   17. априла 2015. at 13:14 · Odgovori

   Poštovana Selma,

   Po švajcarskom zakonodavstvu, osiguranik žena, stiče pravo na penziju, kad navrši 64 godine života, a pravo na prevremenu penziju sa 62 godine, pri čemu se penzija trajno umanjuje sa 13,6 odn.sa 6,8 procenata. Ne možemo da Vas uputimo precizno kome da podnesete zahtev, obzirom da živite u švedskoj, ali kad dođe vreme, nećete pogrešiti ako pošaljete direktno Švajcarskom organu osiguranja, koji će Vam sigurno odgovoriti i uputiti Vas kako da postupite,
   ukoliko kao stanovnik Švedske to treba da uradite preko švedskog ordana.

   Pozdrav, Draga Selma i ne naginji se kroz prozor

 98. Ljiljana
  15. априла 2015. at 16:21 · Odgovori

  Poštovani,
  Moj muz bi hteo da preda za invalidsku penziju.Ima 6.7 meseci radnog staza u Srbiji i 5.5 u Nemackoj.Interesuje me dali u slucaju ostvarivanja prava na invalidsku penziju u RS ima pravo da aplicira za inostranu inv. penziju ili se radni staz iz Nemacke spaja sa našim radnim stažom. Pozdrav

  • Agencija Direkta
   17. априла 2015. at 16:22 · Odgovori

   Poštovana Ljiljana,
   Zahtev za invalidsku penziju se predaje Direkciji Fonda PIO, Odeljenju za inostrano osiguranje u Beogradu, ul.Aleksandra Kostića 9 i veštačenje se obavlja u Beogradu.
   Ukoliko organ veštačenja utvrdi da kod Vašeg muža postoji potpuni gubitak radne sposobnosti, donosi se rešenje o pravu na invalidsku penziju, na osnovu staža ostvarenog kod obe zemlje ugovornice
   Po završenom postupku, naš organ osiguranja obaveštava nemačkog nosioca osiguranja i šalje mu dokumentaciju na ocenu, kako bi inostrani organ doneo odluku, da li će prihvatiti ocenu našeg organa veštačenja na osnovu medicinske dokumentacije, pozvati korisnika na neposredan pregled ili odbiti zahtev zbog nepostojanja uslova.

 99. Sladjan
  15. априла 2015. at 16:28 · Odgovori

  Otac ima ostvaren staz od 25 god u Srbiji i radio je 6 godina u Svajcarskoj. U maju puni 62 godine zivota, a nezaposlen je, pa me interesuje da li ima uslova za prevremenu penziju iz Svajcarske? Takodje poseduje resenje od naseg PIO da je invalid 70 procenata! Koliki je prosek te penzije u Svajcarskoj za 6 godina da znam da li vredi juriti i trositi vreme za tu penziju

  • Agencija Direkta
   16. априла 2015. at 16:29 · Odgovori

   Poštovani,

   Vaš otac će ispuniti uslove za švajcarsku prevremenu penziju, kad navrši 63 godine starosti.

   Što se drugog pitanja tiče, Direkta se ne bavi proračunima penzija.

   Pozdrav

 100. Mara
  16. априла 2015. at 00:24 · Odgovori

  Postovani, primam Nemacku porodicnu penziju od pokojnog supruga. Ja imam u Srbiji 23 god staza (nisam nikada zivela u Nemackoj). Penzija je mala, ako bih se ponovo zaposlila, da li bih i dalje primala penziju? Drugo pitanje je, da li cu poceti da primam i deo svoje penzije kada ispunim uslov za svoju penziju, godine zivota i da li cu i tada moci da primam i ssuprugovu porodicnu penziju, i svoju starosnu? Hvala!

  • Agencija Direkta
   17. априла 2015. at 12:36 · Odgovori

   Poštovana Maro,

   Po našem mišljenju, porodičnu penziju ste ostvarili jer ste bili van radnog odnosa.Naši propisi kao i propisi većine država, priznaju pravo na porodičnu penziju, samo ako je udova van osiguranja.
   Situacija je povoljnija, ako je udova penzioner jer u mnogim državama lična penzija nije smetnja da se prima i porodična, pa to važi i za Nemačku.

   Pozdrav

 101. Nikolic Mila
  17. априла 2015. at 11:33 · Odgovori

  Poštovani,

  Imam 57 godina, u vezi sam sa čovekom koji ima 60 godina, živi i radi u Italiji i ima 15 god staža u Srbiji a 23 god. staža u Italiji.Ima sina iz prethodnog braka od 12 godina.Moje pitanje je, koliko moram da budem u braku sa njim da bih nasledila porodičnu penziju, da li bi to bila trajna penzija i s obzirom da ima dete koje sada ima 12 godina da li bi sa njim delila penziju, na koji način i do koliko godina po njihovom zkonu dete ima pravo na porodičnu penziju i ako bih do određenih godina delila sa njim penziju da li bi posle određenog vremena cela penzija prešla na mene.

  Unapred hvala.

  • Agencija Direkta
   17. априла 2015. at 13:09 · Odgovori

   Poštovana Mila,

   Pošto ne možemo da Vam odgovorimo na sva postavljena pitanja, daćemo odgovor po našim propisima na deo pitanja koji smatramo najbitnijim.
   Iz podataka,koje ste dali, po Zakonu o PIO, ispunjavate uslove u pogledu godina starosti, ali pravo na penziju možete ostvariti ukoliko zaključite zakonit brak i ako taj brak traje najmanje dve godine do smrti korisnika penzije.
   Tako ostvarena penzija je trajna i deljiva dok dete ne završi školovanje, a najduže do navršenja 26 godina života ako je na studijama.Posle prestanka prava detata, udovi se isplaćuje penzija u punom iznosu.

   Pozdrav

 102. Zoran
  17. априла 2015. at 16:32 · Odgovori

  Postovani
  potrebna mi je informacija u vezi sticanja prava na porodicnu penziju u Francuskoj . Naime moja majka je bila udata za hrvata sa francuskim drzavljanstvom koji je bio u penziji. Ubraku su bili od 2009. godine i bili su u braku do njegove smrti . On je nedavno preminuo , da li moja majka ima prava na porodicnu penziju , ona je napunila 55 godina par meseci pre njegove smrti . Hvala

  • Agencija Direkta
   18. априла 2015. at 16:32 · Odgovori

   Poštovani Zorane,

   Vaša majka je ispunila uslov za porodičnu penziju, potrebno je samo da podnese zahtev.

   Pozdrav

 103. Vesna
  17. априла 2015. at 22:01 · Odgovori

  Postovani,
  Koliko godina treba biti u braku po nemackom zakonu da bi se ostvarilo pravo na porodicnu penziju,ako je razlika izmedju supraznika 14 godina?
  hvala,

  • Agencija Direkta
   18. априла 2015. at 21:57 · Odgovori

   Poštovana Vesna,

   Za porodičnu penziju, potrebno je da je zakoniti brak trajao godinu dana i naravno da je postojao i u momentu smrti.Zajednica života nije od uticaja, što znači da supružnici nisu morali da žive zajedno.

   Pozdrav

 104. Jovanovic
  18. априла 2015. at 20:22 · Odgovori

  Postovani, odskora primam Nemacku porodicnu penziju (pokojnog supruga), ali on je primao i deo Srpske penzije. da li imam pravo i na porodicnu Srpsku penziju (imam 60 god.) ? I da li imam pravo na Srpsko socijalno osiguranje, obzirom da je suprug primao deo Nemacke, deo Srpske penzije a imao je zdravstvenu knjizicu naseg osiguranja. Hvala unapred!

  • Agencija Direkta
   18. априла 2015. at 21:27 · Odgovori

   Poštovana gospođo Jovanović,

   Ako smo Vas dobro razumeli, Vaš suprug je imao pravo na srazmernu penziju kod Fonda PIO Srbije i nemačku penziju.Vi imate pravo na porodičnu penziju po oba osnova, pa nije jasno kako to da primate samo od nemačkog osiguranja, a ne i od našeg Fonda PIO.Kad dobijete našu porodičnu penziju, automatski ćete imati i naše zdravstveno osiguranje.

   • Jovanovic
    3. маја 2015. at 23:50 · Odgovori

    Prvo da Vam se zahvalim na odgovoru. Ja sam od sluzbenika ( ne bas zainteresovanog), u PIO fondu dobila odgovor da moram da se odlucim, da li cu traziti Srpsku ili Nemacku porodicnu penziju, jer je moj suprug primao srazmeran deo i jedne i druge penzije. Koliko sam i ja nesto procitala, a i Vi ste mi odgovorili da imam prava i na Srpsku porodicnu penziju.

 105. Jasmina
  20. априла 2015. at 18:14 · Odgovori

  Dobar dan. Interesuje me da li imam neko pravo na penziju od pokojnog muza. On je imao radni staz i u Srbiji i u Italiji. Tj. spajanje radnog staza, ili sta vec: DA LI POSTOJI NEKO PRAVO ZA TO?? Unapred HVALA na odgovoru

  • Agencija Direkta
   21. априла 2015. at 06:35 · Odgovori

   Poštovana,

   Pravo na porodičnu penziju zavisi kako od uslova na strani pok.osiguranika, tako i od uslova na strani udove.Po Konvenciji o socijalnom osiguranju sa Italijom, sabira se staž ostvren u Srbiji i u Italiji, ali da bi se cenilo da li ispunjavate uslove trebalo bi da imamo više podataka, kao na pr.koliko je staža ukupno Vaš suprug imao, koliko godina ste Vi imali na dan smrti supruga i koliko sada imate godina, a te podatke nam niste poslali.

   Pozdrav

   • Jasmina
    22. априла 2015. at 21:38 · Odgovori

    Ukupno je imao 20 godine radnog staza, a ja sam na dan njegove smrti imala 37 godine, a sada imam 49 godine .Koje podatke su Vam jos potrebne, i kome bi trebala da se obratim?

 106. zorica
  21. априла 2015. at 08:38 · Odgovori

  Postovani, posto dva puta nisam dobila odgovor od vas po treci put postavljam pitanje … od jula 2009 godine sam u braku sa nemackim penzionerom koji je i njihov drzavljanin 60 godina. Ja imam 48godina a on je 1933godiste. Interesuje me imam li pravo na porodicnu penziju ,ili na povracaj njegovih doprinosa…inace i ja imam nemacko zdravstveno osiguranje i nezaposlena sam a zivimo u Srbiji oboje.
  Hvala unapred!

  • Agencija Direkta
   22. априла 2015. at 14:07 · Odgovori

   Poštovana Zorice,

   Pročitajte odgovor koji smo dali Vesni 18.aprila.

   Pozdrav

 107. Nikola
  21. априла 2015. at 15:15 · Odgovori

  Postovanje! Moj otac je preminuo posle prve primljene penzije (pre 20-ak dana). Majka ima 50 god, ima uslov za penziju (mora da saceka i god starosti, do 53 god). Molim za odgovor, da li ona ima pravo na socijalno osiguranje na oca, da vec sada dobije zdravstvenu knjizicu ( posto je izgubila posao i osiguranje pre mesec dana) tj dok ceka na dobijanje porodicne penzije? Hvala najlepse.

  • Agencija Direkta
   22. априла 2015. at 11:49 · Odgovori

   Poštovani Nikola,

   Doprinos za zdravstveno osiguranje uplaćuje RFPIO uživaocima prava na penziju.Sve dok Vaša majka ne dobije rešenje o pravu na porodičnu penziju, neće po tom osnovu biti zdravstveno osigurana.
   Međutim, ona pravo na zdravstveno osiguranje može da ostvari kao nezaposleno lice.Potrebno je da se javi filijalai zdravstva gde će dobiti informaciju, o dokumentaciji, koju treba da priloži uz zahtev za uspostavljanje zdravstvene zaštite.
   Obrazac zahteva je tipski i na njemu su pobrojana dokumenta, koja se prilažu.Nije ništa komplikovano, zdravstvena knjižica se do sada dobijala u roku od 3 dana.

   Pozdrav

 108. Gordana Rovic
  29. априла 2015. at 10:35 · Odgovori

  Postovani,
  1978g suprug mi je sa sluzbom premesten iz Beograda u Amsterdam, na period od 5god, gde smo zajedno otisli (nije diplomatska sluzba).
  Posto sam pre odlaska u Holandiju bila zaposlena u Beogradu, dobila sam neplaceno odsustvo i za taj period mi je firma mog supruga iz Beograda uplacivala doprinose za produzeno penzijsko osiguranje. U Holandiji nisam radila, niti sam imala radnu, vec samo boravisnu dozvolu.

  2009g ostvarila sam pravo na penziju u Srbiji a kada sam navrsila 65god starosti, holandsko osiguranje mi je ponudilo i starosnu penziju na osnovu boravka, za period od 5 godina.

  Da li sada treba da se odreknem holandske starosne penzije jer primam penziju u Srbiji?
  Ili – ako nastavim da primam holandsku penziju da li treba da mi se umanji penzija u Srbiji za taj period?
  Napominjem da sam doprinose za produzeno penzijsko osiguranja uplacivala samo i jedino u Srbiji a ne i u Holandiji.
  Ako je ovo drugo slucaj, da li imam prava da trazim povracaj novca od naseg PIO fonda za taj period?
  Ocigledno je da bi oni tada bespravno prisvojili novac koji im je redovno uplacivan a sa druge strane ne bi uzeli u obzir tih 5 godina za konacan obracun penzije.

  S postovanjem

  • Agencija Direkta
   29. априла 2015. at 12:22 · Odgovori

   Poštovana Gordana,

   Vaše pravo na holandsku penziju, nije stečeno po osnovu uplate doprinosa, pa ne zavisi niukom smislu od prava na penziju po našim propisima.Vi imate pravo na obe penzije, i ne treba da vraćate bilo šta bilo kome.
   Komunicirajte direktno sa nosiocem holandskog osiguranja, jer za ovu vrstu penzije Fond PIO Srbije nije nadležan.

   Shodno tome nemate pravni osnov za povraćaj doprinosa, jer Vam je penzija po našim propisma određena na osnovu svih uplaćenih doprinosa.

   Pozdrav

 109. Gordana Rovic
  29. априла 2015. at 19:25 · Odgovori

  Postovani,

  hvala puno na brzom odgovoru (29. april 2015.) pa zato sebi dajem slobodu da vam se jos jedanput obratim za savet.
  Povod za moje obracanje je RESENJE koje sam juce dobila od PIO fonda u kome se navodi da se “ ponistava privremeno resenje PIO fonda iz 2009g i predmet ustupa Odeljenju za penzijsko i invalidsko osiguranje po medjunarodnim ugovorima na odlucivanje. Pitanje nepravilno isplacenih iznosa penzije po ponistenim resenjima raspravice se po cl. 208 i 209 Zakona“.
  U obrazlozenju se dodaje da je “ utvrdjeno da je korisnik ostvario staz kod inostranog organa socijalnog osiguranja – u Norveskoj, tako da filijala za grad Beograd nije bila nadlezna za odlucivanje“.

  Napominjem da za vreme mog boravka u inostranstvu nisam radila ni jedan dan niti imala radnu dozvolu, vec da sam starosnu penziju dobila na osnovu boravka, a pre kraceg vremena, kada sam stekla uslove za to.
  I naravno, nisam boravila u Norveskoj vec u Holandiji, sto samo govori o povrsnosti rada ovog organa.

  Na ovo resenje nemam pravo zalbe vec se moze pokrenuti upravni spor podnosenjem tuzbe Upravnom sudu u Beogradu.

  Ukoliko smatrate da mozete da mi pomognete, rado cu vam dostaviti, radi boljeg uvida, skeniranu kopiju Resenja.

  S postovanjem, Gordana

  • Agencija Direkta
   30. априла 2015. at 11:54 · Odgovori

   Poštovana Gordana,

   Po našem mišljenju radi se samo o promeni nadležnosti organa za donošenje rešenja o penziji i to ne bi trebalo da ima bilo kakve posledice po isplatu Vaše penzije, jer će Odsek za inostrano osiguranje da donese rešenje, na osnovu koga neće nastupiti prekid u isplati.

   U slučaju da postupi suprotno i obustavi isplatu onda ima osnova za pokretanje ne samo upravnog spora, nego i spora za naknadu štete.

   Preventivno, možete da nam pošaljete rešenje mejlom, a rado ćemo Vas zastupati ako bude za tim potrebe, mada se iskreno nadamo da neće.

   Pozdrav

 110. asim
  4. маја 2015. at 14:11 · Odgovori

  milim vas jos sam 28/04/2015 poslao sam pitanje i jos mi nije odgovoreno pise da je komentar prosledjen administratoru pa me interesuje dali mogu uskoro da ocekujem adekvatan odgovor .unapred hvala

  • Agencija Direkta
   4. маја 2015. at 19:31 · Odgovori

   Poštovani Asime,

   Izvinjavamo se, što je došlo do nenamernog propusta i molimo da nam ponovo pošaljete pitanje na koje ćemo odmah odgovoriti, obzirom da su nam registrovane samo Vaše urgencije.

   Pozdrav

 111. Miloš
  5. маја 2015. at 16:37 · Odgovori

  Da li imam pravo na povracaj 2 godine doprinosa iz nemacke ? Imam srpsku penziju iimam 66 god.i. vec godinu dana je primam. Da li sam bio obavezan da primam penziju po konvciji izmedju dve zemlje ?
  Imam li prava na odvajanje te dve penzije i povrat novcanih sredstava iz nemacke za te dve godine ?
  Pozdrav.

  • Agencija Direkta
   6. маја 2015. at 16:37 · Odgovori

   Poštovani Miloše,

   Vi nemate pravo na povraćaj doprinosa,ali imate pravo na srazmernu penziju na osnovu sabiranja staža ostvarenog u Srbiji i Nemačkoj.

   Nije jasno da li ste u zahtevu za penziju naveli odlučne činjenice za priznavanje prava, odn.da li ste naveli da imate i staž u Nemačkoj ili ste prikazali samo staž ostvaren u našoj zemlji..Ako niste, treba da podnesete zahtev da Vam se uračuna i inostrani staž, nakon čega biste primali srazmernu penziju po našim propisima i nemačku kad ispunite uslove po namačkim propisima.

   Povraćaj doprinosa se vrši ako ne ispunjavate uslove za penziju, a Vi ih ispunjavate.

   Pozdrav

 112. Snežana
  5. маја 2015. at 16:39 · Odgovori

  Postovani,
  Koji su uslovi da dobijem porodicnu penziju posle smrti muza iz Holandije ? Koliko je potrebno da smo bili u braku ? Imam 58 godina, i bili smo u braku skoro dve godine, a dece nismo imali.Ziveli smo u Srbiji i ja sam ga pazila sve do kraja zivota. Da li Vam je poznato kakvi su uslovi za porodicnu penziju u Holandiji ? Hvala na odgovoru.

  • Agencija Direkta
   6. маја 2015. at 16:40 · Odgovori

   Poštovana Snežana,

   Da bi članovi porodice ( udova i deca) ostvarili pravo na porodičnu penziju pokojni osiguranik je u momentu smrti morao da bude obuhvaćen penzijskim osiguranjem.Udova stiče pravo ako je navršila 40 godina života, ao je nesposobna za rad i ako ima dete koje izdržava.Po holandskim propisima nije potrebno da ste bili u braku, već samo da ste živeli u zajedničkom domaćinstvu.

   Pozdrav

 113. Branko
  5. маја 2015. at 16:42 · Odgovori

  Postovani, Razveo sam se od zene pre 23 godine i dobila je izdrzavanje zajedno sa tada maloletnim detetom polovinu od moje plate. Nikad nije radila u nasem braku i ja sam im ostavio i stan i devize u banci. Sve su u medjuvremenu procerdali i unistili. Sada ja idem u penziju i ona mi se javlja da cu i dalje biti u obavezi da je sajem izdrzavanje -kaze da je stara i bolesna.Zadnjih 10 godina nisam davao izdrzavanje jer sam izgubio posao kao tehnoloski visak. I sad kad je cula za penziju javlja se ! Ona ima 62 god. Cuo sam da po novom zakonu zena ima 5 godina maksimum prava na izdrzavanje, i da Sud opet odlicuje Da vise nema dozivotnog izdrzavanja. Nisam ozenjen.Pomozite sa savetom da se resim dozivotnog uzasa i neradnika.

  • Agencija Direkta
   6. маја 2015. at 16:42 · Odgovori

   Poštovani Branko,

   Zakonom su propisani razlozi, na osnovu kojih može da prestane obaveza izdržavanja, kao što su promenjeni uslovi na strani poverioca ili dužnika, sklapanje novog braka ili zasnivanje vanbračne zajednice davaoca izdržavanja.

   Dokazivanje se vrši u parničnom postupku, u kome će sud na osnovu predloženih dokaza doneti odluku o prestanku ili umanjenju obaveze izdržavanja ili produženju prava na izdržavanje.

   Pozdrav

 114. Jovanovic
  7. маја 2015. at 10:47 · Odgovori

  Postovani, evo moram ponovo da Vam se obratim, a verovatno cu morati i licno kod Vas. Moj pok. suprug je primao deo Srpske, deo Nemacke penzije. Ja primam Nemacku porodicnu penziju, i opet su me vratili iz naseg PIO fonda sa objasnjenjem da ne mogu da primam i Srpsku porodicnu penziju, vec da moram da se odlucim samo za jednu ( jer se ne mogu primati dve porodicne penzije). Da li ima svrhe da Vas angazujem za ovaj problem, tj da li imam pravo na obe porodicne penzije. Hvala Vam jos jednom.

  • Agencija Direkta
   7. маја 2015. at 20:54 · Odgovori

   Poštovana g-đo Jovanović

   Po našem mišljenju, nema smetnji da primate obe porodične penzije, ali bez uvida u spise ne možemo da damo pouzdan odgovor.Ili niste dobro razumeli referenta ili referent nije razumeo odredbe konvencije ili mi nismo u pravu.Šta je od svega toga može se znati tek po razmotrenju spisa predmeta.

   Pozdrav

 115. Miroslav
  8. маја 2015. at 17:07 · Odgovori

  Primam švajcarsku inostranu invalidsku penziju i naredne godine stupam u starosnu penziju.Interesuje me da li se deo starosne penzije može naplatiti u jednokratnom iznosu, a da se drugi deo prima mesečno?
  Unapred zahvalan.

  • Agencija Direkta
   10. маја 2015. at 17:08 · Odgovori

   Poštovani Miroslave,

   Po našem mišljenju za tako nešto ne postoji pravni osnov, ali ništa ne smeta ako podnesete zahtev u tom smislu radi dobijanja zvaničnog odgovora.

   Pozdrav

 116. Bojan
  11. маја 2015. at 17:09 · Odgovori

  Primaoc sam svajcerske invalidske penzije od 2003god.,2013god.,sam dobio resenje da je moj predmet na reviziji. Interesuje me koliko traje revizija,jer proslo je 25meseci od poslednjeg prijema penzije. Poslao sam pismo u Sent Galenu pre 2meseca i jos nisam dobio nikakav odgovor. Unapred hvala.

  • Agencija Direkta
   13. маја 2015. at 17:10 · Odgovori

   Poštovani Bojane,

   Imajući u vidu pravilo švajcarskog nosioca osiguranja, da od korisnika penzije, koji žive van teritorije Švajcarske traže da im dostave adresu punomoćnika u Švajcarskoj kako bi sva pismena organ osiguranja dostavljao na tako naznačenu adresu, moguće je da je rešenje dostavljeno na tu adresu, a da Vi niste obavešteni.
   Dešava se čak da se pismena jedno vreme šalju i korisniku penzije i naznačenom adresantu, a da se s takvom praksom iznenada prekine. Ne znamo koji bi bio razlog da Vam se prekine isplata penzije, a da ne dobijete rešenje.

 117. Darko
  13. маја 2015. at 16:49 · Odgovori

  Postovani,
  Radio sam 5 godina u Americi, imao radnu vizu i placao sve poreze itd, da li i kako mogu da racunam te godine u nas radni staz za nasu penziju?
  Hvala!

  • Agencija Direkta
   15. маја 2015. at 16:52 · Odgovori

   Poštovani Darko,

   Republika Srbija nema sporazum o socijalnom osiguranju sa Amerikom.

   Pozdrav

 118. Goran
  16. маја 2015. at 16:47 · Odgovori

  Koji su uslovi da nasledim Švajcarsku penziju ?Sklopio bih brak sa gospođom koja prima njihovu penziju. Imam 42 godine.

  • Agencija Direkta
   18. маја 2015. at 16:48 · Odgovori

   Poštovani Gorane,

   Po našim saznanjima, koja u ovom slučaju ne moraju biti potpuno pozdana, udovac stiče pravo na porodičnu penziju, ako je u momentu smrti supruge trajno nesposoban za rad ili ako trajna nesposobnost za rad nastane u roku od 5 godina od dana smrti supruge.

   Pozdrav

 119. Nikolina
  25. маја 2015. at 17:05 · Odgovori

  Postovani! Zanima me da li nakon svekrvine smrti svekar ima pravo na njenu mirovinu austrijsku koja iznosi 70 eura. Nije preuzeo njenu starosnu jer je njegova veca! Hvala puno

  • Agencija Direkta
   27. маја 2015. at 17:05 · Odgovori

   Poštovana Nikolina,

   Udovac ima pravo porodičnu penziju, pa Vaš svekar može da podnese zahtev austijskom nosiocu osiguranja preko Fonda PIO republike na čijoj teritoriji živi ili ukoliko živi u Austriji, direktno austrijskom organu.

   Pozdrav

 120. Drenka
  26. маја 2015. at 16:55 · Odgovori

  Interesuje me koliko dugo se ceka na resenje za penziju? Moj tata je predao za penziju u januaru i dobio je sam iz Srbije deo, BIH, Slovenija i Hrvatska nista jos ne dolazi, posto je i tamo imao staz? Gde i na koje brojeve moze dobiti obavestenje i stanje svog predmeta?

  Hvala

  • Agencija Direkta
   28. маја 2015. at 16:55 · Odgovori

   Poštovana Drenka, najpre proverite u nadležnoj filijali da li je zahtev za penziju upućen hrvatskom i slovenačkom nosiocu osiguranja. Nekad se po okončanom postupku za našu penziju, omaškom predmet uputi u arhivu umesto na dalji postupak. Ako su spisi poslati onda je najbolje da se pismeno obratite nadležnom organu u jednoj i drugoj republici i urgirate za dobijanje rešenja.

   Adrese se nalaze na sajtu RFPIO Srbije.

   Pozdrav

 121. Saša
  27. маја 2015. at 16:59 · Odgovori

  Postovani,
  moje pitanje se odnosi na primanje Australijske starosne penzije u Srbiji. Roditelji imaju drzavljanstvo Australije i u Australiji zive vec 14 godina. Oba roditelja su u starosnoj penziji. Planiraju traziti drzavljanstvo R.Srbije, gde bi kupili stan i preselili se da zive.
  Da li mogu starosnu penziju iz Australije primati u Srbiji i pod kojim uslovima i da li imaju pravo na zdravstveno osiguranje ?

  Unapred hvala na odgovoru.
  Srdacan pozdrav.

  • Agencija Direkta
   29. маја 2015. at 16:59 · Odgovori

   Poštovani Saša,

   Za sada takva mogućnost ne postoji, jer Republika Srbija nema Sporazum sa Australijom.

   Pozdrav

 122. Predrag
  4. јуна 2015. at 17:17 · Odgovori

  Moje ime je Predrag i hteo bih da vas pitam u vezi sa ostvarivanjem prava na Svedsku udovicku penziju,Moji roditelji su ziveli i radili u Svedskoj.Oboje su penzionisani i vec imaju starosne penzije.Otac je imao vecu a majka manju.Otac mi je preminuo i majka je zahtevala udovicku penziju.Medjutim oni su joj poslali odbijenicu u kojoj su obrazlozili da ona nema prava na to i uz to naveli njihove clanove zakona.Kontaktirali smo rodjaka u Svedskoj koji ih je pozvao i njemu su rekli kada bi ona zivela tamo dobila bi neku pomoc ali da to ne bi bio udovicki dodatak nego vise neka vrsta socijalne pomoci a posto ona ne zivi tamo nema pravo ni na kakvu pomoc.Iz nekih ranijih slucajeva znamo da su ljudi koji su radili sa njima u Svedskoj ostvarili ta prava,Mene samo interesuje da li ste vi upoznati sa njihovim zakonom i dali se on promenio i ako je to tako da li majka ima neko pravo zalbe ili na bilo kakvu pomoc od strane Svedske.

  • Agencija Direkta
   16. јуна 2015. at 17:18 · Odgovori

   Poštovani Predraže,

   Izvinjavamo se zbog zakasnelog odgovora, saradnici iz resora za PIO su bili na odsustvu. Nedostaju podaci na osnovu kojih bismo mogli da zaključimo šta je razlog odbijanja zahteva za porodičnu penziju, upravo iz razloga što je švedski zakon dosta liberalan u tom pogledu.

   Zatim nije poznato kome ste podneli zahtev, da li našem Fondu PIO ili direktno švedskom organu itd.

   Ukoliko ima podataka,koje niste dostavili, možete se ponovo javiti ili kontaktirati nas na neki od naših kontakt telefona istaknutim na sajtu Direkte.

   Pozdrav,

 123. Želimir
  8. јуна 2015. at 17:20 · Odgovori

  Postovani
  Dobio sam invalidsku penziju u Svajcarskoj 55% 2010.godine .Radio sam kao vozac i za taj posao sam 100% nesposoban.Radni staz u Srbiji imam 7 godina u Svajcarskoj 22.Prilozio sam sva dokumenta u PIO fondu i oni su sluzbeno dobili potvrdu mog osiguranja i prvostepena komisija je odbila i trazi obrazac 1 i dodatne dokaze.Dali mogu ostvariti ista prava U Srbiji koja sam stekao u Svajcarskoj status inalidskog penzionera.Unapred zahvalan.

  • Agencija Direkta
   10. јуна 2015. at 17:21 · Odgovori

   Poštovani Želimire,

   Niste naveli koja ste dokumenta podneli uz zahtev za priznavanje prava na invalidsku penziju.Ukoliko podnosite zahtev Fondu PIO Srbije, dužni ste da podnesete dokumentaciju, koja je propisana našim Zakonom o PIO i Pravilnikom o radu organa veštačenja, dakle obrazac br.1 i prateću medicinsku dokumentaciju, izdatu na osnovu pregleda obavqenih od strane naših lekara- specijalista.Uz tu dokumentaciju prilažete i dokumentaciju iod švajcarskog nosioca osiguranja.
   To je potpuno razumljivo jer ni u Švajcarskoj ne biste ostvarili penziju, iskqučivo na osnovu dokumentacije domaćih organa.

   Nadamo se da smo vam malo razjasnili postupak, što pre postupite po uputstvu, brže ćete okončati postupak i dobiti rešenje.

   Pozdrav.

 124. Desimir
  9. јуна 2015. at 17:23 · Odgovori

  Postovani,
  Rodjen sam 31.08.1952 godine. U Nemackoj sam radio trideset meseci.
  Dali u ovom momentu imam pravo da naplatim tamo steceni deo u penzionom fondu Nemacke.

  S postovanjem

  • Agencija Direkta
   10. јуна 2015. at 17:24 · Odgovori

   Poštovani Desimire,

   Niste nam poslali podatke da li imate i staž ostvaren u Srbiji, jer odgovor zavisi i od toga.

   Pozdrav.

 125. Nenad
  11. јуна 2015. at 17:25 · Odgovori

  Poštovani,

  zanima me da li moj otac koji je ostvario pravo na starosnu penziju u Crnoj Gori ima pravo da zahtijeva i neko primanje od Njemačkoj u kojoj je radio par godina? ili nema?

  Takođe, naglašavam da ocu nijesu te godine uračunate u staž za starosnu penziju u Crnoj Gori,

  srdačan pozdrav,
  Nenand

  • Agencija Direkta
   12. јуна 2015. at 17:25 · Odgovori

   Poštovani Nenade,

   Ako Vaš otac nije prijavio staž ostvaren u Nemačkoj, onda mu nije ni mogao biti uračunat.
   Obzirom da ima pravo, treba pokrenuti postupak kod RfPIO Crne Gore, ako živi na teritoriji ove republike, i to za srazmernu penziju po našim propisima i penziju po nemačkim propisima.
   Pozdrav.

 126. Milan
  14. јуна 2015. at 17:27 · Odgovori

  Moja majka i otac su korisnici austrijske penzije. Majka je ima penziju oko 300 evra a otac je imao, posto je nedavno preminuo oko 830 eura. Da li moja majka sada ima pravo na povecanje penzije, kada je otac umro i da li imam pravo na nadoknadu troskova sahrane oca?Koje dokumente treba da pribavim i kome da posaljem.

  • Agencija Direkta
   15. јуна 2015. at 17:28 · Odgovori

   Poštovani Milane,

   Vaša majka ima pravo na porodičnu penziju, podnesite odmah zahtev. Na pogrebne troškove nemate pravo.
   Pozdrav

 127. Hajrudin
  16. јуна 2015. at 17:02 · Odgovori

  Dobar dan. Moj otac je radio 15 godina u Beogradu sve do 1992god. u 1992godini je ubijen pocetkom Rata, moja Mama nije jos ostvarila penziju iz Srbije. moja se Pitanja vezu oko toga kako da to ucini.
  mi smo iz Bosne i Hercegovine a nalazimo se u njemackoj.

  Bilo bi mi drago da me kontaktirate.
  Veliko vam zahvaljenje unaprijed

  • Agencija Direkta
   17. маја 2015. at 17:03 · Odgovori

   Poštovani Hajrudine,

   Niste nam dali više podataka, da bismo mogli da Vam damo precizan odgovor. Osim staža, koji je Vaš otac ostvario, postoje i uslovi na strani udove, kao na pr.da li su bili u zakonskom braku ili u vanbračnoj zajednici i koliko je Vaša majka imala godina u vreme smrti Vašeg oca i koliko ima sada.

   U svakom slučaju potrebno je da podnesete zahtev nadležnom organu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ukoliko je Vaš otac ostvario deo staža u BIH, zahtev se podnosi Fondu federacije BIH, a ukoliko je imao staž samo u Srbiji onda Fondu PIO Srbije.

   Pozdrav,

 128. Mladen
  18. јуна 2015. at 17:35 · Odgovori

  Postovani,imam veliki problem!Naime ja po radnoj knjizici imam 40god radnog staza ali problem koji ne mogu da resim ,i zbog koga ne mogu da ostvarim prava na penziju je sledeci naime ja sam od 72 do 74 godine radio u firmi „Pobeda“ za koji imam upisan staz i u radnoj knjizici kao i u kontrolnom listu radnika,maticnoj knjizi radnika …Posto firma vise ne postoji vec je nasledila druga firma koja s tim prakticno nema vise nikakve veze sam sam morao da pribavljam sve te papire …Problem je nastao jer sam ja preko firme „Pobeda“ bio poslat nekih 8 meseci u 73 godini na rad u Svajcarsku i za taj period mi u kontrolnom listu nije nista upisano .S obzirom da mi bas za toliko fali za uslov a radnici pio fonda uporno tvrde da je to to i da ne moze vise da se uradi ja nikako ne mogu da ostvarim svoje pravo.Zanima me da li postoji neki nacin da se to resi ?
  Unapred zahvalan.

  • Agencija Direkta
   18. јуна 2015. at 19:07 · Odgovori

   Poštovani Mladene,

   Potrebno je da pribavite listing prijava i odjava, da bi uopšte moglo da se ceni da li postoje uslovi. Ukoliko ste bili prijavljeni sve vreme, onda ste imali status detaširanog radnika. Firma je bila dužna da uplaćuje doprinos po najnižoj stopi, bez obzira što ste radili u inostranstvu i sedamdesetih godina je na taj način i postupano. A čak i da nije uplaćen doprinos, a postoje prijave za taj period, onda možete da izvršite lično uplatu doprinosa ukoliko je taj staž uslov za penziju.

   Kontaktirajte našeg advokata, radi detaljnijih uputstava.

   Pozdrav..

 129. Aleksandar
  25. јуна 2015. at 17:11 · Odgovori

  Posle 14 godina od utvrdjivanja nesposobnosti za rad ,poyvali su me na Komisiju i utvrdili da sam radno sposoban. Doneli su Resenje o prekidu isolate .Žalbu sam uložio i ista je odbijena.Ima li pravnog osnova za Upravni spor?

  Zahvaljujem se

  • Agencija Direkta
   27. јуна 2015. at 17:12 · Odgovori

   Poštovani Aleksandre,

   Fond PIO od 2006.godine nezakonito ukida penzije, a Upravni sud po tužbama u Upravnom sporu takva rešenja poništava. Razlika je samo u tome, što je prethodni ministar znao da to nije zakonito, pa nije davao izjave za javnost, za razliku od aktuelnog koji smatra da javnim istupima protiv invalidskih penzionera, može da legalizuje očiglednu nezakonitost. Da li ima pravnog osnova za upravni spor procenite sami.

   Pozdrav,

 130. Sanja
  26. јуна 2015. at 17:30 · Odgovori

  Poštovani,
  moja majka je u našoj penziji ima 60 godina. Krajem prošle godine predala je zahtev za inostranu invalidsku penziju. Radila je u Nemačkoj oko osam godina. Dobila je rešenje da je odbijaju. Treba da napiše žalbu. U RF PIO su joj rekli da svojeručno napiše žalbu, i da neće ništa time promeniti. Da li je to dovoljno? Da li Vi to radite? Koja cena bi bila?
  S’ poštovanjem

  • Agencija Direkta
   27. јуна 2015. at 17:30 · Odgovori

   Poštovana Sanja,

   Slažemo se sa odgovorom koji ste dobili u Fondu PIO. Nalaz,ocena i mišljenje organa veštačenja kod inostranog organa, donosi se po slobodnom uverenju i naravno da imate pravo da je pobijate, ali su izgledi za uspeh minimalni.U svemu bismo Vam i mi dali isti savet kao i sl.lice u Fondu, da ako već smatrate da se treba žaliti, onda učinite to slobodno samostalno i na srpskom jeziku.
   Da ima izgleda na uspeh,mi bismo svakako preuzeli da to uradimo umesto Vas, ali smatramo da bi bilo nekorektno, da naplatimo za podnesak, za koji unapred pretpostavljamo da će biti odbijen.
   Nasuprot tome kad su u pitanju nalazi naših organa veštačenja, tu postoji mogućnost da se izvrši uvid u spise predmeta, da se oceni da li je nalaz u skladu sa zakonom i Pravilnikom o veštačenju, da li je zasnovan na priloženoj medicinskoj dokumentaciji da li je u skladu sa medicinskim i etičkim kriterijumima struke i pravimo procene o šansama da žalba bude usvojena.

   Vi nemate tu odgovornost i zato Vam preporučujemo da slobodno napišete žalbu i pobijate nalaz.Pritom možete da nas konsultujete telefonom prilikom pisawa žalbe, rado ćemo Vam izaći u susret.

   Pozdrav.

 131. Predrag
  26. јуна 2015. at 17:32 · Odgovori

  Poštovani,
  zanima me da li moja majka može tražiti penziju iza pokojnog oca, za period koji je proveo u Francuskoj i na koji način?
  nemamo mnogo podataka o njegovom životu u Francuskoj.
  mogu vam dostaviti njegov smrtni list, vjenčani list mojih roditelja i iskaznicu oca iz Peugeot.
  hvala

  • Agencija Direkta
   26. јуна 2015. at 19:45 · Odgovori

   Poštovani Predraže,

   Pozovite našeg advokata na tel. 064/592-4-692 da biste pružili potrebne podatke i dobili praktična uputstva, kako treba postupiti.

   Pozdrav.

 132. Veljko
  29. јуна 2015. at 17:37 · Odgovori

  Ostvario sam pravo na starosnu penziju sa punim radnim stažom (40 godina). Problem je što za 17 godina službe u JNA – vojsci Jugoslavije Mininistarsvo odbrane nije dostavilo obračun visina zarade za taj period staža tako da je fond PIO za taj period u obračunu koristio koeficijent 1. Kao rezultat takvog obračuna visina penzije mi je za 1/3 manja od one koju bih imao da je pravilno uneta zarada u matičnu evidenciju fonda. Na privremeno Rešenje sam se žalio a na negativan odgovor na žalbu pokrenuo sam upravni spor na koji još nisam dobio nikakav odgovor. Interesuje me dali se može na osnovu veštačenja stalnog sudskog veštaka ekonomske struke uneti ispravka u matičnu evidenciju fonda – odnosno na osnovu čega se može ispraviti očigledna nepravda koju mi je Ministarstvo odbrane nanelo kršeći niz zakonskih i podzakonskih akata o obavezi čuvanja platnijh lista.

  • Agencija Direkta
   30. јуна 2015. at 17:37 · Odgovori

   Poštovani Veljko,

   Nije nam jasno kako Ministarstvo nije dostavilo podatke za 17 godina i koji su uzroci. Samo na osnovu potpuno utvrđenog činjeničnog stanja, razloga ili uzroka netačnih podataka, koje je Ministarstvo dostavilo, mogu se iznaći načini za rešavanje problema. Ekonomsko-finansijsko veštačenje je moguće, ali tek pošto se reši prethodno pitanje.

   Javite se našem advokatu, radi pružanja detaljnijih podataka.

   Pozdrav

 133. Desanka
  29. јуна 2015. at 17:39 · Odgovori

  Da li imam pravo na invalidsku penziju,s obzirom da se lecim od kancera dojke, radnog staza upisanog u knjizicu imam 2 godine i upisala sam 3 godine staza na racun 3-je dece. Interesuje me da li se i taj staz koji mi je upisan na decu racuna u tih 5 god koliko je minimum za invalidsku penziju.

  Unapred veoma zahvalna

  • Agencija Direkta
   30. јуна 2015. at 12:21 · Odgovori

   Poštovana Desanka,

   Na žalost ne ispunjavate uslove za invalidsku penziju.

   Pozdrav

 134. Jan
  1. јула 2015. at 13:27 · Odgovori

  Postovani . Iteresujeme otac radio U Fracuskoj ,od koliko godina moze da podnese zahtev za penziju sad ima 66 godina i koliko treba da ima minimu radnok staza da ispuni uslov za dobijanje pezije .

  • Agencija Direkta
   8. јула 2015. at 14:51 · Odgovori

   Poštovani Jan,

   Osiguranik može steći pravo na punu starosnu, nepunu starosnu i starosnu penziju po osnovu nesposobnosti.
   Pravo na punu starosnu penziju stiče se sa navršenih 65 godina starosti i 150 tromesečja staža.
   Pravo na nepunu starosnu penziju sa navršenih 60 godina starosti i stažom osiguranja od najmanje jednog tromesečja.
   Pravo na starosnu penziju po osnovu nesposobnosti stiče se sa navršenih 60 godinai ako je utvrđena nesposobnost za privređivanje od najmanje 60 %
   Dužina staža izračunava se tromesečjima i kreće se u rasponu od 1 tromesečja do 150 tromesečja.

   Pozdrav

 135. Milorad
  2. јула 2015. at 13:14 · Odgovori

  Postovani
  Interesuje me da li za period proveden u redovnom odsluzenju vonog roka u koji sam otisao kao osiguranik samostalnih delatnosti i uplatio odredjeni period doprinose, mi se racuna u staz osiguranja.

  • Agencija Direkta
   2. јула 2015. at 16:22 · Odgovori

   Poštovani Milorade,

   Staž proveden na odsluženju vojnog roka ne uračunava se u staž osiguranja.

   Pozdrav

 136. Snežana
  3. јула 2015. at 17:42 · Odgovori

  Postovani,
  Molim Vas za savet i strucnu pomoc. Naime, moj otac je 03.01.2015. god.navrsio 40 godina radnog staza, a rodjen je 18.10.1959.god. Preduzece u kom je bio zaposlen ga je 13.01.2013. god uputilo na ecidenciju NSZ, gde je proveo nesto manje od 24 meseca. Ceo radni staz je bio sa uvecanim trajanjem, i to; stepen uvecanja 12/14: 2 godine 5 meseci 17 dana; stepen uvecanja 12/15: 04 godine 01 mesec 01 dan.
  Dobio je privremeno resenje za prevremenu penziju sa umanjenjem od 20,4%. Zanima me da li on ima pravo, zvog beneficiranog radnog staza manje umanjanje od 20,4%? U cl.20 Zakona o pio sam videla nekakve olaksice, pa me zanima da li se to odnosi i na konkretan slucaj?
  Molim Vas da mi odgovorite, kako bi blagovremeno podneo zalbu.
  Hvala!
  Srdacan pozdrav!

  • Agencija Direkta
   4. јула 2015. at 11:14 · Odgovori

   Poštovana Snežana,

   Pod pretpostavkom da je Vaš otac ostvario dovoljno beneficiranog staža na osnovu koga se može sniziti starosna granica za 9 godina, onda bi po samom zakonu on bio izjednačen sa licima koji odlaze u penziju sa 65 godina i 40 godina staža.Drugim rečima , Vi ste potpuno pravilno protumačili zakonsku odredbu i istrajte u tome, jer nemaju sve filijale istu praksu.javite nam o kojoj filijali je reč jer prosto iz iskustva možemo da predvidimo tok postupka.
   I ako naiđete na otpor i smetnje ne odustajte jer 20,4% je veliki iznos umanjenja, a u ovom slučaju bi to umanjenje bilo i nezakonito.

   Ne obazirite se na ubeđivanja da je to kompjuterski program i da je nemoguće ostvariti penziju bez umanjenja. Obzirom da bi bilo od koristi i za druge posetioce sajta predlažemo da nas obaveštavate o fazama postupka, a mi ćemo Vam pružati stručnu pomoć preko sajta,kako bi to bilo na korist svim licima u istoj situaciji. Možete nas zvati i telefonom.

   U slučaju da Fond odbije zahtev naša je preporuka, pokretanje parnice za naknadu štete, naravno pod uslovom da ima mesta sniženju starosne granice.
   Budite sigurni da ćete ovo pravo lakše dokazati na sudu redovne nadležnosti nego u postupku pred organima Fonda.

   Želimo Vam mnogo uspeha.

   Pozdrav

 137. Gordana
  5. јула 2015. at 16:44 · Odgovori

  Postovani,

  Koliko treba da sam u braku sa nemackim drzavljanikom da bih ostvarila pravo na nemacku porodicnu penziju ? Imam 60 god. a moj muz 75 god, i veoma je bolestan..Iz ranijih Vasih odgovora sam zakljucila da do 20 godina razlike u godinam supruznika je to 3 godine braka, a iz jednog Vaseg odgovora gosp. Vesni je dovoljna jedna godinabraka. (ona je 14 god mladja od supruga).

  Pozdrav !

  p.s
  Dece u braku nemamo

  • Agencija Direkta
   6. маја 2015. at 16:45 · Odgovori

   Poštovana Gordana,

   Za Vas je isti odgovor kao za Vesnu. Ako smo dali drugačiji odgovor na istovetno pitanje onda smo sigurno pogrešili, ali je isto tako moguće da se odgovor odnosio na trajanje braka kao uslov za penziju po austrijskim propisima.

   Pozdrav

 138. Marko
  6. јула 2015. at 17:45 · Odgovori

  Postovanje,zeleo bih da se informisem u vezi penzije iz Nemacke.Radio sam u Nemackoj deset godina i zeleo bih da se informisem da li imam pravo na celokupni iznos te penzije ili moram cekati starosnu.
  hvala

  • Agencija Direkta
   8. јула 2015. at 11:12 · Odgovori

   Poštovani Marko,

   Vi možete ostvariti pravo na srazmernu penziju, na osnovu staža ostvarenog u obe zemlje po našim propsima kad ispunite uslove po našem zakonu i pravo na nemačku penziju kad ispunite uslove po propisima te zemlje ugovornice.

   Ukolko se Vaše pitanje odnosilo na mogućnost povraćaja doprinosa za godine staža ostvarenog u Nemačkoj, to pravo mogu ostvariti samo lica, koja žive van EU i koja nemaju drugi staž, odnosno nemaju uslove da ostvare penziju.

   Pozdrav

 139. Dragan
  7. јула 2015. at 22:53 · Odgovori

  Poštovani,

  Ja i supruga smo radili u Nemačkoj i obadvoje dobili nemačku penziju.Supruga mi je umrla prošle godine pa me interesuje je li ja imam pravo na korišćenje suprugine penzije pored svoje koju koristim.
  S poštovanjem

  • Agencija Direkta
   8. јула 2015. at 17:52 · Odgovori

   Poštovani Dragane,
   udovac stiče pravo na porodičnu penziju ako je u času smrti bio u zakonitom braku sa pok.suprugom i ako je pok.supruga doprinosila izdržavanju porodice.

   Pozdrav

 140. Zoran
  27. јула 2015. at 09:21 · Odgovori

  Poštovani,
  Moj otac je radio u Nemačkoj 5 godina, a u Srbiji ima uplaćeno 8 godina staža kao poljoprivednik. Sa poljoprivednog osiguranja nije skinut, već se i dalje duži za uplatu (ima dug za odredjeni broj godina neuplaćivanja).Pre par godina je podneo zahtev za penziju i odbijen je sa obrazloženjem da je potrebno da ima minimum 15 godina ukupnog staža. Medjutim, nedavno sam saznao da možda postoji mogućnost da ipak ode u penziju, ali bi mu se odbijalo 30% od penzije dok ne otplati taj dug. U PIO fondu tvrde da ta mogućnost ne postoji, mada poznajem ljude koji tvrde da su to pravo ostvarili. Sta je tačno? Da li moj otac ima ili nema pravo na domaću penziju? Moja majka je takodje uplaćivala 8 godina staž (isto kao poljoprivrednik), pa da li postoji mogućnost da mu ona na neki način prebaci svoj staž ili nešto slično?

  • Agencija Direkta
   27. јула 2015. at 15:54 · Odgovori

   Poštovani Zorane,

   Poljoprivredno osiguranje je jedna haotična oblast u kojoj se o pravima rešava zauzimanjem stavova i kombinacijom propisa, pa nikada u dve različite filijale nećete dobiti isti odgovor na jedno pitanje.
   Činjenica je da se pravo na starosnu penziju, ostvaruje sa 65 godina starosti i 15 godina staža i da Vaš otac po do sada ostvarenom stažu od 13 godina ne ispunjava uslove.

   Ono što je bitnije u ovom momentu od prava na penziju, jeste da utvrdite iznos duga po osnovu doprinosa za poljoprivredu i period za koji je zadužen, pošto se iznos duga utvrđuje po vrednosti osnovice osiguranja na dan uplate duga, a ne na dan zaduženja.
   Problemi poljoprivrednika nastaju upravo kod podnošenja zahteva za penziju, kad se ispostavi da duguju stotine hiljada dinara na koje se obračunava kamata, pa praktično doživotno imaju dug prema Fondu PIO, a da mnogi od njih nisu ni znali da su bili prijavljeni na osiguranje.
   Zbog velikog broja takvih slučajeva i problema o kojima mediji sve češće izveštavaju, Direkta je zamolila svoje saradnike da u narednom periodu pripreme tekstove na osnovu kojih će upoznati poljoprivrednike i stanovnike sela, na koji način bez svog znanja postaju dužnici Fonda PIO.

   Pozdrav

 141. Istvan
  27. јула 2015. at 16:00 · Odgovori

  Postovanje,pitanje vezano u vezi penzije .Radio sam u Nemackoj u par firmi i imam oko8 god radnog staza u Srbiji nemam,Inace sam rodj.1951god.dal imam pravo na Nemacku penziju i dal treba sam da pokrenem postupak za penziju ili?Unapred hvala za odgovor

  • Agencija Direkta
   28. јула 2015. at 14:15 · Odgovori

   Poštovani Ištvane,

   Na žalost sa 8 godina ukupnog staža ne ispunjavate uslove za penziju.

   Pozdrav

 142. Sanja
  28. јула 2015. at 16:50 · Odgovori

  Postovani, moja majka je primalac porodicne penzije iz Hrvacke, da li bi imala pravo da podnese i zahtev za svoju penziju takodje iz Hrvacke? Imala bih jos jedno pitanje, majka vec 2,5 godina pokusava da dodje do podataka o uplati poreza i doprinosa Hrvacke firme u kojoj je otac radio a koja je uplate vrsila u Srbiji. Zadnji podatak koji je dobila je da su ti podaci prosledjeni NBSu na arhiviranje a koja je dala potvrdu da su isti unisteni ( cuvaju se samo po njihovim recima 2-3 godine). Nad pomenutom firmom u Hrvackoj je zavrsen stecajni postupak i do njihove dokumentacije ne mozemo da dodjemo ( bar nama nije poznat nacin) Na koji nacin je moguce dokazati radni staz (upisan u radnu knjizicu), radi se o 1974,1975, 1976 i 1978? Bila bih vam zahvalna na odgovoru jer vise ne znamo kome da se obratimo a majka prima 6000 porodicne penzije iz Srbije i 35e iz Hrvacke

  • Agencija Direkta
   15. августа 2015. at 19:46 · Odgovori

   Poštovana Sanja,

   Vaša majka ima pravo da podnese zahtev za starosnu penziju, s tim što mora da se opredeli samo za jednu koja je povoljnija.Što se dokazivanja staža tiče, situaciju ste i samo opisali kakva je u praksi, radi se o nemogućoj misiji.
   Inače po samom Zakonu o PIO od 2003.godine,u čl.256 ( Prelazna i završne odredbe) propisano je:
   “ Pri utvrđivanju staža osiguranja iz čl.46.ovog zakona za osigurnike zaposlene , provera doprinosa vršiće se najranije od 1994.godine“
   To znači da bi staž upisan u radnu knjižicu, trebalo priznati za godine koje su prethodile infaciji od 1993.godine.
   Međutim, u najnovijim izmenama i dopunama ovog zakona a koji je počeo da se primenjuje od 1.01.2015.godine ovaj član je brisan.
   To ne treba mnogo da Vas razočara, jer i da nije brisan, Fond ne bi priznao ovaj staž, jer Fond ne radi po zakonu ,nego po stavovima interesnih grupa.
   Pozdrav adv.Zorica Tršić

 143. Dina
  30. јула 2015. at 10:49 · Odgovori

  Dobar dan!Imam jedno pitanje za Vas,pa kad budete u mogucnosti molim Vas da mi odgovorite.Moj otac je radio u Svicarskoj za vrijeme Jugoslavije 9 mjeseci.Znam da nema pravo na penziju,jer je potrebno minimalno godinu dana,ali me zanima da li moze dobiti izostatke,jer ih nije dobio.Da li ima pravo na te izostatke?

 144. Aleksandar
  4. августа 2015. at 20:50 · Odgovori

  Poštovani, pitanje u vezi moje tašte.
  2008 preminuo je moj tast i od tada ona ima porodičnu penziju. sada ona ima 70 godina. sledi pitanje. pošto je radila oko 13 godina u hrvatskoj, da li ima pravo i na hrvatsku penziju pored ove porodične ili može dobijati samo jednu. u srbiji nema radni staž.

  • Agencija Direkta
   15. августа 2015. at 20:52 · Odgovori

   Poštovani Aleksandre,

   Vaša tašta ne ispunjava uslove za starosnu penziju, obzirom da prema hrvatskim propisima kao i po našim,treba da ima najmanje 15 godina staža osiguranja.

   Srdačan pozdrav,

 145. Zoran
  4. августа 2015. at 20:53 · Odgovori

  Molim da mi odgovorite da li mogu da se naplate pogrebni troškovi za penzionera koji je primao austijsku penziju a imao je prbivalište u Srbiji? Ako Vi niste u mogućnosti da odgovorite pošaljite mi mejl austrijskog penzionog osiguranja na koji može da se postavi pitanje. Ako znate odgovor i ako postoji mogućnost naplate molim da mi napišete kome i kao se podnosi zahtev i koja dokumentacija je poterbna. Penzioneru je obustavljano od isplate penzije svakog meseca oko 40 evra. Mejl adresa austrijskog penzionog fonda mi je poterbna i za pitanje kako supruga preminulog austijskog penzionera može da ostvari pravo na porodičnu penziju? Ako je Vama poznato kako se ostvaruje pravo na porodičnu penziju, molim da mi to napišete.

  Srdačan pozdrav.

  • Agencija Direkta
   15. августа 2015. at 20:54 · Odgovori

   Poštovani Zorane,

   Da biste dobili odgovor na postavljeno pitanje, potrebno je da pošaljete i broj socijalnog osiguranja sa kartice osiguranika na koga se pitanje odnosi..

   Pitanja se postavljaju na E-mail: http://www.pensionsversicherung.at.

   Pozdrav,

 146. Indira
  4. августа 2015. at 20:55 · Odgovori

  Umro mije muz dali imam pravo i na koliko mogu dobit penziju on ima 2 djece ostavio kucu i zemlju

  • Agencija Direkta
   15. августа 2015. at 20:56 · Odgovori

   Poštovana Indira,

   Da bismo odgovorili na Vaše pitanje, treba da nam pošaljete sledeće podatke:
   – pre svega kod kog Fonda je Vaš suprug bio osiguran ( u Srbiji, Federaciji, Republici Srpskoj)
   – da li je bio u radnom odnosu ili je penzioner
   – koiko godina imate i gde živite
   – da li su deca zajednička ili su samo njegova

   Pozdrav,

 147. Milomir
  4. августа 2015. at 20:58 · Odgovori

  Poštovana Gospodo,

  Rodjen sam 19.07.1953 god. U svajcarskoj sam radio neprekidno od 08.1985. do 12. 1998. u gradjevinskoj firmi , moja pitanja su :
  1.Pošto su moje kolege istih godina otišli u privremene penzije u SCH da li imam I ja pravo iako sam napustio
  2. Čuo sam da se može otići sa 63 godine starosti sa umanjenjem od 13,6% u penziju. Da li se u tom slučaju podnosi zahtev direktno njihovom penzionom fondu ili preko našeg penz. fonda.
  3. Da li se naša penzija kasnije umanjuje ako se prima I Švajcarska.
  Unapred hvala,

  • Agencija Direkta
   15. августа 2015. at 20:59 · Odgovori

   Poštovani Milomire,

   Dobro ste obavešteni,pravo na prevremenu starosnu penziju po švajcarskim propisima stiče se sa 63 godine života, penzija se umanjuje za 13,6%.

   Zahtev se podnosi Fondu PIO Srbije, Odeljenju za PIO po međunarodnim ugovorima, Beograd, ul.A.Kostića br.9, ukoliko živite u Srbiji.

   Pozdrav

 148. Petar
  5. августа 2015. at 20:59 · Odgovori

  Postvani,
  Pre nekoliko godina sam ostvario pravo na nemacku penziju sa 9 godina staza. Sledece godine cu navrsiti i 6 godina domaceg staza kao poljoprivrednik i nadam se ostvariti pravo i na domacu penziju. Ako mi se taj staz spaja sa nemackim, da li to znaci da mi se i penzije spajaju, tj. hoce li Nemci prestati da mi direktno uplacuju penziju, a ja dobiti jednu objedinjenu od naseg PIO fonda? Ili cu dobijati posebno od nasih, posebno od Nemacke, kao i dosad? Mogu li da biram nacin?
  Unapred hvala,
  Petar

  • Agencija Direkta
   15. августа 2015. at 21:00 · Odgovori

   Poštovani Petre,

   Vi ćete na osnovu zbrajanja staža ostvarenog u Srbiji i Nemačkoj, ostvariti pravo na srazmernu penziju, a što neće uticati na penziju, koju ste ostvarili po namačkim propisima.Dakle primaćete odvojeno obe penzije.

   Pozdrav,

 149. Milovanovic Mirjana
  6. августа 2015. at 11:39 · Odgovori

  Moj suprug je predao dokumenta za penziju 31.12.2014 godine i cekao da mu drzava izmiri doprinose posto je iz grupe firmi koje su otisle u stecaj.Nakon uplate koja ce biti ovih dana zanima me dali ce dobiti novac za sve mesece u nazad od kada je podneo zahtev. Resenje za penziju jos ceka.
  Unapred hvala.

  • Agencija Direkta
   15. августа 2015. at 19:52 · Odgovori

   Poštovana Mirjana,
   Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju se od dana podnetog zahteva, a najranije šest meseci pre tog dana, pa će Vaš suprug primiti sve zaostale a pripadajuće iznos počev od dana podnetog zahteva.

   Pozdrav.

 150. Mirjana
  10. августа 2015. at 21:01 · Odgovori

  U R Hrvatskoj sam radila od 27.09.10982. godine do početka jula 1991. godine. Od 1991. godine radim u R Srbiji i sveukupan radni staž je 32 godine. Imam 57 godina. Po Zakonu Mirovinskog osiguranja u R Hrvatskoj imam pravo na prevremenu penziju a po Novom Zakonu u R Srbiji nemam.

  Interesuje me da li mogu ostvariti pravo na prevremenu penziju po Zakonu iz R Hrvatske za sveukupan radni staž obzirom da R Srbija i R Hrvatska imaju Ugovor o priznavanju radnog staža ali svaka strana isplaćuje svoj deo srazmerno godinama radnog staža gde je ostvaren.

  Puno hvala,
  pozdrav Mirjana

  • Agencija Direkta
   15. августа 2015. at 21:03 · Odgovori

   Poštovana Mirjana,

   Vi na osnovu ukupnog staža ostvarenog kod oba nosioca osiguranja, a pema propisima hravatske imate pravo na prevremenu penziju.
   Ukoliko ste u Srbiji u radnom odnosu, to nije smetnja za ostvarivanje prava na hrvatsku penziju.
   Pozdrav

 151. Milica
  10. августа 2015. at 21:03 · Odgovori

  Ja sam 1950 g nemam radnog staza u srbiji u austriji imam radnog staza pet godina i jedan mesec svi papiri su kod mene od radnog staza sada mi recite kaka prava imam za penziju iz austrije posto sam ja vec neke papire dobila iz socijalnog iz austrije toliko molim odgovor .poz

  • Agencija Direkta
   15. августа 2015. at 21:04 · Odgovori

   Poštovana Milice,

   Na žalost nemate dovoljno staža za ostvarivanje prava na penziju.
   Pozdrav

 152. Jasmina
  10. августа 2015. at 21:04 · Odgovori

  Postovani, interesuje me sledece: ukoliko se neko razvede i vrati se kod roditelja,ima preko 40 godina zivota i zbog psiho-fizickih problema nije sposoban za rad ima li pravo da nasledi ocevu penziju do kraja zivota i koja je procedura ukoliko moze? Unapred zahvalna

  • Agencija Direkta
   15. августа 2015. at 21:06 · Odgovori

   Poštovana Jasmina,

   Pravo na porodičnu penziju u ovom slučaju, ceni se pre svega na osnovu nalaza organa veštačenja, koji utvrđuju da li je lice u pitanju nesposobno za samostalan život i privređivanje, a zatim se u upravnom postupku dokazuje da ga je pok.roditelj izdržavao, kao i da je bio prijavljen na zdravstveno osiguranje, kao član porodice preko roditelja, kao nosioca osiguranja. Organ koji vodi postupak, može tražiti i druge dokaze.

   Pozdrav,

 153. Sonja
  10. августа 2015. at 21:07 · Odgovori

  Interesuje me kako moze da se podnese zahtev za penziju u Australiji. Moj otac ima 65 godina i porveo je i radio u Australiji oko 10 godina. Kome se treba obratiti ili da li vi mozete pa podnesete zahtev.

  Unapred zahvalni

  Sonja

  • Agencija Direkta
   15. августа 2015. at 21:07 · Odgovori

   Poštovana Sonja,

   Obzirom da Republika Srbija nije zaključila Konvenciju sa Australijom preko Fonda PIO Srbije ne može se podnositi zahtev za ostvarivanje prava na penziju u Australiji.

   Pozdrav,

 154. Miralem
  10. августа 2015. at 21:08 · Odgovori

  Imam 18 godina radnoga staza u svicarskoj i 55 godina.Interesuje me da li se moze podici novac koji je uplacen u penzijski fond, s tim naravno sto bi izgubio pravo na njihovu penziju sa navrsenih 65 godina. hvala

  • Agencija Direkta
   15. августа 2015. at 21:09 · Odgovori

   Poštovani Miraleme,

   Vi možete da pokrenete postupak za povraćaj doprinosa, ukoliko više ne živite u Švajcarskoj ili na teritoriji EU, a u matičnoj državi nemate staž, na osnovu koga biste mogli ostvariti srazmernu penziju po Konvenciji sa Švajcarskom.

   Pozdrav

 155. Snežana
  15. августа 2015. at 13:55 · Odgovori

  Poštovani,

  Pokušavam da nađem najbolje rešenje u nezgodnoj situaciji, pa mi je potrebna pomoć.
  U pitanju je moj drugar, i njegova porodica, ali su oni preokupirani svojim problemima, pa želim da im pomognem.
  Naime, drugar se razboleo pre dve i po godine i od tada je skoro neprekidno na bolovanju. Kancer je u pitanju, i na žalost izgleda da je već u terminalnoj fazi.
  Ima ćerku koja je student, 20 godina joj je.
  On ima 48 godina starosti i 20 godina radnog staza. Da li bi porodična penzije njegove ćerke bila veća, ako bi on za života ostvario pravo na invalidsku penziju ili ako bi ostao u radnom odnosu do momenta smrti? I da li je ta razlika značajna?

  Unapred zahvaljujem na odgovoru.
  Srdačan pozdrav,
  Snežana

  • Agencija Direkta
   15. августа 2015. at 21:11 · Odgovori

   Poštovana Snežana,

   Odgovor na Vaše pitanje ne može da bude direktan, obzirom da to zavisi od više činilaca i mi se u to ne bismo upuštali. Napominjemo samo da po logici stvari, osiguranik, koji je na bolovanju prima naknadu za bolovanje u znatno manjem iznosu od zarade, koju bi ostvario da je u tom periodu radio.

   Kako se penzija određuje na osnovu navršenog staža i ostvarenih zarada, to smatramo, ali ne tvrdimo da bi iznos penzije bio veći, ako bi ranije podneo zahtev za penziju, jer bi nanada za bolovanje uticala na smanjenje penzijskog osnova.

   Pozdrav

 156. Jovanovic
  16. августа 2015. at 23:54 · Odgovori

  Suprug je imao srazmerni deo Nemacke i Srpske penzije. Preminuo je pre tri godine. Primam Nemacku porodicnu penziju, ali u PIO fondu u Aleksandra Kostica mi je receno da nemam pravo i na deo Srpske penzije, tj da moram da se odlucim za jednu od te dve. Koliko sam informisana, trebalo bi da imam pravo i na Nemacku i na Srpsku porodicnu penziju. Da li sam u pravu? Vec tri godine ne mogu da ostvarim pravo i na Srpsku porodicnu penziju, iako znam da imam pravo. Imam 53 god. Molim Vas odgovor, ako imam prava, ima svrhe i da se obratim Vasoj agenciji da se to okonca. Hvala.

 157. Hektor
  21. августа 2015. at 12:26 · Odgovori

  Trenutno sam zapolsen u Austriji ali imam zelju da paralelno samostalno uplaćujem doprinos za penzijsko osiguranje u Srbiji. Dali je ovakv vid paralelne uplate penzija u dve drzave moguc.

  • Agencija Direkta
   24. августа 2015. at 16:38 · Odgovori

   Poštovani Hektore,

   Imajući u vidu Konvenciju o socijalnom osiguranju sa Austrijom, srazmerna penzija se ostvaruje sabiranjem staža ostvarenog na teritoriji oba nosioca osiguranja u različitim periodima.Kod Vas bi u slučaju da istovremeno radite u Austriji i uplaćujete doprinose u Srbiji došlo do preklapanja staža, pa bi Vam se računao samo staž ostvaren na teritoriji jedne zemlje ugovornice.Sa druge strane ne biste mogli da izvršite povraćaj više uplaćenog doprinosa.Međutim ukoliko ste do sada ostvarili i staž u Srbiji, onda ćete kasnije moći u da ostvarite i našu srazmernu i Austrijsku penziju.

   Pozdrav.

 158. Vesna
  21. августа 2015. at 12:54 · Odgovori

  Postovani, moj suprug je primalac svajcarske invalidskepenzije i ima 58 godina. Ja imam 41 godinu,nezaposljena sam i imam dete iz prvog braka od 10 godina. Interesuje me da li moj suprug moze ostvariti neka dodatna pimanja za mene i dete, koliko godina trebamo biti u braku da bi ostvarila prao na porodicnu penziju i koji su jos uslovi i da li moje dete ima kao pastorce pravo na porodicnu penziju za vreme skolovanja?Hvala unapred.Pozdrav

  • Agencija Direkta
   24. августа 2015. at 19:45 · Odgovori

   Poštovana Vesna,

   Po švajcarskim propisima udova ostvaruje pravo na porodičnu penziju sa 45 godina starosti pod uslovom da je brak trajao najmanje 5 godina ili ako vrši roditeljske dužnosti odn izdržava bar jedno dete. Pošto se bliže ne precizira tumačimo da se propis odnosi na zajedničku odn. usvojenu decu.

   Pozdrav

 159. Zorica
  15. септембра 2015. at 14:06 · Odgovori

  Postovani ,interesuje me kakva su prava drzavljanina Nemacke kod nas ,moze li i kako naslediti nekretnine ovde i pod kojim uslovima .tacnije ako suprug poklonom ostavi nekretnine u Srbiji ,sinu nemackom drzavljaninu ,ima li supruga bilo kakvo pravo tu ili moze da ospori testament. Hvala !

 160. Vesna
  20. октобра 2015. at 14:19 · Odgovori

  Poštovani, u Srbiji imam ostvarenu penziju, odnosno već sam u penziji, ali sam jedan deo svog života radila u Republici Hrvatskoj u banci. Od Republike Hrvatske i od banke sam dobila sve papire da imam pravo i na deo naknade iz tog perioda. Međutim, tada su mi rekli da moram da napunim i godine života da bih to ostvarila. Da li to i sada još važi, pošto je Hrvatska granicu podigla na 67 godina. Hvala

  • Agencija Direkta
   21. октобра 2015. at 09:03 · Odgovori

   Poštovana Vesna,
   Srazmerna penzija se ostvaruje sabiranjem staža ostvarenog kod obeju strana ugovornica, ali se penzija u svakoj od država ostvaruje prema propsima te države. Dakle kad ispunite uslove po hrvatsim propisima, odrediće Vam se penzija i po tom osnovu.

   Pozdrav

 161. Zora
  29. октобра 2015. at 15:10 · Odgovori

  Postovani,
  Stekla sam uslov za starosnu penziju. Kada sam otisla u PIO u Kraljevu, saopstili su mi da imam dugovanja prema fondu PIO po osnovi prijave na mesovito domacinstvo roditelja od 11.jula 1999. godine do 12.oktobra 2000. god. Na prijavi i odjavi stoji isti datum-24. oktobar 2000.godine, sto je nelogicno. Iz Ministarstva finansija poreske uprave filijale Kraljevo dobila sam uverenje da kod ove uprave nikada nisam duzena doprinosima PIO u gore navedenom periodu. S obzirom da ovoj upravi nisu dostavljene prijave i odjave osiguranja od strane fonda PIO, kao ni od osiguranika, postavljam pitanje, na osnovu cega sam mogla da platim ove doprinose, jer u mom dosijeu u PIO fondu ne postoji nikakvo resenje uz donete prijave i odjave. Resenje nikada nisam dobila na kucnu adresu. Napominjem da na prijavi i odjavi stoji moj potpis. PIO u Kraljevu mi nikakav odgovor nije dao, sem sto mi je na kucnu adresu stiglo obavestenje da moram da platim iznos od 87,773,58 dinara. Koji bi bio pravni savet za moj slucaj?

  • Agencija Direkta
   30. октобра 2015. at 07:59 · Odgovori

   Poštovana, ukoliko niste lično podneli prijavu i niste lično potpisali, onda je nadležna filijala bila dužna da Vas o podnetoj prijavi obavesti, kako biste imali mogućnosti da podnesete prigovor.Zatražite od filijale potvrdu, da Vam je poslato obaveštenje i ukoliko nemaju onda pokrenite postupak za promenu podataka u matičnoj evidenciji.
   Prethodno proverite da li Vam je taj staž potreban radi ispunjenja uslova za penziju, pa ukoliko nije moraćete da ih tužite, jer Fond falsifikuje podatke i bez znanja osiguranike ih prijavljuje na zemljoradničko osiguranje, upravo zato da bi pribavio sredstva koja mu ne pripadaju.

 162. Momo
  8. новембра 2015. at 00:44 · Odgovori

  Postovani,
  Majka mi ima 8 g. radnog staza u Austriji i 8 g. u Svajcarskoj.Da li ona ima pravo na austrijsku penziju.Inace starosti je 61g i 9 mjeseci.
  Hvala!

  • Agencija Direkta
   11. новембра 2015. at 19:48 · Odgovori

   Poštovani Momo,

   Potrebno je da nas obavestite da li Vaša majka živi na teritoriji Srbije, na teritoriji bivših republika ili na teritoriji EU i da li ima radni staž ostvaren na teritoriji bivše SFRJ, kako bismo Vam dali tačan odgovor i ukazali na uslove i prava, koja može da ostvari i na koji način.

   Pozdrav

 163. jasna
  3. децембра 2015. at 13:16 · Odgovori

  Poštovani. moja mama je radila i živjela u Austriji 20 godina. Priznali su joj 15 godina radnog staža i za to prima minimalnu penziju od 250 eura. Ima srpsko i hrvatsko državljanstvo. Trenutno živi u Srbiji , sad želi da se vrati u Austriju, planira si iznajmiti stan i prijaviti se. Inače u Austriji se udala i rodila dijete, za srpskog državljanina, koji će za dvije i pol godine ostvariti pravo na starosnu mirovinu.Moj očuh ima 18 godina radnog staža u Austriji. Sada nitko od nas nije U Austriji, ni moj očuh, ni moja majka, ni moja sestra.Moja majka je došla kod mene u Hrvatsku i sad planiramo zajedno u Beč da vidimo koja prava moja majka ima. Molim vas odgovor, može li se moja majka vratiti u Austriju, može li i moj očuh sa njom, koja su prava njene djece? Ima kčer rodjenu u Beču koja živi u Srbiji i još jednu kčer koja je rodjena u Srbiji gdje i živi, i mogu li ja ishoditi neka prava za sebe preko moje majke. Bila bih vam neizmjerno zahvalna na bilo kakvom odgovoru,
  ma kakav on bio.
  Lijepi pozdrav i svako dobro!!!

  • Agencija Direkta
   3. децембра 2015. at 15:20 · Odgovori

   Poštovana Jasna,

   Naša agencija se ne bavi tim specijalizovanim poslovima i ne pratimo profesinalno propise iz te oblasti. Međutim po onome što smo iz prakse naših klijenata i saradnika mogli da saznamo, to je da se građani Srbije koji imaju hrvatski pasoš, tretiraju ravnopravno sa građanima Hrvatske po pitanju ulaska u zemlje Evropske unije, pa tako i u Austriju. Dakle, obaveštavamo Vas samo o saznanjima do kojih smo došli u neobaveznim i prijateljskim razgovorima, a koja nismo proveravali, pa ih shvatite kao iskustva drugih ljudi i iskoristite za početak ostvarenja svog cilja.

   Po našem mišljenju Vaša majka bi trebalo da pribavi poziv od osobe, koja živi u Austriji i eventualno neku potvrdu da je čeka neko radno mesto. A ukoliko joj to uspe, onda će verovatno i drugi članovi porodice, kasnije moći da podnesu zahtev za spajanje porodice i odsele u Austriju.

   Želimo Vam da ostvarite svoj cilj i da nam se javite iz Beča.

 164. Branislav
  13. децембра 2015. at 19:00 · Odgovori

  Moj otac je korisnik francuske penzije.Interesuje me pošto je preminuo dali porodica odnosno majka može da ostvari pravo na porodičnu penziju.I ako ima pravo molio bih vas da mi ukratko objasnite kakva je procedura .Hvala.

  • Agencija Direkta
   14. децембра 2015. at 14:44 · Odgovori

   Poštovani Branislave,

   Zahtev za porodičnu penziju, pa i po smrti korisnika francuske penzije, podnosi se Fondu , na čijem području udova ima prebivalište.
   Ukoliko živi u Srbiji, tada Fondu Srbije, Odeljenju za inostrano osiguranje, a ukoliko živi na teritoriji Francuske onda francuskom nosiocu osiguranja.

   Pozdrav

 165. Ruza
  19. децембра 2015. at 12:30 · Odgovori

  Postovani,
  predala sam preko naseg PIO fonda za prevremenu penziju (1953.godiste) u CH,odbili su 13.6%,ali ponudili su mi jednokratnu isplatu (imam 3 god. i 9 meseci staza).Interesuje me da li mogu da trazim mesecnu isplatu i kakva je dalja procedura.

  Unapred hvala,
  pozdrav !

  • Agencija Direkta
   23. децембра 2015. at 08:47 · Odgovori

   Poštovana Ružo,

   Švajcarski nosilac osiguranja je procenio da će zbog mesečne isplate malog iznosa penzije imati nepotrebne poštanske troškove pa Vam je stoga ponudio jednokratnu isplatu celokupnog iznosa. Međutim, ako Vi ostanete pri tome da želite mesečnu isplatu,nema nikakvih smetnji da se isplata vrši u mesečnim iznosima. Potrebno je da na obrascu,koji Vam je upućen zaokružite opciju koja Vam odgovara.

   Pozdrav

 166. Igor
  1. јануара 2016. at 14:02 · Odgovori

  Postovanje.
  Moja majka ima 16godina i cetri meseca radnog staza u Sloveniji+7 godina je uplacivala preko poljoprivrede u Srbiji pa bi moje pitanje glasilo:dali ona ima pravo na ostvarivanje penzije?
  Hvala

  • Agencija Direkta
   1. јануара 2016. at 19:28 · Odgovori

   Poštovani Igore,
   Ukoliko je Vaša majka navršila 61 godinu starosti po propisima Republike Srbije može da ostvari pravo na srazmernu starosnu penziju ,obzirom da se u tom slučaju vrši sabiranje staža ostvarenog u Sloveniji i Srbiji.

 167. Dragan
  1. јануара 2016. at 18:16 · Odgovori

  Postovani!
  Trebao bih jednu informaciju,
  Da li ima supruga pravo na penziju od svog preminulog supruznika, ukoliko je njena penzija suvise mala za normalan zivot. Riječ je o Francuskim penzionerima, ako ima kakav je postupak? hvala

  • Agencija Direkta
   1. јануара 2016. at 19:21 · Odgovori

   Poštovani Dragane,

   Vaša majka ima pravo na porodičnu penziju. Potrebno je da podnese zahtev sa potrebnom dokumentacijom: izvod iz mat.knjige umrlih pok.bračnog druga, izvod iz mat.knjige venčanih,izvod iz mat.knjige rođenih za podnositeljku zahteva i dokaz da je pok. bračni drug bio uživalac penzije.

   Pozdrav

 168. Ivanka
  5. јануара 2016. at 00:48 · Odgovori

  Molim Vas za odgovor. Moj pok. suprig je imao deo Nemacke i deo Srpske penzije. Primam njegovu Nemacku porodicnu penziju. Da li imam pravo i na porodicnu penziju njegovog Srpskog dela penzije? Unapred zahvalna.

  • Agencija Direkta
   10. јануара 2016. at 22:17 · Odgovori

   Poštovana Ivanka,

   Odgovor na Vaše pitanje zavisi od više faktora i to: datuma smrti Vašeg bračnog druga, godina života koje ste navršili na dan njegove smrti i godina života na dan podnošenja zahteva.Rado ćemo Vam odgovoriti ,ako nam dostavite potrebne podatke.
   Pozdrav

   • Ivanka
    11. јануара 2016. at 14:26 · Odgovori

    Suprug je preminuo januara 2012.god, ja sam tada imala 46 god i 6 meseci. Sada imam 50 godina, a zanima me da li cu kada napunim 53 god imati pravo i na deo njegove srpske penzije koju je primao.
    Mnogo Vam hvala na odgovoru.

    • Agencija Direkta
     11. јануара 2016. at 16:43 · Odgovori

     Poštovama Ivanka,

     Pravo na porodičnu penziju u 2017.godini i dalje, stiče udova kad navrši 53 godine života.Nadajmo se da neće doći do izmena zakona, kako biste mogli 2019.godine,da ostvarite pravo na porodičnu penziju.

     Pozdrav

 169. Gordana
  8. јануара 2016. at 11:45 · Odgovori

  Poštovani
  nasledila sam austrijsku penziju i auva osiguranje od pokojnog dede koji mi je bio usvojitelj. Sve to dobijam dok se školujem. Sada imam 26 godina ..a rečeno mi je da imam prava na ta primanja do 27 ako se školujem do tada. Postoji li mogućnost da penziju ili osiguranje dobijam i nakon završetka studija? i penzionom i osiguranju šaljem dva puta godišnje potvrde sa fakulteta i jednom potvrdu o životu. ..jel postoji način i koji,da se produže ta primanja? hvala

  • Agencija Direkta
   10. јануара 2016. at 22:10 · Odgovori

   Poštovana Gordana,

   Dobili ste tačnu informaciju, da se pravo na porodičnu penziju zbog školovanja priznaje do propisanog roka za okončanje školovanja, a najkasnije do navršenja 27.godine života; kod upisa na Univerzitet,Visoku školu ,Akademiju i sl. ovo pravo priznaje se samo pod uslovom da se studijama pristupa ozbiljno i svrsishodno.
   Ukoliko nastavljate magistarske ili doktorske studije, naš je savet da podnesete zahtev sa potrebnim dokazima o takvim studijama i ostavite nadležnom organu da ceni da li ispunjavate uslove. Vredi pokušati, zar ne ?

   Pozdrav

 170. ALEN
  8. јануара 2016. at 18:36 · Odgovori

  Postovani..otac mi ima staz u Austriji ukupno 2 godine i 9 meseci a u Republici Srbiji 33 godine. U penziju je od 11.9.2008 sa 55 godina zivota a po osnovu smanjenja starosne granice na osnovu beneficiranog radnog staza ,radio je na zeleznicu…5.3.2016 puni 63 godine pa me zanima dali ce imati pravo na austrisku penziju?unapred zahvalan…

  • Agencija Direkta
   10. јануара 2016. at 21:25 · Odgovori

   Poštovani Alene,
   Vaš otac može da ostvari pravo na starosnu penziju tek kad navrši 65 godina starosti, jer ne spada u kategorije osiguranika, koji mogu da ostvare pravo pre navršenja 65 godina.
   Tako na pr.revremena starosna penzija može se ostvariti i pre 65.godine života, ali pod uslovom da je osiguranik ostvario 36 godina penzijskog staža.
   Postoji i koridor penzija za muškarce, ali se ona priznaje pod uslovom da je osiguranik navršio 62 godine života i 38 godina penzijskog staža.
   Pozdrav

 171. Novica
  8. јануара 2016. at 18:40 · Odgovori

  Poštovani prijatelji!

  Interesuje me da li je počeo da se primenjuje usvojeni sporazum o socijalnom osiguranju izmedju Republike Srbije i Kanade i kom vašem referentu da se obratim radi ostvarivanja prava iz navedenog sporazuma?

  • Agencija Direkta
   10. јануара 2016. at 21:43 · Odgovori

   Poštovani Novice,

   Sporazum u pitanju je počeo da se primenjuje, a ukoliko želite da svoje pravo na penziju po Sporazumu sa Kanadom ostvarite posredstvom naše agencije, potrebno je da se javite našem advokatu Zorici Tršić na tel.064 592-4-692 radi dogovora.
   Pozdrav

 172. Buca
  12. јануара 2016. at 20:48 · Odgovori

  Postovani, moi otac je albanac sa Kosova i primao je penziju iz Srbije jer je ostvario staz u Zrenjaninu, kada su se odnosi pokvarili prestali su da mu salju penziju. Znam da jednom ostvareno pravo na penziju niko ne moze oduzeti, ima svu dokumentaciju i jos je ziv ima li sanse za njega da povrati tu penziju. Hvala unapred za odgovor.

  • Agencija Direkta
   13. јануара 2016. at 11:59 · Odgovori

   Poštovani Buco,
   Ukoliko Vaš otac ima rešenje o penziji, on treba zahtevom Direkciji RFPIO da pokrene postupak za ponovno uspostavljanje isplate penzije .
   Ukoliko se po njegovom zahtevu ne pokrene postupak u roku od mesec dana i ne uspostavi isplata , najefikasniji način je da pokrene postupak pred sudom redovne nadležnosti zbog neosnovanog obogaćenja Sudovi već imaju izgrađenu praksu u tom pogledu i donose presude u korist korisnika penzija sa Kosova.

   Pozdrav

 173. Igor
  14. јануара 2016. at 00:38 · Odgovori

  Interesujeme posto radim u srbiji i idemi radni staz (14god) ,a imam firmu u at i tamo uplacujem socijalno….
  Moje pitanje je jednog dana da li cu imati pravo na obe penzije ili kako ?koji su uslovi za dobijanje at penzije?
  Hvala unapred na odgovoru

  • Agencija Direkta
   14. јануара 2016. at 09:19 · Odgovori

   Poštovani Igore,

   Periodi staža koji se preklapaju ne mogu se zbirno uračunati u staž osiguranja.Po našem mišljenju ako istovremeno radite u Srbiji i uplaćujete staž u drugoj zemlji ugovornici, penzija će se priznati od strane onog organa na čijoj teritoriji živite, s tim što će se računati staž kod obeju država,ukoliko nema preklapanja.

   Pozdrav

 174. Gordana
  19. јануара 2016. at 05:10 · Odgovori

  Poštovani, možete li mi reci do kada se tačno prima nasledna austrijska penzija kod školovanja, da li je to do meseca u godini kada penzioner puni 27godina ili do kraja te kalendarske godine u kojoj puni 27 god. ili do kraja poslednjeg semestra koji pohađa u 27oj godini odnosno do30.septembra te godine (sve to usled redovnog školovanja)? Hvala Pozdrav

 175. Milka
  23. јануара 2016. at 19:00 · Odgovori

  Postovani,jedna informacija molim.Moja majka ima devet godina radnog staza u Sloveniji i vise ne posto nije poslije radila.Sad ima 60 god. I dali ima pravo na penziju?Hvala unaprijed.

  • Agencija Direkta
   18. фебруара 2016. at 22:24 · Odgovori

   Poštovana Milka,
   Vaša majka ne ispunjava uslove za penziju.

   Pozdrav

 176. Gordana
  26. јануара 2016. at 19:21 · Odgovori

  Poštovani, možete li mi reci do kada se
  tačno prima nasledna austrijska
  penzija kod školovanja, da li je to do
  meseca u godini kada penzioner puni
  27godina ili do kraja te kalendarske
  godine u kojoj puni 27 god. ili do kraja
  poslednjeg semestra koji pohađa u
  27oj godini odnosno do30.septembra
  te godine (sve to usled redovnog
  školovanja)? Hvala Pozdrav

 177. Vesna
  30. јануара 2016. at 07:24 · Odgovori

  Postovani,
  Muz je preminuo 2003.godine.Dete je nasledilo porodicnu penzuju, koju i danas prima s obzirom da studira.
  U trenutku smrti supruga imala sam 36 godina zivota i 12 godina braka. Ja sam tada bila zaposlena. Posto nisam vise zaposlena da li cu imati pravo na porodicnu penziju 2019.godine po ispunjenu 53 godine zivota, s obzirom da ce cerka prestati da prima porodicnu penziju 2018.godine?
  Hvala
  S postovanjem.

  • Agencija Direkta
   18. фебруара 2016. at 22:23 · Odgovori

   Poštovana Vesna,

   Sami ste odgovorili na postavljeno pitanje. Ukoliko Vaša ćerka puni 26 godina života 2017.godine onda ćete izgubiti pravo na porodičnu penziju.Međutim ukoliko završava studije pre navršenja navedenih godina života, onda može formalno da upiše viši stepen studija dok Vi ne ispunite uslov starosti.

   Pozdrav

 178. Irena
  1. фебруара 2016. at 12:55 · Odgovori

  Postovani,

  Mozete li mi reci da li zena koja vec prima domacu penziju bivseg pokojnog muza moze iste da se odrekne pa da prima inostranu penziju novog muza, naseg drzavljanina, ukoliko budu dovoljan broj godina u braku i isti premine pre nje i ako moze do kog trenutka bi trebalo da se odrekne prethodne penzije?

  Unapred hvala na odgovoru.

  • Agencija Direkta
   3. фебруара 2016. at 18:32 · Odgovori

   Poštovana Irena,

   Vaše pitanje zahteva višestrani pristup pa ne spada u vrstu odgovora koja se daje na stranici „Pitanja i odgovori“, već se na takva pitanja odgovori dobijaju na konsultacijama, koje se mogu zakazati ili se detaljni odgovori na postavljena pitanja mogu dobiti na lični mejl. Konsultacije se tarifiraju sa 2000 din, a ukoliko želite pismeni odgovor putem mejla sena je 1500 din.
   Sve informacije o zakazivanju konsultacija i ceni usluge, možete dobiti na našoj stranici vesti

 179. Iva
  2. фебруара 2016. at 08:37 · Odgovori

  Postovani, moj otac je radio u Svajcarskoj 10 godina a sada ima 62 godine. Zanima me kada ispunjava uslove za penziju, jer ne znam koja je kod njih starosna granica? Hvala

  • Agencija Direkta
   3. фебруара 2016. at 18:10 · Odgovori

   Poštovana Iva

   Vaš otac će moći da podnese zahtev za prevremenu starosnu penziju najranije sa 63 godine života pri čemu bi imao trajno umanjenje penzije za 13,6%
   Pravo na punu starosnu penziju stiče se sa 65 godina života.

 180. Stevica
  2. фебруара 2016. at 22:38 · Odgovori

  Koji je uslov za Nemacku porodicnu penziju u svojstvu supruznika ( u slucaju smrti ) ? Koliko godina bracne zajednice je minimalno za ostvarivanje prava i da li se povecava broj godina braka srazmerno razlici u godinama supruznika ? Da li je Nemacki zakon precizirao minumum godine zivota ( kao sto je u nasem zakonu ) za pocetak primanja porodicne penzije ? Da li je po nasledjivanju porodicne penzije moguce da se udovac-ica ponovo venca i da li u tom slucaju gubi pravo na penziju ?

  • Agencija Direkta
   3. фебруара 2016. at 18:06 · Odgovori

   Poštovani Stevice,
   Obzirom da Vaša pitanja zahtevaju detaljnu obradu stranih propisa i precizna objašnjenja u pitanju je konsultacija, a ne odgovor na jedno pitanje.Konsultacije se zakazuju i tarifiraju, o čemu se možete informisati na početnoj stranici našeg sajta.

   Pozdrav.

 181. Marko
  3. фебруара 2016. at 11:37 · Odgovori

  Poštovanje…Otac, koji je nemački penzioner, preminuo je nedavno pa me interesuje kakva je precedura za podnošenje zahteva da majka, koja je takođe nemački penzioner, nastavi da prima deo te penzije (navodno ima pravo na 55%) uz zadržavanje celog iznosa svoje penzije? Inače su i jedan i drugi odjavljeni iz Nemačke i prijavljeni u Srbiji, a penzija im se uplaćuje na deviznom računu naše banke.

  Unapred hvala

  • Agencija Direkta
   3. фебруара 2016. at 18:00 · Odgovori

   Poštovani Marko,
   Potrebno je da Vaša majka podnese zahtev za porodičnu penziju RFPIO. Direkcija,Odeljenje za PIO po međunarodnim ugovorima sa potrebnim dokazima, odn pratećom dokumentacijom.
   Ona ima pravo na obe penzije, kako svoju ličnu tao i porodičnu.
   pozdrav

 182. Jovana
  5. фебруара 2016. at 12:27 · Odgovori

  Pozdrav ja sam iz Republike Srpske i ostvarili smo pravo na porodicnu penziju posle majke koja je umrla u 49 godini jos je bila u radnom odnosu ali u radnjoj knjizici je imala i rada u Srbijanskoj firmi ejniš u kojoj je radila godinu dana od 4.1991 do 4.1992 godine cije je predstavnistvo bilo tada u nasem gradu u Republici Srpskoj. Rad je upisan u radnu knjizicu al firma odbija da je ona radila kod njih. U knjizici njihov pecat i upisan staz u knjizici u Nišu majka isla da joj upisu s obzirom da je bilo ratno stanje. Interesuje me da li imamo pravo i na Srbijansku penziju? Nas ima troje djece i nezaposleni otac.

  • Agencija Direkta
   18. фебруара 2016. at 22:18 · Odgovori

   Poštovana Jovana,

   Vi možete da podnesete zahtev za srazmernu penziju, nadležnoj filijali u Republici Srpskoj, koja će po službenoj dužnosti zahtev proslediti Fondu PIO Srbije.

   Pozdrav

 183. Gordana
  5. фебруара 2016. at 17:25 · Odgovori

  Poštovani,
  Možete li mi reci do kada se
  tačno prima nasledna porodicna austrijska
  penzija kod školovanja, da li je to do
  meseca u godini kada penzioner puni
  27godina ili do kraja te kalendarske
  godine u kojoj puni 27 god. ili do kraja
  prolecnog semestra koji pohađa u
  27oj godini odnosno do 30.septembra
  te godine?
  Unapred hvala

 184. alagic nermin
  9. фебруара 2016. at 19:18 · Odgovori

  Dobro vecer, ja sam vam ostavio pitanje,al vidim da niste mi odgovorili,ja sam ALAGIC NERMIN iz Bihaca, radio sam u Austriji 4 godine,imam 49 godina,sad sam invalid,.Zanima me jel moguca isplata za ove 4 godine sto sam radio u Austriji, moj kontkt je 066-993-091

  • Agencija Direkta
   10. фебруара 2016. at 09:27 · Odgovori

   Poštovani Nermine,

   Iz Vašeg pitanja možemo da pretpostavimo da mislite na povraćaj doprinosa iz Austrije.Na žalost Austrija ne vrši povraćaj doprinosa, osim za udovu u slučaju smrti bivšeg osiguranika, koji nije ispunjavao uslove za penziju.
   Obzirom da ste naveli da ste invalid, ukoliko ste imali staž na teritoriji bivših republika SFRJ, treba proceniti da li možda ispunjavate uslove za srazmernu invalidsku penziju.

   Pozdrav

 185. Nenad
  11. фебруара 2016. at 03:36 · Odgovori

  Postovani,
  Imam oko 26 godina radnog staza u BiH, a kad sam presao u Beograd 1992, ostvario sam jos oko 2 godine staza u Srbiji. BiH penzija iznosi 220Eura a Srbijanska 50 Eura (imam diplomu doktora nauka i u Srbiji sam radio kao istrazivac u institutu). Obavjesten sam da minimalna penzija u Srbiji sada iznosi oko 13,000 dinara (oko 100Eura) pa me zanima dali imam pravo na ovu minimalnu penziju u Srbiji I kakva je procedura da je ostvarim.

  • Agencija Direkta
   18. фебруара 2016. at 22:15 · Odgovori

   Poštovani Nenade,

   Najniži iznos penzije se određuje u slučaju kada je penzija niža od najnižeg iznosa.Pošto Vi primate i penziju iz BiH ne ispunjavate uslove za najniži iznos.
   Pozdrav

 186. nemanja
  11. фебруара 2016. at 13:50 · Odgovori

  Otac mi ima 4 god priznatog staza u Francuskoj.19 drcembra 2016 puni 62 god.kad ce imati pravo za ostvarivanje?

  • Agencija Direkta
   19. фебруара 2016. at 19:10 · Odgovori

   Poštovani Nemanja,Prema dostavljenim podacima, tvoj otac je rođen 19.decembra 1954 godine.On bi punu penziju ostvario sa 66 godina i 7 meseci i pod uslovom da ima 165 tromesečja staža.
   Prevremenu penziju može ostvariti sa 61 godinom i 7 meseci.

   Pozdrav

  • Agencija Direkta
   19. фебруара 2016. at 19:27 · Odgovori

   Poštovani Nemanja i Nikola,

   Vaš otac može da ostvari pravo na penziju po francuskim propisima kad navrši 61 godinu i 7 meseci života.Ako smo dobro preračunali to je 19.jul 2016.godine. Zahtev se predaje Republičkom fondu za PIO, Odeljenje za PIO po međunarodnim ugovorima, Beograd, dr.Aleksandra Kostića br.9

   Pozdrav

 187. Jelena
  13. фебруара 2016. at 14:10 · Odgovori

  Postovani,
  Otac mi je svajcarski penzioner i do pre nakoliko meseci je primao penziju u frankama,a sada mu isplaciju u eurima.
  U svajcarskom fondu su nam rekli da oni i dalje salju u frankama,ali da nas fond isplacuje u eurima.Da li je to moguce i da li oni imaju pravo da tako rade?
  Unapred se zahvaljujem na vasem odgovoru!
  Pozdrav

  • Agencija Direkta
   17. фебруара 2016. at 16:43 · Odgovori

   Poštovana Jelena,

   Po konvenciji o socijalnom osiguranju, isplata bi trebalo da se vrši u francima, a osim toga isplata u francima je i povoljnija za korisnike švajcarske penzije.Obratite se švajcarskom organu i tražite pismeno obrazloženje zašto Vam ne vrše isplatu u francima.Tek po dobijanju odgovora od njih, moćićete da utvrdite da li je to odluka svajcarskog nosioca osiguranja ili samovolja banke kod koje imate devizni račun i na osnovu toga odlučiti da li se nešto može preduzeti i šta, kako bi se ubuduće vršila isplata u skladu sa Konvencijom.

   Pozdrav

 188. Boban
  15. фебруара 2016. at 20:44 · Odgovori

  postovani,moja majka vec koristi porodicnu penziju I iz srbije I iz hrvatske ,zanima me dali ona ima pravo da koristi I svoju penziju iz holandije gde je radila oko 5 god I ako ima kako da se za to obratimo holandiji ili preko vas ??? Unapred hvala Boban

  • Agencija Direkta
   18. фебруара 2016. at 22:10 · Odgovori

   Poštovani Bobane,
   Bez obzira na porodičnu penziju iz Srbije i Hrvatske, Vaša majka ima pravo na starosnu penziju iz Holandije, naravno ukoliko ispunjava uslove po propisima holandskog nosioca osiguranja.Dakle porodična penzija u Srbiji nije smetnja za ostvarivanje prava na inostranu ličnu penziju. Podnesite zahtev Fondu PIO, Direkcija ,Odeljenje za PIO po međunarodnim ugovorima.
   Izvinjavamo se što smo omaškom prevideli Vaše pitanje.Hvala na razumevanju.
   Pozdrav

 189. Boban
  16. фебруара 2016. at 14:36 · Odgovori

  postovani , ostavio sam komentar a neko je to sklonio , nerazumem zasto ???????

  • Agencija Direkta
   17. фебруара 2016. at 16:24 · Odgovori

   Poštovani Bobane,

   Osnovni princip kojim se rukovodimo je otvorenost za saradnju i kritike pa se samo omaškom moglo desiti da Vaš komentar nije objavljen,a nikako da je namerno uklonjen.Posebno stoga što su nam čak i negativni komentari od koristi za poboljšanje kvaliteta usluga.
   Molimo Vas, pošaljite ponovo komentar biće sigurno objavljen.
   Srdačan pozdrav

 190. Malina
  17. фебруара 2016. at 12:41 · Odgovori

  Postovanje
  Interesovalo bi me da li mogu da ostvarim pravo na penziju svog bivseg supruznika sa kojim sam bila u braku 7 godina, od toga 4 u Svajcarskoj. Nisam radila jer je muz imao sasvim dovoljno jaka primanja, bila sam dakle ,,domacica“ i kad kad u njegovoj firmi kao ispomoc pri vecem obimu posla. ja sada imam 55 a on 70 godina ako je to bitno.

  Pozdrav

  • Agencija Direkta
   17. фебруара 2016. at 16:33 · Odgovori

   Poštovana Malina,

   Po švajcarskim propisima i bivši bračni drug može da ostvari pravo pod posebnim usovima.

   Pozdrav

 191. Boban
  17. фебруара 2016. at 18:45 · Odgovori

  Ja se izvinjavam opet Boban,interesuje me ,moja majka već koristi porodičnu penziju i iz Srbije i iz Hrvatske, a ona je radila u Holandiji otprilike 5 godina i to 11 h dnevno znači 8 plus 3 sve zvanično bili su plaćeni doprinosi . Interesuje me dali ona ima pravo na tu Holandski penziju ili bilo kakvu isplatu ??? Unapred hvala !!!!

  • Agencija Direkta
   19. фебруара 2016. at 09:22 · Odgovori

   Poštovani Bobane,

   Pošto nemamo podatke o godinama starosti Vaše majke pa ne možemo da cenimo da li ispunjava uslove po propisima Holandije, pretpostavljamo da Vas više interesuje da li Vaša majka može da ostvari pravo na holandsku penziju ,iako prima penziju po propisima Srbije i Hrvatske.
   Odgovor na to pitanje je :DA. Porodična penzija iz Srbije i Hrvatske nije smetnja za ostvarivanje prava na starosnu penziju iz Holandije.
   Izvinjavamo se što smo omaškom prevideli Vaše pitanje i zahvaljujemo na razumevanju.
   Pozdrav

 192. stefan
  21. фебруара 2016. at 22:51 · Odgovori

  Postovani moj otac je otisao u invalidsku penziju u Srbiji 2003 god. Austriji je radio 4 godine ali to nije prijavio… a nazalost preminuo je 2008 god da li moja majka ima neko pravo sada na tu penziju mi sada primamo samo porodicnu srpsku hvala unapred?

  • Agencija Direkta
   22. фебруара 2016. at 13:59 · Odgovori

   Poštovani Stefane,

   Vaša majka ima pravo na porodičnu penziju po Konvenciji sa Austrijom. To što Vaš otac nije prijavio inostrani staž nije zakonska smetnja za ostvarivanje prava na penziju, ali može biti razlog koji će objektivno uticati na trajanje postupka i datum isplate penzije. Zato je potrebno da odmah podnesete zahtev.

   Pozdrav

 193. Mira
  29. фебруара 2016. at 22:01 · Odgovori

  Živim u Kanadi vise od 20 godina. Imam 60 godina i sledeće godine imam pravo na penziju. Imam ukupno 17.5 godina staza u Srbiji ( posedujem zaključenju radnu knjizicu). Imam nevažeću licnu kartu i nemam srpsko drzavljanstvo. Koja je procedura da dobijem srpsku penziju?

  Unapred hvala

  • Agencija Direkta
   9. марта 2016. at 13:03 · Odgovori

   Poštovana Miro,

   Imajući u vidu da je zaključen Sporazum ( Konvencija) o socijalnom osiguranju između Republike Srbije i Kanade, a pošto živite u Kanadi , Vi podnosite kanadskom organu zahtev za priznavanje prava na starosnu penziju po Konvenciji sa RS.Nadležmni organ će o Vašem zahtevu odlučiti na osnovu domaćih propisa, a zatim zahtev i prateću dokumentaciju uputiti RFPIO Srbije, Odeljenju za penzijsko i invalidsko osiguranje po međunarodnim ugovorima.

   Pozdrav

 194. zorica
  1. марта 2016. at 10:40 · Odgovori

  Postovani ,interesuje me kakva su prava drzavljanina Nemacke kod nas ,moze li i kako naslediti nekretnine ovde i pod kojim uslovima .tacnije ako suprug poklonom ostavi nekretnine u Srbiji ,sinu nemackom drzavljaninu ,ima li supruga bilo kakvo pravo tu ili moze da ospori testament. Hvala !

 195. vuk
  25. марта 2016. at 06:48 · Odgovori

  POzdrav i unapred hvala,

  Pitam za majku koja je u invalidskoj penziji u srbiji medjutim radila je sest ili 7 godina u slovenackoj firmi u novom sadu,sada ima 68 godina.Slovenci su sad poslali neki papir za ostvarivanje penzije kao na nas zahtev,pretpostavljam da je to fond poslao automatski i da se popune neki papiri …ima neki deo preveden na srpski ali nije bas sve…uglavnom kakva je procedura jel mi to sad da popunimo i posaljemo za sloveniju i kako to funkcionise dalje.
  hvala

  • Agencija Direkta
   27. марта 2016. at 23:17 · Odgovori

   Poštovani Vuče,

   Ukoliko je Vaša majka podnela zahtev po Sporazumu sa bivšim republikama, onda je po službenoj dužnosti taj zahtev dostavljen slovenačkom orgnu socijalnog osiguranja.
   Taj se organ za dalje podatke i dokaze obraća lično njoj i ona je u obavezi da u ostavljenim rokovima postupa ,kako ne bi došlo do odugovlačenja.
   Nema potrebe da brinete, sigurno ćete se snaći po uputstvima iz dopisa.

   Pozdrav.

 196. Nada
  20. априла 2016. at 18:25 · Odgovori

  Postovanje!
  U junu mesecu punim 62 god..i podnela sam zahtev za prevremenu penziju u Svajcarko penziono u Genevi. Jasno je da se umanjuje 13.6%. Moje pitanje..kada sledi prva isplata penzije i dali je istina, da se isplata ne vrši u Svajcarskoj valuti, pošto živim u Srbiji.
  Hvala

  • Agencija Direkta
   21. априла 2016. at 09:31 · Odgovori

   Poštovana Nado,

   Ukoliko ste podneli zahtev nosiocu socijalnog osiguranja u Švajcarskoj, a živite na teritoriji Republike Srbije, švajcarski organ će Vas obavestiti da je za podnoošenje zahteva nadležan RFPIO, Direkcija Beograd, bez obzira da li ste u Srbiji ostvarili penzijski staž ili niste.Već samim tim, će postupak trajati duže. Moramo da Vas obavestimo da postupak i kod našeg i kod švajcarskog organa može da traje po nekoliko meseci.

   Pozdrav

 197. Sanja
  10. маја 2016. at 08:29 · Odgovori

  Postovani,

  Majka je prihvatila da prima prevremnu penziju iz Francuske i time umesto 220,00 evra ona prima 72,00 evra. Da li je moguce traziti naknadno povecanje penzije ili ce taj iznos uvek biti isti ?
  Ko moze naslediti porodicnu penziju po zakonu Francuske ?
  Neki primaju iz Francuske kvartalno dodatni iznos u vrednosti jedne penzije, da li znate o cemu se radi?

  Hvala unapred na odgovoru…. srdacan pozdrav..

  • Agencija Direkta
   10. маја 2016. at 10:24 · Odgovori

   Poštovana Sanja,

   Da biste dobili iscrpan odgovor na postavljena pitanja, potrebno je da zakažete konsultacije sa našim stručnjacima za priznavanje prava po francuskim propisima, obzirom da na ovoj stranici nema mogućnosti za detalja tumačenja inostranih propisa.

   Pozdrav

 198. Nenad
  3. јуна 2016. at 12:40 · Odgovori

  Postovani !
  Moj otac prima starosnu penziju iz 1996 godine a inostranu iz 2006 godine .
  Primio je resenje da mu se starosna penzija ukida od 1996i da se nepravilno isplaceni iznosi naknadno raspraviti u posebnom postupku ,zato sto je utvrdjeno da imenovani prima inostranu penziju ! Sta je to u pitanju ?

  • Agencija Direkta
   3. јуна 2016. at 22:53 · Odgovori

   Poštovani Nenade , javite se na telefon naše zastupnice advokata Zorice Tršić, 064 592 4 692, ona će Vam dati pravni savet.

   Pozdrav

 199. Rada
  12. јула 2016. at 16:34 · Odgovori

  Poštovani Savetniče,
  U vanbračnoj zajednici sam više od 15 godina sa čovekom koji je od mene stariji nepunih 21 god. Nemamo zajedničke dece. Njemu je 73 godine i oboleo je od karcinoma. Prognoze lekara nisu dobre. Muž mi je ponudio da zajednicu ozvaničimo kako bi nasledila njegovu penziju. Da li imam pravo naslediti penziju ukoliko budem sa njim kratko vreme u zvaničnom braku? Ako po zakonu ipak, trebam ispuniti uslov od dve godine „regularnog “ braka, a on u međuvremenu napusti telo, da li uz pomoć svedoka mogu dokazati da je postojala dugo vremena vanbračna zajednica pre nego što je postala bračna i na taj način ispunim zakonske uslove na porodičnu penziju ? Hvala na stručnom savetu.

  • Agencija Direkta
   13. јула 2016. at 11:31 · Odgovori

   Po sada važećim propisima jedan od uslova ,koji mora biti ispunjen je zakonski brak u trajanju od najmanje 2 godine.Po zakonu o PIO postojanje braka ne može se dokazivati drugim činjenicama osim izvodom iz matične knjige venčanih.

   Pozdrav

 200. Zlatoje Vukasovic
  18. октобра 2016. at 06:35 · Odgovori

  Postovanje,

  U ime mojih kolega i mene, zeleli bismo da nam odgovorite na nekoliko pitanja.
  Radimo za Svajcarsku recnu kompaniju, mahóm ljudi iz istocne Evrope, sezonski je posao u pitanju sto znaci da imamo ugovore od 7-10 meseci, a u toku zimskog perioda nemamo nikakve prihode. Ono sto nas interesuje, da li mi kao sezonki i pod Svajcarskim ugovorom, gde su placeni svi socijalni i zdravstveni troskovi, imamo pravo na penziju i koliki je vremenski period potreban za ostvarivanje iste, da li je to 60 meseci, sto znaci da trebamo u proseku 7 ugovora godisnjih ili se to ne racuna jer je sezonski i ne traje celu godinu.. Kakva su nasa prava jednom kad odlucimo da ne radimo vise

  Unapred zahvalni na Vasem odgovoru

 201. Ankica Jovicic
  17. новембра 2016. at 17:27 · Odgovori

  POSTOVANA DIREKTA PROSLE GODINE SAM VAS ZAMOLILA DA MI ODGOVORITE ILI DA DODEM DO VAS ANKICA JOVICIC ZRENJANIN MOJ POKOJNI MUZ RADIJO JE U SKOVENIJI VOZIJO JE U FIRMI POZLILO MU JE HITNO JE POZVANA HITNA POMOC OPERISAN U VILAHU AUSTRIJI U PITANJU JE SLOVENIJA NAKON OPERACIJE SAOPSTENO DA IMA KARCINOM DEBELOG CREVA IMAO JE TERAPIJE OVDE KOD NAS NAZALOST JA NISAM DOBILA PORODICNU PENZIJU A DIREKTORICA ZVALA POKOJNOG MUZA U 7 MESECU REKLA JE DA JE DOBIJO PRIVREMENU INVALIDSKU PENZIJU ALI MI NISTA NISMO ZVANICNO DOBILI NAZALOST ON JE UMRO 9 8 PROSLE GODINE SLALA SAM ZAHTEV ONI ME ODBIJAJU KADA JE UMRO IMALA SAM 52 GOD 6 MJ SVE SUMLJAM U NJIH A VERUJTE DA MI JE TESKO UNAPRED HVALA MOLIM VAS AKO MI MOZETE ODGOVORITI NIKAD NIJE BIJO BOLESTAN A ONI SU NAPISALI PROF OBOLENJE STRASNO

 202. Slavica
  23. новембра 2016. at 21:14 · Odgovori

  Poštovani, moja majka,starosti 66 godina je radila u Austriji 8 godina i tamo rodila brata.U Srbiji nema staža,jasno mi je i da nema pravo na penziju,ali me zanima da li ima pravo da naplati osiguranje za te godine ?Ako je odgovor potvrdan,kažite mi postupak ovlašćenja lica,tj.kako se daje punomoć licu u inostranstvu,da ostvari pravo nadoknade i da li ovlašćenje mora biti na nemačkom jeziku?Hvala Vam na korisnim informacijama,savetima..pozdrav.

 203. Vanja
  19. јануара 2017. at 20:41 · Odgovori

  Postovani,moja majka se razbolela od karcinoma u 59god.Posle je usledilo dugo lecenje i prikupljanje papirologije koja se oduzila,dobila je procenu invalidnosti 100posto,ali je zakasnila sa predajom papira jer je tad vec napunila 61 godinu i sest .Zbog toga su je odbili.Inace ima radnog staza13 godina.Ulozili smo zalbu.Da lu postoji sansa da dobije invalidsku penziju.

  • Agencija Direkta
   20. јануара 2017. at 16:52 · Odgovori

   Poštovana Vanja,

   Potrebno je da napišete tačan datum podnošenja zahteva i tačan datuma rođenja, kako bismo procenili da li je po zakonu ispunjavala uslove.Da bi Vam bilo jasnije,osiguranik stiče pravo na invalidsku penziju sa danom podnošenja zahteva, a najranije 6 meseci pre podnošenja zahteva, ukoliko postoji medicinska dokumentacija iz tog perioda. Moguće je da je na dan podnošenja zahteva imala navršenu 61,6 meseci, a da šest meseci pre toga nije, čime je ušla u pravo.Ali bilo bi celishodno da nam pošaljete tačne podatke , kako bismo procenili mogućnost za dopunu žalbe. Tražene podatke pošaljite na naš email pravnik@direkta.rs.

   Pozdrav.

 204. Vasa Radic
  10. фебруара 2017. at 01:06 · Odgovori

  Postovani, molim vas za savet! U invalidskoj penziji (penzija je stecena u Srbiji). Pre toga deo radnog veka provela sam u BiH ( 11 godina). Nedavno sam navrsila 65 godina zivota. Pitam vas da li imam pravo i na deo starosne penzije na osnovu staza iz BiH?

 205. Milivoj Isakov
  23. маја 2017. at 08:40 · Odgovori

  Radio sam u Austriji 20 godina i 4 meseca i dobio 2001 Austrisko državljanstvo. Sada radim i živim u R. Srbiji. U R. Srbiji imam oko 16 godina radnog staža. Imam 64 godine i još uvek radim. Mislim da ću raditi dok ne napunim 65 godina i ostvarim pravo na starosnu penziju. U vezi ovog imam dva pitanja :

  1. Da li se ova dva staža mogu spojiti i da primam jednu austrisku penziju ?
  2. ako se ne mogu spojiti da li oimam pravo na dve penzije

  • Agencija Direkta
   12. јуна 2017. at 11:50 · Odgovori

   Poštovani Milivoje, imaćete pravo na obe penzije.
   Pozdrav

 206. Milivoj Isakov
  9. новембра 2017. at 14:26 · Odgovori

  Koliko se plaćaju doprinosi na bruto penziju u R. Srbiji ?

 207. Marija
  28. новембра 2017. at 21:34 · Odgovori

  Postovani,
  suprug mi je preminuo pre 4 godine i predala sam zahtev za porodicnu penziju u PIO Bg mesec dana posle njegove smrti.
  Radni staz mu je bio u Federaciji (18 godina).
  Ja ispunjavam sve uslove za penziju a imamo zajednicko maloletno dete.
  Da li je normalno da se toliko dugo ceka na resenje?
  Inace, pisala sam dve urgencije za istu i odlazila najmanje 50-ak puta do PIO u Bg, ali uvek isti odgovor „Nije do nas!“
  Iz Sarajeva dobijem jednom godisnje neki zahtev za dopunu dokumentacije, sto ucinim odmah i opet cekam godinu dana do sl.koraka.
  Napisala sam im 100 mejlova na razlicite adrese, ali nema odgovora.
  Imate li neki savet sta da radim i da li se ove 4 godine smatraju pod „normalnim“ za cekanje?

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Nazad na Vrh stranice